Het onderscheiden van geesten

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 14
Het onderscheiden van geestenIn een bepaald deel van de evangelisch-charismatische wereld wordt gesteld dat wij zelf in staat zijn om het Koninkrijk van God op aarde verwezenlijken. Wanneer dit Koninkrijk tot stand is gebracht, zal Jezus worden uitgenodigd om de leiding ervan op Zich te nemen. De opvatting dringt ook door in kerken en gemeenten.Deze leer doet zich in allerlei variaties voor. Er wordt een grote opwekking verwacht en men gelooft niet in de komst van de antichrist. Onder meer door zogenaamde ‘geestelijke oorlogsvoering’ zouden wij in staat zijn de autoriteit over deze aarde te heroveren, die de mens in het paradijs verloren heeft aan de satan. Ziekte en dood kunnen verdwijnen en voorspoed en gezondheid staan ons ter beschikking.

De Bijbelse profetieën over de eindtijd zouden al zijn vervuld tussen 30 en 70 na Christus, uitmondend in de grote verwoesting van Jeruzalem. Voor het Joodse volk is geen plaats meer in deze gedachtegang.Deze leringen staan haaks op de boodschap van de Bijbel. De Bijbel leert zeker geen soort hemel op aarde in de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van de Here Jezus. Lees Matteüs 24, Lucas 21 en de Bijbelboeken Daniël, Zacharia en Openbaring er maar op na.
En waar Israël centraal staat in tal van Bijbelse eindtijdprofetieën, worden alle Bijbelse beloften voor Israël ten onrechte voor zichzelf geannexeerd.Israël is Gods uitverkoren volk. Met grote nadruk stelt Paulus in het Bijbelboek Romeinen dat God Zijn volk niet heeft verstoten. Juist de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël is een van de duidelijkste tekenen van de (wellicht spoedige) wederkomst van de Here Jezus.

En natuurlijk spreekt het mensen aan wanneer hun gezondheid en voorspoed wordt beloofd. Niemand hoeft meer ziek of behoeftig te zijn, werkeloos of onvruchtbaar, om maar iets te noemen.Hoe belangrijk is het dat we Gods Woord kennen en dat we mensen in ons midden hebben die van de Heilige Geest de gave van het onderscheiden van geesten hebben ontvangen, zodat elke leer die op ons afkomt, kan worden getoetst (1Kor. 12:10).Dirk van Genderen