Het heil is uit de Joden

Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 21
Israël en het Woord

Er zijn in de Bijbel een aantal belangrijke uitspraken over Israël, die weinig aandacht krijgen en in 2007 bijzonder actueel zullen blijken te zijn. Die woorden van God over Zijn volk houden verband met het feit dat Israël nog altijd ‘knecht van de HERE’ is (Jes. 41:8-10). Mirjam (Maria) was ‘dienstmaagd van de Here’ (Luc. 1:38). Als ‘dienstmaagd’ had zij een eervolle en belangrijke taak. Zij bracht de beloofde Verlosser ter wereld. Eén van de belangrijkste taken van knecht Israël is het Woord van God te ontvangen en in de wereld te brengen. Deze opdracht heeft Israël tot nu toe goed uitgevoerd. Het Oude Testament én het Nieuwe Testament zijn door Israël tot ons gekomen. Trouw en heel nauwkeurig heeft het Joodse volk de Schrift door de eeuwen heen meegedragen. De God van Israël had nog een zeer belangrijke taak voor Zijn knecht. Immers, ruim 2000 jaar geleden, is de Verlosser uit Sion, Israël, gekomen. Hij is het Woord van God. Door het geschreven en het vleesgeworden Woord van God aan de wereld door te geven, is Israël voor miljoenen tot zegen geworden. De Christenheid is zo ver van deze eenvoudige Bijbelse waarheden afgedwaald, dat veel christenen verbaasd en zelfs boos reageren als hen verteld wordt dat Jezus een Joodse rabbijn was. Ook staat men onverschillig tegenover onze Bijbels-Joodse wortels. Terwijl Jezus de Samaritaanse vrouw vermaande: “Het heil is uit de Joden” (Joh. 4:22). Dit feit is in onze tijd zeer actueel geworden. Immers, “het woord van de HERE zal uit Jeruzalem uitgaan.”Verrassende ‘tegenwoordige tijd’

Als Israël na de komst van de Here Jezus klaar geweest zou zijn als ‘knecht van de HERE’, zou Hij waarschijnlijk gezegd hebben: “Het heil was (of ‘is gekomen’) uit de Joden.” Vaak gebruikt Paulus in het Nieuwe Testament de tegenwoordige tijd op plaatsen waar veel christenen verleden tijd zouden verwachten. Bijvoorbeeld hij zegt: “Hun zijn de woorden van God toevertrouwd” (Rom. 3:2). Dit geldt dus tot op vandaag. Daarom kunnen we veel van Israël leren. Een tweede voorbeeld vinden we in Romeinen 9. Daar spreekt Paulus over ‘zijn verwanten naar het vlees’, die niet in Jezus Messias geloven. Hij schrijft: ‘hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden…’(9:4). Er staat niet ‘hunner was…’ zoals kerken week na week theologiseren, denken, prediken, redeneren of handelen. Israël is nog steeds ‘knecht van de HERE’ en Gods volk. Een belangrijke en hoogst actuele tekst in dit verband is: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Rom. 11:26). Hij is uit Sion gekomen en Hij zal uit Sion komen. Het Heil komt nog steeds ‘uit de Joden’.Eerst de Jood

De belangrijke voortrekkersrol van Israël, de knecht van de HERE, komt op meer terreinen naar voren. Paulus poneert dit door een stelling: “Eerst de Jood en ook de Griek” (Rom. 2:9,10 en 1:16). Dat geldt voor positieve en negatieve zaken. Voor heil en oordeel. We vatten kort samen wat in Zoeklicht 15 uitvoerig is behandeld:

Pas als er vrede is in Jeruzalem kunnen we uit volle borst ’Vrede op aarde’ zingen.

Pas als een volle zegen van de HERE over Israël komt, zullen ‘alle einden van de aarde Hem vrezen’ en ‘alle volken Uw Heil kennen’ (Ps. 67).

Pas als de ‘aanneming van Israël’ (Rom. 11:15) heeft plaatsgevonden zal er ‘leven uit de doden’, een machtige, wereldwijde opwekking komen.

