Image

Het gevecht om mensen

Theo Niemeijer • 98 - 2022 • Uitgave: 10

Vanaf de zondeval in de Hof van Eden heeft zich een strijd ontketend met als inzet de verloren mens. De eerste mens werd door de duivel verleid en zondigde, waardoor hij deel kreeg aan de zondige natuur en daarin gevangengenomen werd. Precies zoals 2 Timotheüs 2:26 ons leert, door een strik van de duivel is de mensheid gevangengenomen en hij laat haar, als het even kan, niet meer los! Wanneer we proberen iemand uit zijn handen te bevrijden kun je rekenen op heftige tegenstand!

Strijd die de Heere Jezus leverde
Deze tegenstand heeft de Heere Jezus meer dan wie ook ervaren, toen Hij kwam om de strijd met de duivel aan te binden om ons te verlossen. De 33 jaar dat Hij hier op aarde leefde heeft de duivel Hem onafgebroken als tegenstander verzocht om zo Zijn missie op aarde te doen mislukken. De Bijbel vertelt ons dat de Heere Jezus zonder zonde was -en gebleven is- om ons, als volmaakt Lam van God, te kunnen verlossen. Door het verlossingswerk aan het kruis op Golgotha werd ons vergeving van zonden aangeboden, werden we met God verzoend, werden we een nieuwe schepping en als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, is de duivel overwonnen!
Hoewel de duivel weet, dat hij overwonnen is, probeert hij nog steeds zijn plan uit te voeren om nog zoveel mogelijk mensen met hem mee te trekken naar de eeuwige verlorenheid. De duivel is namelijk een ‘slechte verliezer’ en zal nooit de witte vlag opsteken om zich over te geven.  

Strijd die Paulus streed
Wanneer we lezen over het leven van Paulus, dan krijgen we ook te maken met een ‘zware strijd die hij te voeren had’ bij het brengen van het Evangelie (1 Thessalonicenzen 2:2). Hij werd letterlijk met de dood bedreigd, onschuldig aangeklaagd en uiteindelijk in Rome terechtgesteld. Tijdens zijn bediening lezen we dat hij zelfs door een ‘engel des satans met vuisten geslagen werd’! Wat we ons hiervan voor moeten stellen weet ik niet precies, maar het zal heel erg geweest zijn. Paulus liet zich echter niet afschrikken en tegenhouden. We lezen dat hij gestenigd werd, stokslagen ontvangen heeft, hongergeleden heeft en nog veel meer, maar toch ging hij verder met zijn roeping om mensen te verlossen uit de greep van de duivel. Wanneer ik dit lees vraag ik me wel eens af, welke prijs wij bereid zijn te betalen om het Evangelie te brengen aan hen die gevangen zitten?  

Op zoek naar mensen
In Lukas 19:10 lezen we dat de Heere Jezus gekomen is om ‘het verlorene te zoeken en te redden’, terwijl we in 1 Petrus 5:8 kunnen lezen dat ‘de duivel rondgaat, zoekende wie hij zal verslinden’. Zo zien we dat zowel de Heere Jezus als de duivel mensen zoekt om hen te redden, dan wel te verslinden! In Johannes 10:10 lezen we dat de duivel komt om te stelen, te slachten en te verdelgen, terwijl de Heere Jezus gekomen is om leven en overvloed te schenken. Wat een verschil! Hoeveel jongeren worden er uit christelijke gezinnen en kerken gestolen om door duivelse krachten afgeslacht en verdelgd te worden? Zijn we als ouders bereid ertussen te gaan staan, misschien wel ‘vuistslagen van een engel des satans’ te ondergaan, om onze (klein)kinderen te behoeden voor de macht van de duivel? Zo zijn we in een enorme strijd verwikkeld om het behoud van onze geliefden!  

De goede strijd

Van Paulus lezen we dat hij aan het einde van zijn leven kon zeggen: ‘Ik heb de goede strijd gestreden’ (2 Timotheüs 4:7) Een strijd ‘niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten’! (Efeze 6:12) In deze strijd hebben we Gods wapenrusting nodig (Efeze 6:14-17), zoals het ‘pantser der gerechtigheid’ en het ‘schild van het geloof’ om al de brandende pijlen van de boze te kunnen doven. Zodra we ons bezighouden met het redden van mensen, die in zonden gevangen zitten, krijgen we met deze strijd te maken. Je wordt het mikpunt van de duivel. Daarom is het heel verleidelijk om ons met deze zaak maar niet bezig te houden en te kiezen voor een gemakkelijker leven, een leven zonder de tegenstand van de duivel.  

De waarde van één mens

In Israël staat het redden van één mens gelijk aan het redden van de gehele wereld. Zo lezen we in de Bijbel dat het winnen van één ziel belangrijker is dan het winnen van de gehele wereld (Mattheüs 16:26). De goede Herder liet al Zijn schapen in de steek om dat ene schaap te vinden (Lukas 15). En als Hij het gevonden heeft zal dit schaap nooit meer een prooi van de duivel worden, die als een brullende leeuw op zoek is naar nieuwe prooidieren (1 Petrus 5:8). In Zijn handen zullen ze ‘voorzeker niet verloren gaan, want niemand kan hen uit Zijn hand roven’ (Johannes 10:28). De duivel weet dat hij hen moet loslaten die de Heere Jezus aanroepen, omdat Hij door de Heere Jezus aan het kruis verslagen is. Daarom verhindert hij ons op allerlei manieren om met ongelovigen over de Heere Jezus te spreken, omdat de kans bestaat dat hij ze dan aan de Here Jezus af zal moeten staan en kwijt zal raken.  

Soldaat, kampvechter en landman

In 2 Timotheüs 2:3-6 geeft Paulus ons een inkijkje in het leven van een christen die de strijd aan wil gaan om mensen te redden uit de klauwen van de duivel. Het leven van een christen wordt hier niet voorgesteld als een plaatje met gevouwen handen boven op een geopende Bijbel, hoewel gebed en Bijbellezen uiterst belangrijk zijn, maar als een soldaat, een kampvechter en een landman!
Welkom in de strijd’, zo werd je na je bekering bij het Leger des Heils welkom geheten. Van een soldaat wordt verwacht, ‘slechts Hem te voldoen, door wie hij aangeworven is’. Van een kampvechter wordt verwacht ‘volgens de regels van de kamp te strijden’ en van de landman wordt verwacht ‘zware arbeid te verrichten om daarna eerst zelf van de vruchten te genieten’. Zijn wij bereid om zoals een kind van God in deze wereld te leven, als soldaat, Hem volkomen toegewijd, als kampvechter die volgens het reglement strijd om zo de erekrans te ontvangen en als landman die bereid is om zware arbeid te doen om te genieten van de vruchten? Het is zeker de moeite waard!  

Theo Niemeijer