Het jaar van de drie tempels

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 21
Begin december heeft het Joodse volk Chanoeka gevierd. Chanoeka herinnert aan de reiniging en inwijding van de tempel in het jaar 165 voor Christus. De beruchte Syrische vorst Antiochus Epiphanus had de Tempel verontreinigd door een varkensoffer en door een beeld van de Griekse afgod Zeus. Deze voorloper van de antichrist had tot doel het Joodse geloof en daarmee het Joodse volk uit te roeien. Na een korte, hevige oorlog konden gelovige Joden die Syriërs verdrijven en werd de Tempel gereinigd, ingewijd (=chanoeka) en weer tot Gods eer gebruikt. U zult Chanoeka vergeefs in de rij van feesten van de HERE, in het O.T. zoeken. Het komt wel voor in het N.T. In Johannes 10 lezen we hoe de Here Jezus tijdens het Vernieuwingsfeest leerde in de Tempel. Opvallend, een Joods feest dat niet in het O.T, maar wel in het N.T. voorkomt en niet door christenen, maar wel door Joden wordt gevierd. Dit heeft een geestelijke betekenis, waar we nog op terugkomen. Ook nu is het tempelplein verontreinigd; er bevinden zich wel drie Moslim-heiligdommen. Orthodoxe Joden zijn ijverig bezig voor de herbouw van de Tempel en hopen dat het komende jaar het Jaar van de Tempel, zal worden. Tijdens Chanoeka hebben de Getrouwen van de Tempelberg, een demonstratieve mars gehouden. Vlak voor de gesloten poort van het tempelplein hebben ze gebeden en lofprijs geofferd aan de God van Israël. Eén van de leiders, Gershon Salomon, schrijft in z'n verslag:

Tijdens deze ontroerende en opwindende momenten ervoeren we de aanwezigheid van God en we voelden alsof Hij ons zei: „Mijn trouwe kinderen, samen met Mij zullen jullie de strijd winnen. Spoedig zullen jullie zien hoe Ik de tempelberg, Jeruzalem en het hele land Israël, dat Ik jullie heb gegeven, zal reinigen. De tempel zal herbouwd worden en de Messias, Zoon van David, zal spoedig komen. Wees sterk met Mij en Ik zal sterk zijn met jullie.

De verwachtingen zijn hoog gespannen en de voorbereidingen voor de Komst van de Messias gaan krachtig door. Bereiden ook wij ons zo ijverig voor op de Wederkomst?

Voorbereidingen
De Getrouwen van de Tempelberg zoeken en krijgen heel wat publiciteit. Er zijn heel wat anderen ook bezig met voorbereidingen voor de bouw van en de erediensten in de Tempel. Opvallend is dat veel van die voorbereidingen pas de laatste decennia in een versnelling zijn terecht gekomen. We noemen er een paar:

Rode koe.
Dit is het wetsvoorschrift, dat de HERE gebiedt: Spreek tot de Israëlieten dat zij een rode, gave koe nemen, (Num. 19:2). In dat hoofdstuk lezen we hoe het bloed van de koe en de as gebruikt moeten worden voor de reiniging. Dit zal gelden als een altoosdurende inzetting voor de Israëlieten.., (19:10). In 1994 dacht rabbi Richman een zuivere rode koe aan te treffen op de boerderij van Clyde Lott, een pinkstervoorganger in Missisippi. Ook op andere plaatsen in Israël en in de V.S. is men druk bezig gave, rode koeien, te fokken.

Priesters.
Erfelijkheidsonderzoek heeft aangetoond dat er heel wat Joodse mannen uit het priestergeslacht zijn, die het Y chromosoom van Aaron hebben. Rabbi Kahane heeft een hele lijst samengesteld om, als Hij komt, deze lijst aan de Messias te overhandigen. In de bijbelschool Kroon van de Priesters, worden priesters voor de tempeldienst opgeleid. Ook Levieten worden getraind en tempelmuziek uit de tijd van de Tempel van Salomo wordt gemaakt.

Bijbels blauw.
In Exodus 26 en 28 lezen we hoe blauwpurper voor de Tabernakel en voor de priesterkleding moest worden gebruikt. Over het blauw in de gedenkkwasten (tsitsit) lezen we in Numeri 15:38. Ook voor de Tempel was het blauwpurper nodig (zie 2 Kronieken 2 en 3). Dat blauwpurper komt van een zeldzame slak en kost omgerekend wel € 200.000 per kg. De slak die deze kleurstof produceert is eeuwenlang niet voorgekomen. Maar in 1990 trof men aan de stranden van Israël grote aantallen slakken aan waaruit men het blauwpurper voor de tsitsit kan vervaardigen. Orthodoxe Joden hebben die vondst als een enorme bemoediging ervaren.