Pas als de HERE ‘de vervallen hut van David heeft opgebouwd’ zal ‘de rest van de mensen de Here zoeken’ (Hand. 15:16,17).

Als de ‘heerlijkheid van de God van Israël de Tempel binnengaat’ zal de aarde stralen van vreugde (zie Ez. 43:1-5).

Als Israël en de Gemeente hun plaats als koningen en priesters innemen (Ex. 19:6 en Openb. 1:6 en 6:9,10) zullen ‘vorsten heersen naar het recht’ (Jes. 32:1). Dan zal het Vrederijk van de Messias aanbreken.
Terrorisme eerst over Israël en nu over de hele wereld.

De plaag van de Islam eerst over Israël en nu over ons.

Verdrukking en benauwdheid…eerst de Jood en ook de Griek.

De ‘knecht van de Here’, Israël, is dus nog volop ‘in functie’. Nog steeds geldt de vermaning van Jezus aan de heidense Samaritaanse vrouw: “Het heil is uit de Joden.” Over haar hoofd vermaant de Heer ook ons, gelovigen-uit-de-heidenen.2007

Momenteel worden we sterk in negatieve zin op de actualiteit van deze Godspraak gedrukt. De machten van deze wereld beseffen beter dan de Christenheid waar de Heer mee bezig is. Vandaar die ongelooflijke wrevel en haat tegen Israël. De nieuwe mensenrechtenafdeling van de VN heeft tot nu toe niets anders gedaan dan Israël veroordelen. Dat werd zelfs de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, beslist geen vriend van Israël, te bont. Iran en z’n medestanders werken hard aan een nieuwe Holocaust op het Joodse volk. De wereld, vergiftigd door een geest van antisemitisme, kijkt, net als vlak voor WOII, toe. ‘Onze’ EU geeft politieke en financiële steun aan de Palestijnse terroristen. De Russische Gog-beer loert op z’n kans. Hij is zich niet bewust van het feit dat het de Almachtige is, Die hem opjaagt naar het Midden-Oosten.

Hamas en Hezbollah-terroristen zijn bijna klaar voor een nieuwe ronde van (zelfmoord-)geweld tegen Israël. Vrouwen, kinderen, onschuldige burgers, alles wordt opgeofferd aan het doel van de Islam: Israël en het Joodse volk vernietigen en daarna de wereld overheersen. Maar de HERE, de God van Israël, heeft haast (Jes. 60:22). Die heilige haast om het Koninkrijk te realiseren, zal in 2007 duidelijk te merken zijn. Aan de ene kant zijn het de duistere machten die haast maken. Zij voelen Gods haast aan en proberen in een laatste krachtinspanning Gods volk te vernietigen. Zoals Egypte en de Amalekieten in de tijd van de Uittocht. Zoals Haman, de jodenhater in de tijd van Ezra en Nehemia. Zoals de Nazi’s in onze tijd. Aan de andere kant zullen we Gods haast zien in verdere vervullingen van het profetische Woord. Voortgang bij de voorbereidingen van de herbouw van de Tempel. Een verdere terugkeer van het Joodse volk en het zichtbaar worden van Israël’s stammen. Misschien een begin van de rol die het huis van David in de eindtijd gaat spelen.Vrienden

Dwars door alle tegenstand heen zal de HERE doorgaan met Zijn plan. Immers nog steeds is ‘het heil uit de Joden.’ Het staat vast: ‘De Verlosser zal uit Sion komen.’ Helaas is het grootste deel van de Christenheid deze belangrijke en actuele Bijbelse stellingen vergeten. Vandaar dat veel christenen onverschillig staan tegenover Gods volk, of zelfs de vijanden van Israël steunen. Toch komen nu de wegen van Israël en de Kerk samen. Biddende, Bijbelgetrouwe gelovigen vormen een machtig leger dat als een beschermende muur rond Israël staat. Immers ook in de strijd om Israël “vermag het gebed van een rechtvaardige veel.”Jan van Barneveld