Homoseksualiteit in het licht van de Bijbel

Henk Tamerius • 85 - 2009 • Uitgave: 10
Het onderwerp ‘homoseksualiteit’ staat volop in de publiciteit. Het is een verschijnsel dat zich de laatste decennia met een ongekende vrijpostigheid over de gehele wereld opdringt. En in Nederland blijken er al aparte kerken voor homoseksuelen te zijn. De gevestigde kerken hebben daar geen antwoord op.
Hier en daar zijn er nog groeperingen die met een verwijzing naar de Bijbel en de scheppingsordening stellen dat homoseksualiteit niet is toegestaan. Maar de feitelijke reden waarom er zo’n streng verbod geldt voor deze vorm van seksualiteit wordt niet vermeld.
In deze studie wil ik proberen duidelijk te maken wat de eigenlijke reden is waarom God een verbod op homoseksualiteit heeft ingesteld.

God is een zeer hoog Wezen. Hij is de Allerhoogste, ondoorgrondelijk en met een niet te bevatten kennis. En Hij heeft vele eigenschappen, die boven ons mens-zijn uitgaan. Zo heeft God bijvoorbeeld de eigenschappen van man en vrouw tegelijk, verenigd in één wezen. Hij is dus man en vrouw, vader en moeder tegelijk. Bij God zijn al die eigenschappen in één persoon verenigd. Vandaar ook, dat Jezus uit God geboren kon worden en dat elke wedergeboren Christen uit God geboren wordt.

De feministen stellen, dat het idee dat God een man is, is ontstaan in de vroegere mannenmaatschappij, maar dat God in werkelijkheid een vrouw is en dus met ‘zij’ in plaats van met ‘hij’ moet worden aangesproken. Maar dit is minder dan een halve waarheid. Bij God zijn man en vrouw in één persoon verenigd, maar binnen de Godheid heeft de mannelijke helft de leiding. Vandaar dat God Zichzelf in Zijn eigen Woord met ‘Hij’ aanduidt en de Here Jezus ook als man is geboren. En de feministen zouden er goed aan doen zich daaraan te onderwerpen.

Toen God de mens ging scheppen, zei Hij: ‘Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als Onze gelijkenis’ (Gen. 1:26). Toen schiep God Adam naar Zijn beeld. Adam had dus aanvankelijk de eigenschappen van man en vrouw in zich. Maar God zag dat het binnen de situatie waarin Hij Adam geplaatst had, beter was om die eigenschappen te scheiden en die in aparte personen vorm te geven (Gen. 2:18,22). Hij liet een diepe slaap op Adam komen, die in sommige commentaren wordt vergeleken met een doodsslaap vanwege de zeer diepe ingreep. En God nam een rib uit Adams lichaam en bouwde die tot een vrouw. Zo werden bij Adam de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen gescheiden en toch waren beiden, man en vrouw, geschapen naar Gods beeld (Gen. 1:27). Omdat bij God al die eigenschappen in één persoon verenigd zijn.

Hoewel dus bij de mens man en vrouw twee aparte personen zijn, zijn zij wel van hetzelfde vlees. Want de vrouw is uit Adam genomen. Daarom zei Adam: ‘Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is’ (Gen. 2:23). Het woord ‘mannin’ doet een beetje vreemd aan, omdat we in het Nederlands geen vrouwelijk woord voor man kennen, zoals bijvoorbeeld boer en boerin. Het is een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws om goed de bijzondere nadruk van de oorspronkelijke tekst weer te geven, dat man en vrouw tot hetzelfde vlees behoren.
Dit gegeven is op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend, want je zou zeggen: mannen behoren tot één soort vlees en vrouwen behoren tot een andere soort vlees. Maar dat is dus niet onze oorsprong. Van oorsprong zijn de man en de vrouw van hetzelfde vlees (Gen. 2:24). En als zij met elkaar trouwen en binnen dat huwelijk weer die oorspronkelijke eenheid vormen, dan zijn zij binnen dat huwelijk weer één vlees (Matt. 19:4-6) en weerspiegelen ook maximaal het beelddrager zijn van God (1Kor. 11:7).

