Het onderscheiden van geesten

Feike ter Velde • 84 - 2008 • Uitgave: 20
De postmoderne mens lijkt steeds meer open te staan voor het spirituele, de geestelijke ervaring, het gevoelsleven, liever dan verstandelijke overwegingen en beoordelingen. Dat zou wel heel goed te maken kunnen hebben met de eindtijd en de ontwikkelingen daarin. Wie in sommige kringen nog aankomt met het Woord van God als enige bron van openbaring wordt al gauw als vijandig en irritant aan de kant geschoven. Het spirituele, de dingen ‘van de G(g)eest' spreken een mens op dieper niveau aan en kunnen niet worden getoetst. We begeven ons dan op gevaarlijk terrein, op drijfzand, waarin men dramatisch verdrinkt...

Op de geestelijke markt is van alles te koop. De koopwaar wordt ons aangeboden en aangeprezen via boeken, video’s, conferenties en dergelijke. Via mensen die ervoor openstaan, die zich erin hebben begeven en dingen in zich hebben opgenomen, komen de ‘spirituele’ praktijken ook de christelijke Gemeente binnen. Vaak zijn het hypes die geen fundament hebben. Hypes waarop niets kan worden gebouwd. Het is de kick van het moment, het voelt goed, maar het is niets. Na kortere of langere tijd verdwijnt het weer, maar niet nadat het veel schade heeft aangebracht in de Gemeente van Christus. Men claimt bovennatuurlijke verschijnselen, genezingen, openbaringen, visioenen, woorden die men heeft gehoord en dat soort dingen.
Is dat allemaal gelogen? Waarschijnlijk niet. Is het waarheid? Nee, niet persé. Het fascineert de een en het irriteert de ander. Er ontstaan grote spanningen tussen mensen, die zich niet voor elkaars standpunt laten winnen. Men zet de hakken in het zand. De genoemde fenomenen moeten echter nuchter worden beoordeeld, als men er ‘iets mee zou willen’. Gaven van de Geest, heel Bijbels, maar men moet erover kunnen spreken op basis van nuchtere argumenten en Bijbelse uitgangspunten. Dat blijkt echter in de praktijk heel moeilijk te gaan! Als het niet om de gaven van de Geest gaat, maar over eigen plannen en praktijken - een andere geest(!) - dan kan men Bijbelse argumenten niet meer horen of zien, omdat een zekere doofheid en blindheid door deze geest is veroorzaakt bij de mensen die zich hiermee bezighouden. De Bijbel zegt:
“…ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw (eeuw of: wereld) met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is” (2Kor. 4:4).

Omdat het om het ‘bovennatuurlijke’ (in het Engels: Supernatural) gaat, wil het zich aan beoordeling onttrekken. Sommige geestelijke leiders hebben zich tegen beoordeling verschanst om haar handig te kunnen pareren. In de christelijke Gemeente kennen velen de Bijbel onvoldoende om de verrassingsaanval - want zo komt het meestal binnen in de Gemeente - te weerstaan. Men laat het maar gebeuren en men ziet wel hoe het gaat.

Het gaat hier in eerste instantie om geestelijke fenomenen die binnen de christelijke Gemeente spelen. Maar ze komen niet op zichzelf, ze zijn een product van de tijdgeest - de geest van deze wereld, ook wel de god van deze eeuw (2Kor. 4:4) - die de ziel van de mens doet verlangen naar warmte, geborgenheid, genezing, aanraking en spirituele ervaring. De tijd van het weten heeft plaats gemaakt voor de tijd van het voelen. Daarom hebben ook allerlei stromingen van New Age brede ingang. De goden van het Oosten doen het goed. Het is de tijdgeest, die vaak niet wordt onderkend. Deze tijdgeest ademen we als ’t ware in, maar we worden ervoor gewaarschuwd door Gods Woord:

'…want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’ (Ef. 6:12).

Vaak zijn we geneigd hierbij een beetje de schouders op te halen, omdat deze dingen misschien buiten onze belevingswereld liggen. Toch behoren we de tijdgeest te onderkennen om de werken der duisternis te ontmaskeren.

Van een occulte website het volgende, om een en ander te illustreren:
“We bevinden ons nu in de periode van spirituele ontwaking, de vooravond van het Aquarius tijdperk. Dit tijdperk wordt ook wel de Ascension of Nieuwe Tijd genoemd. Het Aquarius Tijdperk begint omstreeks het jaar 2012 en luidt een spiritueler tijdperk in waarbij de aarde en al haar bewoners worden getransformeerd van de derde dimensie naar het hogere trillingsgetal van de vijfde dimensie!

