Image

Het wordt winter!

Frits Boekhoff • 98 - 2022 • Uitgave: 11

Ik maak mij steeds meer zorgen over de winter die voor de deur staat. Ik ben niet de enige. Op het moment dat ik aan dit artikel begin vang ik een opmerking op van Rijdende Rechter Mr. Frank Visser. Op NPO Radio 1 beweert hij dat Nederland is terechtgekomen in een situatie die vergelijkbaar is met Frankrijk vlak voor de Franse revolutie. Volgens hem zijn de boerenprotesten slechts een onderdeel van de algehele onvrede onder een deel van de bevolking.

Dat kan wel eens een terechte constatering zijn. De omgekeerde vlaggen die sinds enige tijd in ons land te zien zijn, zijn niet slechts een symptoom van onvrede bij boeren. Ze zijn een uiting van een breder gedragen boosheid en wantrouwen richting de overheid, een steeds opnieuw liegende en falende overheid. Op Prinsjesdag kwam deze onvrede duidelijk tot uiting.  

Geen vertrouwen
Een premier zonder actieve herinnering, de toeslagen- en de functie elders-affaire met Pieter Omtzigt, partijen die elkaar in sterke bewoordingen uitsluiten en na de verkiezingen toch in dezelfde coalitie gaan zitten, de woningtekorten, de afhandeling van de gaswinningsschade in Groningen, het nog lopende onderzoek naar aanleiding van de mondkapjesaffaire, waarbij het ministerie liever een boete betaalt dan dat het de gegevens openbaar maakt en de chaotische opvang van vluchtelingen in Ter Apel. Het is slecht een klein begin van de lijst die ik zou kunnen maken.  

Daarnaast kampt ons land met de economische en psychologische gevolgen van de coronamaatregelen. Het gevolg is een samenleving die met zichzelf in de knoop zit en haar overheid niet meer vertrouwt. Tel hierbij op de enorme inflatie van de laatste tijd en je krijgt een giftige cocktail. Veel mensen komen financieel niet meer rond en kunnen hun huur, boodschappen en energierekening niet meer betalen. Dit doet mij denken aan Openbaring 6: ‘En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe’ (vers 5-6). De weegschaal in zijn hand staat symbool voor economische malaise. De rijken worden nog niet getroffen, want er wordt nog geen schade toegebracht aan luxeproducten zoals olie en wijn maar wel aan primaire levensbehoeften zoals brood.

De gemeente van Jezus Christus zal Openbaring 6 niet meemaken, maar de voorafgaande weeën zijn nu al merkbaar. Of om het anders te zeggen: De paarden uit Openbaring 6 zijn er nog niet, maar als je je oor op de grond te luisteren legt kun je het hoefgetrappel al wel horen.

Stijgende prijzen
Het kan wel eens een turbulente en kille winter worden. Naast de stijgende prijzen is het allerminst zeker dat huishoudens de komende maanden verzekerd zijn van gas, water en stroom. Bij een eventuele stroomuitval gaan de supermarkten niet meer open, informatie via de pc, laptop, radio, tv of telefoon is dan nauwelijks meer beschikbaar. Mensen weten niet wat er precies aan de hand is en weten niet wanneer ze weer op energie en voedsel kunnen rekenen. Plunderingen van winkels en andere gebouwen liggen op de loer. Bij de politie is de afgelopen jaren zoveel bezuinigd, dat agenten hun werk nu al niet optimaal kunnen doen. ‘Veiligheid in de uitverkoop’, kopte BNR-nieuws op 2 september vorig jaar naar aanleiding van een brandbrief van de Politiebond aan het kabinet. Met deze brief is weinig gebeurd.  

Op dit moment is in de samenleving agressie te zien en te voelen, bijvoorbeeld op sociale media of in het verkeer. Onderwijzers en zelfs ziekenhuispersoneel en apothekers worden bedreigd en uitgescholden. Deze onrust en agressie zal nog meer gaan groeien. Landelijke en gemeentelijke politici zullen steeds vaker met de dood worden bedreigd. Mensen zullen het recht in eigen hand gaan nemen. In Openbaring 6 lezen we ook: ‘En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven’ (vers 4). De vrede op aarde wordt weggenomen waarbij men ook elkaar zal afslachten, dit duidt op burgeroorlogen en binnenlandse opstanden.  

