Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 33:18

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 14
"Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen
Psalm 33:18


Bij bepaalde psalmen — althans zo vergaat het mij — horen herinneringen, maar veel meer nog gevoelens, vaak heel diepe gevoelens. En die komen uit de kinderjaren. Psalm 33 brengt mij altijd terug naar die gevoelens van lang geleden, in de lagere school tijd, toen we deze psalm leerden en zongen. In deze psalm is het vooral de melodie. Hoor ik deze melodie, dan komen diezelfde diepe gevoelens van vreugde en geluk, zekerheid en geborgenheid, terug. Men kan niet verklaren hoe dat komt. Het is er en ik vermoed dat veel mensen dat herkennen.

Toch is het ook de tekst die daar een rol bij gespeeld moet hebben. Immers, je mag wéten dat de Here je ziet, dat Zijn oog op je is, helpend, reddend, "zelfs in dure tijd en hongersnood". Die woorden moeten mij in die moeilijke, arme jaren van na de oorlog, waarvan ik me als kind diep bewust was, aangesproken hebben. Dat nu is toch het hart van deze psalm: de Here — "de grote Schepper aller dingen" — ziet ons. Hij ziet vanuit de hoge op ons neer. Niet hooghartig, als een onbewogen heerser, maar als een ontfermend Vader. Hij ziet naar ons in bewogenheid en kent alle dingen van ons leven. Van grote mensen en kleine mensen, van rijke mensen en arme mensen weet Hij alles. Ook alle dingen van ons hart, ons geloof, onze twijfelmoedigheid soms, onze vreugde en onze smart. Zijn ogen zijn op ons.

Wat een rijke wetenschap. Wat geeft dat vreugde en geluk, zekerheid en geborgenheid. Hij ziet ons en kent ons. De Schrift zegt: "Des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat" (2 Kron.16:9). Iedere gelovige, die zijn/haar leven aan de Here heeft toevertrouwd, mag weten dat de zorgzame blik van de hemelse Vader er altijd is. Hij zal ons krachtig bijstaan en ons altijd weer maken tot overwinnaars. Als wij onze ogen gevestigd houden op de Here Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof (Hebr. 12:2), dan houdt Hij Zijn oog ook op ons.

Zijn ogen zijn op ons, om ons uit te redden uit alle nood. Uit de machten van zonde en dood. Van de schrijver van deze psalm weten we helemaal niets, maar zijn getuigenis is overweldigend, krachtig en een grote hulp voor elke gelovige. Onze tekst is een `statement', een krachtige uitspraak van een `zeker weten', kennelijk vanuit eigen ervaring. Het is geen dogmatiek of een uit het hoofd geleerde les. Nee, hier spreekt een ervaringsdeskundige, een lekenprediker, die door Gods Geest ons een proclamatie mag doen, rechtstreeks van de troon van de levende God. Alle menselijke zekerheid zal uiteindelijk falen. Machtige legers, krachtige helden, sterke paarden, alles zal falen. Een mens zal niet ontkomen aan de vernietigende machten van duivel, zonde en dood. Die zijn hem te sterk. Daarom getuigt deze psalm van die machtige God in de hemel en roept ons op Hem volledig te vertrouwen.

Feike ter Velde