We verlaten nu het oude Vissen tijdperk, waar nog veel oud karma is uit te werken, en zijn via de vierde dimensie op weg naar het Aquarius tijdperk. Etnische bevolkingen overal ter wereld zijn hun oude vetes aan het uitvechten. Volg maar eens een dag het nieuws in de media, je ziet het overal gebeuren. Natuurrampen, zoals aardbevingen, tropische stormen en overstromingen zijn uitwerkingen van de Aarde om zich van de verontreinigingen te ontdoen, en ook haar oude levensvorm om te zetten naar de nieuwe vijfde dimensie. Deze periode van uitzuivering van de aarde en haar bevolking gaat gepaard met pieken en dalen, het vraagt de liefdevolle inzet en kracht van ons allemaal. Een ieder van ons heeft een eigen verantwoordelijkheid, iedereen is belangrijk!

Vele Lichtwerkers op aarde en in de Spirituele wereld (Gene Zijde) zenden ons veel Licht en Liefde. Je kunt zelf ook meedoen om de aarde te ondersteunen in haar wedergeboorte en transformatieproces. Immers, ook jij bent een kind van het Licht, een ambassadeur van de Liefde. Je zou regelmatig kunnen mediteren, en op die manier direct contact kunnen maken met jouw hogere zelf, jouw ziel. Tijdens deze meditatie kan je in een hogere staat van bewustzijn komen, en de bron van onvoorwaardelijke Liefde ervaren. Heel belangrijk is dat je deze onvoorwaardelijke liefde ook in je dagelijkse functioneren uitstraalt! Benader alles en iedereen met liefde en respect. Wanneer je in staat bent om de wereld om je heen door de ogen van je ziel te bekijken, heb je de hoogste staat van verlichting op aarde bereikt.”
(www.aquariusage.com)

Er zijn christelijke leiders die wonderen en tekenen claimen. Ze geven onderwijs in het ‘bovennatuurlijke’ zodat mensen kunnen leren om dat bovennatuurlijke te brengen binnen het ‘natuurlijke’. Sommigen claimen contacten met de engelen, anderen hebben Abraham in de hemel gesproken en Paulus in zijn hemelse huisje zien wonen. En de mensen geloven het(!), applaudisseren en roepen massaal ‘halleluja’ bij dit grote ‘nieuws’!

De ‘bovennatuurlijke’ fenomenen en de hang ernaar vinden we met name in de zoektocht van charismatische stromingen. Een zoektocht naar steeds weer nieuwe fenomenen. De laatste jaren is het vooral het ‘vallen in de geest’, waarvan we twintig, dertig jaar geleden nog nooit hadden gehoord. Men kan er - als ernaar wordt gevraagd - ook een heleboel Bijbelteksten bij noemen. Echter, die gaan nooit over dit ‘vallen in de geest’, maar niettemin worden ze ervoor gebruikt. Bijvoorbeeld zoals de priesters in de Tempel, die niet meer konden blijven staan vanwege de heerlijkheid van God (2Kron. 5:14). Dat deze priesters in eerbied op de knieën gingen - een bekend beeld in de Schrift - in plaats van achterover te vallen in de handen van een vooraf geregelde opvanger, lijkt bij niemand op te komen. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen.

De jonge generatie in de kerk - reformatorisch en evangelisch - is ook op een zoektocht naar ervaring en komt niet zelden in het paranormale terecht en de krachten die daarin werkzaam zijn. Charismatische experimenten liggen daar griezelig dichtbij, als men ze niet wil toetsen aan de Schrift. Toetsen betekent ook, dat we ervan uit moeten gaan dat God de mens in zijn waarde laat en respecteert. Ook de zwakke, labiele mens, die zoekt naar steun en houvast, naar warmte en naar liefde behoort volledig gerespecteerd te worden. En er zijn er zo veel vandaag die liefde en warmte ontberen en vervolgens slachtoffer worden van deze verkeerde praktijken in New Age kringen, maar ook binnen de christelijke Gemeente en op charismatische conferenties en bijeenkomsten. Ze worden in de massahysterie meegesleept, het voelt goed, dit is van God, om vervolgens met een kater thuis te komen in het lege huis en hopende op nieuwe ervaringen in het volgende weekeinde.

De Geest van God is niet overdraagbaar, boze geesten wel. De Heilige Geest is God! Men kan Hem niet manipuleren. Daarom dient de prediking altijd objectief te zijn en de Geest kan het Woord subjectief toepassen. Het lijkt erop alsof geestelijke zaken steeds meer handelswaar worden waarvoor een goede afzetmarkt bestaat. Charismatische fenomenen en dito conferenties brengen veel geld op. Ook op de boekenmarkt. Er is honger! Deze tijdgeest grijpt om zich heen. Maar: wees wakker en waakzaam, het is de eindtijd en duivel zelf zal straks uit de hemel op de aarde worden geworpen en dan klinkt het: “Wee die dan op de aarde wonen” (Op. 12:12).

Laten we biddend bij een open Bijbel leren wandelen in toewijding en overgave aan de Here Jezus, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en Zijn wil, in nederigheid en reinheid en uitzien naar de wederkomende Heiland.

Feike ter Velde