Het is in deze tijd uitermate belangrijk om dat principe goed te begrijpen, omdat de zonde van de homoseksualiteit daar dwars tegenin gaat. Als twee mannen gemeenschap met elkaar hebben lopen zij ander vlees na. En als twee vrouwen gemeenschap met elkaar hebben lopen zij ander vlees na. Dat gaat in tegen het diepste beginsel van Gods schepping en tegen het diepste van Gods wezen, waarin het mannelijke en vrouwelijke een eenheid vormen. Door het minachten en verbreken van deze eenheid, wordt God op dramatische wijze gekrenkt en daarom roept de zonde van homoseksualiteit een oordeel op, waarover hierna meer.

Maar er is nog een andere reden waarom homoseksualiteit zo sterk wordt afgewezen. Die reden heeft betrekking op Christus en Zijn Gemeente. De Gemeente wordt in de Bijbel de Bruid en de Vrouw van Christus genoemd. En de Bijbel laat op verschillende manieren zien dat, evenals Eva uit Adam is gevormd, ook de Gemeente uit Christus wordt gebouwd. Toen Eva geschapen werd, bracht God Adam in een diepe slaap (te vergelijken met de doodsslaap van Jezus) en opende God de zijde van Adam. Hij nam daaruit een rib en bouwde die tot een vrouw (Gen. 2:21,22). Toen Jezus stierf (doodsslaap) werd Zijn zijde geopend en er kwam bloed en water uit (Joh. 19:34). Daaruit bouwt God de Gemeente als bruid voor Zijn Zoon.
In 1 Johannes 5 wordt uitgelegd wie er tot de Gemeente behoren. Dat zijn de mensen die geloven dat Jezus de Christus is en die daarom uit God geboren zijn. Al wat uit God geboren is overwint de wereld. Wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is (vers 4,5).
En dan staat er in vers 6: ‘Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed.’ Vanaf vers 7 luidt de oorspronkelijke tekst dan: ‘Want drie zijn er, die getuigen: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één.’ De in vers 7 en 8 tussen […] geplaatste woorden komen in de oorspronkelijke Bijbeltekst niet voor, maar wel in een oude vertaling.
De Here Jezus heeft Zichzelf door de eeuwige Geest als een smetteloos offer aan God gebracht en ons daardoor gereinigd van dode werken om de levende God te dienen (Hebr. 9:14). De Heilige Geest getuigt van dat smetteloze offer (Joh. 15:26). En een ieder die dat getuigenis aanneemt, wordt gekocht en betaald door het gestorte bloed en gereinigd met het waterbad van het Woord (Ef. 5:25-27). Door dat ene offer heeft Hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden (Hebr. 10:14). De bruid is uit Christus gebouwd.

De brief aan de Efeziërs laat op iets andere wijze hetzelfde zien. In deze brief wordt het geheimenis van de Gemeente geopenbaard. En dat niet alleen in hoofdstuk 3, maar de eerste drie hoofdstukken gaan daarover. Paulus zegt dat zelf in hoofdstuk 3 als hij het geheimenis gaat definiëren: ‘gelijk ik boven in het kort daarvan schreef’ (Ef. 3:3).
De uitleg begint gelijk al in hoofdstuk 1:4 ‘Hij heeft ons immers in Hem (Christus) uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden voor Zijn Aangezicht’ (lees ook 2Tim. 1:9). In Gods raadsbesluit is de Gemeente dus al vóór de grondlegging der wereld gevormd. God heeft Jezus toen al een lichaam bereid, want dat lichaam was al bereid toen Jezus ‘in de wereld’ kwam (Hebr. 10:5). En dat lichaam is de Gemeente (Ef. 1:22,23). De Gemeente is in Christus Jezus geschapen, zoals Efeziërs 2:10 het met iets andere woorden zegt.