Een Derde Wereldoorlog
Een somber en te negatief scenario? Ik hoop het met u, maar ik houd mijn hart vast want er zijn nog meer bedreigingen: De klimaatontwikkelingen en de introductie van een controlemaatschappij waarbij iedere beweging van burgers kan worden gevolgd. De nieuwe coronagolf die deze winter wordt verwacht, zal hier een verdere impuls aan geven. De vorige golf leidde al tot verdeeldheid in het land en zelfs binnen kerken en dat zal nu niet anders zijn. Dan is er nog de Russische inval in de Oekraïne die steeds verder escaleert en waarbij met inzet van kernwapens wordt gedreigd. Verder naar het oosten lijkt China soortgelijke plannen te hebben met Taiwan. Dit alles maakt mensen bang voor de toekomst. Meer dan de helft van de Nederlanders is bang voor een Derde Wereldoorlog.[1] Deze angst voedt de onvrede die er al is. Lezen we niet in Lukas 21: ‘Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten (…)’ (vers 10-11).  

Plunderingen
In veel Europese landen spelen dezelfde problemen en sentimenten als in Nederland. Het actualiteitenprogramma Een Vandaag meldt over Engeland bijvoorbeeld: “Het welvaartspeil is in vrije val. Een groot deel van de bevolking heeft last van de voortdurende daling van de lonen. Dan hebben we het echt over duizenden ponden per jaar en dan hebben we het over miljoenen Britten. Je hoort dagelijks verhalen van verpleegkundigen en docenten die het van voedselbanken moeten hebben om te kunnen eten. De levensstandaard is hier nog nooit zo snel gedaald sinds men in de jaren 50 is begonnen dit soort dingen te meten.”[2]  

De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne brengen ook op Europees niveau problemen met zich mee, omdat bijna alle Europese landen voor gas en olie afhankelijk zijn van Rusland. Daarbij is er financiële onrust. De rente van de Europese Centrale Bank (ECB) stijgt, waardoor de zuidelijke lidstaten hun schulden niet meer kunnen betalen. Dit zal weer leiden tot verdere spanningen tussen de rijke noordelijke staten en de armere zuidelijke staten.  

Andere problemen
In veel landen dreigen watertekorten vanwege de klimaatproblemen en conflicten.[3] De Rijn die in Zwitserland ontspringt, dreigde deze zomer onbevaarbaar te worden. Vrijwel al het water dat via de Eufraat (2700 km lang) en de Tigris (1800 km lang) door Irak en Syrië stroomt, komt uit de bergen in Oost-Turkije. Turkije ziet zichzelf als eigenaar van al dat water, en ontkent dat buurlanden Syrië en Irak er aanspraak op kunnen maken. Turkije is al jaren bezig met het bouwen van dammen in beide rivieren voor irrigatie en waterkrachtcentrales. Dat doet mij denken aan Openbaring 16: ‘En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat’ (vers 12).  

Dan zijn er nog spanningen tussen de westelijke en oostelijke Europese landen als het gaat over mensenrechten, zoals objectieve en onafhankelijke media (die hebben wij in Nederland ook maar ten dele), onafhankelijke rechtspraak (onze rechtspraak wordt ook steeds meer politiek getint) en vooral abortus- en lhbti-rechten. Juist alles wat tegen Gods geboden ingaat verzwakt nu juist met de bouw van het Europese huis. Engeland is al uit de EU getreden en de rest van het huis rammelt.  

Dit alles speelt zich af in een wereld met landen zoals Iran dat bezig is met de ontwikkeling van een kernwapen en China en Rusland die graag aan powerplay doen, terwijl Europa en de VS verzwakt lijken maar wel hun rol in de wereld opeisen. Europa’s grote broer Amerika heeft genoeg aan zichzelf en is net als Europa tot op het bot verdeeld. Daarnaast is ook de NAVO verdeeld. Zo is NAVO-lid Turkije bepaald geen betrouwbare partner. Kortom, Europa is sterk verdeeld en daarmee een zwak continent in een gevaarlijke wereld. Dit is niets nieuws. In de Bijbel lezen we al over landen die in zichzelf verdeeld zijn, waarbij het zelfs tot burgeroorlogen komt. Zo raakte Israël in de tijd van het Oude Testament verdeeld in het tien- en tweestammenrijk. Zo’n land wordt een makkelijke prooi lezen we in Lukas 11: ‘Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere’ (vers 17).  

