Het Ezechiël Verbond

Feike ter Velde • 84 - 2008 • Uitgave: 22
Rusland, Iran en de zich ontwikkelende militaire coalitie tegen Israël

De twintigste eeuw, met de Tweede Wereldoorlog als markerend middelpunt, kan niet anders dan ieder denkend mens dwingen tot nadenken over wat er is gebeurd en hoe de wereld toen definitief is veranderd. Toen uit de as van Auschwitz de staat Israël herrees, kon de christelijke kerk niet langer volhouden dat de Joden zijn als alle andere volken in het heilsplan van God. Er waren theologen en predikanten die dat tot aan de Holocaust volhielden en hoe verbaasd, geschokt kan men dan zijn als dit nu nog stééds het geval blijkt. Ook vandaag zijn er geleerde heren theologen die ons weten te vertellen dat er voor het Joodse volk geen enkele rol meer is weggelegd. Dit wordt dan onderbouwd met argumenten als: “Jezus zelf zegt, dat we niet meer naar Jeruzalem hoeven om God te aanbidden, dat kan overal. Heel de wereld is beloftegrond geworden” (ds. H. de Jong - Nederlands Dagblad, 30 september 2008).
Met dergelijke argumenten wordt aan Israël de terugkeer tot en het wonen in het Beloofde Land ontzegd. Dat is beangstigend, omdat het de neiging heeft de Bijbel naar de eigen hand zetten en nog wel met argumenten tegen de Joden, die in de twintigste eeuw naar het land der vaderen terugkeerden.

In 1933 - het jaar waarin ook Mein Kampf van Adolf Hitler verscheen - schreef de Gereformeerde dr. K. Dijk: “Israël heeft als volk opgehouden te bestaan. Het heeft en zijn tijd gehad en zijn taak volbracht. En de Joden zijn als volk van het terrein der genade verdwenen” (Het Rijk der duizend jaren - pag. 498).
Maar bij deze vreselijke uitspraak bleef het niet. Dan komt de Jodenhaat boven als hij teksten van de Here Jezus gaat gebruiken om zijn visie te onderbouwen: “…zij (de Joden, ftv) zijn kinderen des duivels en voor hen is er niet een heerlijke toekomst, maar de horizont is in zwarte wolken gehuld… vleselijke voorrechten (hij bedoelt jood-zijn) baten niet… zij zullen getroffen worden door het oordeel Gods. (…) Voor de Joden als Joden is er geen toekomst meer. Zie, Uw huis worde u woest gelaten. Van een wederoprichting is geen sprake” (Ibid., pag. 499).
Deze theologische opvattingen, deze Bijbelinterpretatie, klinkt wel heel erg bitter als men bedenkt dat in Berlijn, München en andere Duitse steden Adolf Hitler in grote massabijeenkomsten zijn politiek van uitroeiing van de Joden in Europa aankondigde. Het klonk ook van sommige kansels in Nederland. Bovendien is er bij deze verwerpelijke Bijbelopvatting nog deze kanttekening te maken: K. Dijk beweerde dat Israël als volk opgehouden had te bestaan. Waarom maakte Adolf Hitler van de Joden dan zijn grote politieke punt? De Joden waren in Europa kennelijk een factor van betekenis. Sterker: Hitler wilde zijn Duizendjarig Europees Vrederijk, zoals hij het noemde, oprichten en dáárom moesten eerst de Joden uit weg worden geruimd. Want het heilsplan van Israëls God is Zijn Koninkrijk op aarde te stichten via Zijn uitverkoren volk, met Jesjoea Messiach als Koning op de troon van Zijn vader David, te Jeruzalem. Daar wil de duivel een stokje voor steken. Dát is de geestelijke achtergrond van de Holocaust. De diepste grond van dit duivelse plan kwam rechtstreeks uit de hel. De occultist en spiritist Adolf Hitler had daar zijn geestelijke inspiratie gevonden en de motivatie om het samen met anderen uit te voeren. In theologen als boven omschreven vond Hitler zijn medestanders. Zo werd de twintigste eeuw het dramatische omslagpunt in de geschiedenis van de wereld en de mensheid.