Tempelvoorwerpen.
Een groot aantal voorwerpen die nodig zijn voor de dienst in de Tempel is en wordt vervaardigd. Lezers die aan een Israëlreis hebben deelgenomen zullen de tentoonstelling van die voorwerpen vast wel hebben bezocht.

Halve shekel.
In Exodus 30:11-16 leest u over een belasting voor de dienst in de tabernakel. Nehemia voerde een vrijwillige belasting voor de Tempel in van 1/3 shekel. De halve shekel is nu weer ingevoerd zodat er een budget voor de tempeldienst wordt opgebouwd.
Er is nog zoveel te melden over de voorbereidingen voor de bouw van de Derde Tempel dat het goed te begrijpen is dat het enthousiasme van veel orthodoxe Joden gedeeld wordt door veel bijbelgetrouwe christenen.

Voorbereidingen
Twee, menselijkerwijs onoplosbare problemen, staan de droom van de Derde Tempel in de weg. In de eerste plaats is er de bezetting van het tempelplein door de Islam. De Waqf, de islamitische beheersraad van het tempelplein, heeft al laten weten dat er zelfs geen Jood op het tempelplein kan worden toegelaten en dat zij bereid zijn een derde wereldoorlog te riskeren. De hoop dat het plein tijdens de laatste ramadan zou instorten is niet uitgekomen. Een tweede probleem is de vraag waar precies de Tempel heeft gestaan en waar het Heilige der heiligen was gelegen. Elke archeoloog heeft daar wel een theorie over. Die theorieën lopen niet meer dan 20 meter uit elkaar! Iedereen is het erover eens dat er wel iets heel bijzonders zal moeten gebeuren wil men aan die herbouw beginnen.
Bijvoorbeeld:

Een aardbeving.
Elk jaar zijn er in Israël een paar duizend kleine aardbevingen. Om de ongeveer 80 jaar is er een zware aardbeving. De laatste was in 1927 en geologen verwachten dat er binnenkort weer een aardbeving zal plaatsvinden.

Een oorlog.
Eén van de oorlogen vlak vóór de eindtijd kan die moskeeën vernietigen.

Een verdrag.
Het verbond met de antichrist zou de herbouw van een tempel kunnen inhouden.
Met grote ijver en in een vurige hoop op de komst van de Messias ben David werken veel orthodoxe Joden aan de Tempel. Zou voor hen 2003 het jaar van de Tempel worden? De Here God gaat in elk geval door met zijn herstelplan van Israël.

Een christelijke tempel?
Zijn ook wij bezig met de bouw van een Huis voor de Heer? Paulus zegt: Wij toch zijn de tempel van de levende God (2 Cor. 6:16). Elke zondagmorgen komen we samen en vormen een levende tempel. Is dat echt zo? Zijn onze samenkomsten echt een heilig Huis voor de Here? De ijverige en eerbiedige voorbereidingen van orthodoxe Joden voor de Tempel zijn een voorbeeld voor ons. De lofprijs in de zangdienst zou een Troon voor de Heilige moeten zijn. De diensten vol verwachting van Zijn zegenend komen. Zo alleen kan de Gemeente zich voorbereiden op die Grote Dag van de Komst van de Here Jezus. Petrus geeft ons de opdracht om ons te laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petrus 2:5). Ook deze geestelijke tempel is hard aan vernieuwing toe. Zou daarom het chanoekafeest juist in het N.T. vermeld worden en door de Here Jezus zijn gevierd? Laten vooral onze voorgangers en geestelijke leiders in 2003 biddend bezig zijn met de vernieuwing van de geestelijke Tempel.

U en ik
We kunnen nog een stapje verder gaan. Paulus zegt tegen ons: Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? (1 Cor. 3:16). Laat voor u 2003 het jaar zijn van Gods tempel in uw leven. Laten we ons opnieuw en elke dag weer toewijden aan de komende Heiland opdat wij voor Hem niet beschaamd zijn bij zijn komst (1 Joh. 2:28).

drs. Jan van Barneveld