De Bruid is uit de Bruidegom gevormd. En Jezus wijst Zichzelf als de Bruidegom aan (Matt. 9:15). Dit alles is vóór de grondlegging der wereld al vastgelegd in Gods Raadsbesluit, in Psalm 40:8 de Boekrol genoemd. En naar het voorbeeld dáárvan is bij de schepping (de grondlegging der wereld) het huwelijk ingesteld en is Eva uit Adam geschapen. Het is dus niet zo dat eerst het huwelijk is ingesteld en dat dit later als voorbeeld dient om de relatie tussen Christus en Zijn Gemeente te beschrijven. Maar het is omgekeerd zo, dat vóór de grondlegging der wereld de Gemeente in Christus al is gevormd en dat later het huwelijk in de schepping is ingevoerd en Eva uit Adam is geschapen om aan dat feit uitdrukking te geven. ‘Daarom zal een man vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente’ (Ef. 5:31-32).

In het artikel over Yvette Lont in Het Zoeklicht van 20 december 2007 wordt met name verwezen naar Romeinen 1:24-32. Maar deze teksten hebben niet alleen betrekking op homoseksualiteit, ook al wordt die zonde expliciet genoemd. Het gaat hier over het afdwalen van de mensheid als geheel. In de hoofdstukken 1 t/m 3:20 worden dan ook alle mensen schuldig verklaard. Maar in de hoofdstukken daarna wordt ook aan alle mensen een weg tot behoud geopend, want God houdt van alle mensen, niemand uitgezonderd. Aanvaarding van die weg houdt in - en dat geldt voor alle mensen - dat ze hun zondige praktijken moeten afleggen en de Here Jezus als hun Redder en Verlosser moeten aanvaarden. Hij is de enige weg tot behoud. Door het geloof in Jezus Christus worden we om niet gerechtvaardigd en daar hoort een passende levensstijl bij.
Uit Romeinen 1 blijkt wël dat homoseksualiteit gezien moet worden als een eindfase in een verkeerde maatschappelijke ontwikkeling. Het feit dat de homoseksualiteit zich met een ongekende vrijpostigheid over de gehele wereld opdringt, moet zeker worden gezien als een teken van de eindtijd. Maar we moeten er niet de ogen voor sluiten dat de gehele maatschappij schuldig is aan die verkeerde ontwikkeling. Het huwelijk is heilig en niet alleen de homoseksualiteit, maar ook de echtscheidingen, in maatschappij-ontwrichtende aantallen en het ongehuwd samen wonen, zijn in uiterste tegenstelling daarmede. De hele maatschappij is schuldig. De wet waarbij het homohuwelijk werd toegestaan is een maatschappelijk instrument. Een burgemeester, die geen minuut verloren liet gaan om het eerste homohuwelijk vast te stellen, is een maatschappelijk vertegenwoordiger. Kerken en politieke partijen die hierin meegaan, zijn mede schuldig en zullen blijken krachteloos te zijn. En de vele tienduizenden die jaarlijks naar de gayparade gaan kijken en dit gebeuren daardoor aanmoedigen, zijn mede schuldig (Rom. 1:32).

Nederland heeft voorop gelopen in het kwaad door het homohuwelijk bij wet te erkennen, waarna vele landen dit voorbeeld gevolgd hebben. Het is dan ook een buitengewoon teken van Gods genade dat nu juist door Nederland een kopie van de ark van Noach vaart. Het is een heenwijzing naar het feit, dat als het oordeel komt de gehele maatschappij getroffen zal worden. En het is een krachtige oproep tot bekering nu het nog kan. Want God is barmhartig en genadig en gaarne vergevend. Maar Hij zal niet toestaan dat het mooiste wat Hij voor de mensheid bedacht heeft, blijvend onteerd wordt.

Henk Tamerius