Vandaag zijn er nieuwe figuren opgestaan die Israël zijn bestaan ontzeggen, de Joden het leven bedreigen en hen willen uitroeien. Opnieuw! We moeten die zoeken in de herleefde wereld van de islam. Mahmoud Ahmadinejad, de president van Iran (Perzië) verwoordt in politieke redevoeringen wat veel islamieten, zowel soennieten als sjiieten denken. Er is nog niets veranderd. In het prachtige boek Het Ezechiël Verbond schrijft dr. Ron Rhodes over de profetie van Ezechiël en wel met name de hoofdstukken 38 en 39 die handelen over een militaire invasie van verschillende landen, die zich in een coalitie tegen het Joodse volk hebben verenigd. Bij de landen die worden opgesomd behoort ook Iran, alsmede tal van andere Bijbelse landen waarvan we vandaag de moderne equivalenten zien en wel als buitengewoon vijandig tegenover Israël. De Jodenhaat onder moslims is ongekend groot, vooral na de oprichting van de staat Israël. Het boek geeft hierover interessante en ter zake doende uitleg van de namen van die landen, waarbij ook de grote vijand uit het verre Noorden, die als aanvoerder van de coalitie wordt aangemerkt, namelijk Rusland, wordt belicht. Tal van historische bronnen worden erbij genoemd. Is het niet juist Rusland, terug op het wereldtoneel als grootmacht, die bondgenoot is van Iran en klaar staat splijtbaar materiaal te leveren - of mogelijk reeds geleverd heeft - voor het Iraanse nucleaire avontuur?

Wij vertrouwen op onze veiligheid, die we na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd in een vreedzaam Europa, tientallen jaren met de beschermende atoomparaplu van de Verenigde Staten. Nu zijn er opvattingen en realistische inschattingen van een nucleaire terreuraanval op de Verenigde Staten, die dit grote land verder op de knieën kan dwingen. De enorme economische terugval van dit moment staat ook niet op zichzelf. Drieëntachtig procent van de Amerikaanse bevolking maakt zich bovendien zorgen over de morele toestand van Amerika, waardoor het verval als wereldmacht onafwendbaar lijkt geworden. Amerika als beschermende factor voor Europa en vooral ook voor Israël moet op (korte?) termijn worden vergeten.

Dan zal de rest van de vrije wereld ten prooi vallen aan de duistere krachten die zich nu al opmaken in een politieke alliantie: Rusland, de islam en mogelijk ook China. De profeet Ezechiël beschrijft dit doemscenario. Echter niet om ons bang te maken, maar om ons hoop te geven.

Want bij de massale militaire aanval op het land en het volk van God, zal de Here zelf ingrijpen. Zijn hemelse legerscharen zullen zich in de strijd mengen en de totale ondergang van de legers van de coalitie zal dramatisch zijn. Natuurrampen, zoals ongekende aardbevingen, zullen door de Here der heerscharen worden ingezet (Ez. 38:17-20). De legers zullen elkaar aanvallen in opperste verwarring en vuur, zwavel en hagel zal van de hemel neerdalen op de binnengetrokken legers in Israël (:21 en 22). Zij zullen sneuvelen en dramatisch omkomen in een nooit eerder gehoorde of geziene veldslag. De levende God gaat Zijn volk verlossen in de eindtijd. Wat als wereldwijde plagen beschreven staat in de Openbaring, vinden we ook in concreto terug in de grootste veldslag aller tijden, wanneer de volken dachten het volk van God definitief van de aardbodem uit te roeien. In sommige opvattingen van de theologie is het Joodse volk reeds uitgeroeid. Adolf Hitler was het van plan, maar kwam zelf ook jammerlijk om. De volkeren van dat vreselijke verbond in Ezechiël 38 en 39 zullen eveneens jammerlijk omkomen. De tekenen van de eindtijd vertellen ons dat die tijd aanstaande is.

Dr. Rhodes legt het uit, omschrijft en beschrijft de betekenis van deze indrukwekkende profetische vergezichten van zo lang geleden. Hij laat zien hoe de vijand van Gods volk alles heeft ingezet om ons de Bijbel en de Profetie uit handen te slaan. Maar dat zal niet lukken. De Here Zelf waakt over Zijn Woord, ook over een onterechte vergeestelijking van de profetie. Boeken als Het Ezechiël Verbond helpen gewone christenen, die in de eigen kerk bijna nooit of nooit horen over de Bijbelse toekomstverwachting, Gods Woord te verstaan en de tijd te duiden waarin wij leven. Want de Gemeente van Christus leeft bij het licht van Zijn Woord en in de verwachting van Zijn komst.

U begrijpt het: dit boek kan ik niet anders dan hartelijk bij u aan bevelen. Lees het, sla de Bijbel erbij open, lees het voor aan anderen; geef het weg als cadeau, ook aan ongelovigen is het meer dan besteed. Het boek opent de Bijbel, geeft zicht op Gods grote genade in de Here Jezus Christus en werpt groot licht op de gebeurtenissen in de wereld waarin wij leven!

Feike ter Velde