Het einde van Europa
Dat Europa steeds meer verdeeld raakt en verzwakt, vertelt de Bijbel ons al vele jaren. Zo wordt Europa in Daniël 2 getekend als onderdeel van een groot beeld (de benen en voeten) en in hoofdstuk zeven als een vreselijk monster met sterke en broze eigenschappen, dat verdeeld is in zichzelf. Daniël beschrijft ook hoe het met dit monster afloopt. Het sterke Europese huis, dat politici en parlementariërs aan het bouwen zijn, zal tot op de grond worden afgebroken door de Heere Zelf zo lezen we in Daniël 2:34-35 en er zal geen spoor meer van terug te vinden zijn.  

Nieuwe verkiezingen en een ander kabinet gaan ons land en Europa niet helpen, omdat de mensen zich van God en Zijn woord niets aantrekken. De schepping in zes dagen, onzin. God Die de mens schiep als man en vrouw, onzin. Het huwelijk, onzin. Jezus als Redder, onzin. Hemel en hel, onzin. God Die komt om de aarde te oordelen, waanzin. God verdwijnt uit Europa, uit het land en uit vele kerken. Daarmee verdwijnt de ware liefde. Egoïsme en eigenbelang komen ervoor in de plaats. Niet alleen de regering is hiervoor verantwoordelijk, maar ook de bevolking van Nederland en Europa zelf. Het zijn de kiezers die steeds weer stemmen op partijen en leiders die, als een soort toren van Babel, zonder Gods Woord het Europese huis willen bouwen. De machthebbers van nu nemen goddeloze besluiten, zonder te beseffen dat ze daarmee het onheil over zichzelf en de mensheid afroepen. Maar zelfs dit gebruikt God in Zijn plannen: ‘O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen’ (Romeinen 11:33). De profeet Daniël schrijft in hoofdstuk 2 over Hem: ‘Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan (…)’ (vers 21). Het is God Die boven alles en iedereen staat. Niets loopt bij Hem uit de hand, Hij is nooit verbaasd of verrast. Alles gebeurt onder Zijn absolute gezag.  

Vervolging van christenen
De Bijbel zegt dat allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus vervolgd zullen worden. Vervolging zoals in Noord-Korea kennen wij in ons land gelukkig niet, maar er is wel degelijk toenemende haat tegen Bijbelgetrouwe christenen. Een recent voorbeeld is Verzekeraar Pro Life. Die moet onder druk zijn christelijke uitgangspunten over levenseinde en abortus aanpassen terwijl er meer dan genoeg alternatieven zijn. Christenen in Nederland moeten er rekening mee houden dat de kerk ondergronds zal moeten gaan. Bijbelse standpunten worden mogelijk niet meer getolereerd. YouTubefilmpjes met ‘verkeerde’ boodschappen zullen offline worden gehaald. Online kerkdiensten zullen worden verwijderd. Het Zoeklichtmagazine moeten we in gesloten enveloppen gaan verspreiden. De vervolging zal ook van andere ‘christenen’ komen waarmee we nu nog bevriend zijn. Kortom, het blijft niet zoals het nu is, het wordt erger. Wat gelukkig wel kan en nodig zal zijn is elkaar in kleine kring opzoeken en bemoedigen, met elkaar bidden en Bijbellezen. Zo lezen we in Handelingen 4: ‘En nadat zij losgelaten waren gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zijn dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God (…)’ (vers 23-24).  

In mei 2018 vierde Israël zijn zeventigjarig bestaan als natie. Wij zijn de generatie die getuige is van deze terugkeer, als teken dat de komst van de Heere Jezus aanstaande is. Het kan nu elke dag gebeuren. Het wordt geen rustige en vreedzame tijd, het wordt winter, maar Jezus komt ons halen. Maranatha!  

Frits Boekhoff


[1] https://www.hartvannederland.nl/oekraine/conflict-oekraine-derde-wereldoorlog-vrees
[2] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opnieuw-spoorwegstakingen-in-engeland-werknemers-zijn-lage-lonen-beu-het-welvaartspeil-is-in-vrije-val
[3] Zie artikel in Zoeklicht nr. 11 van 2022