Hooglied van de liefde

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 6
De apostel Paulus spreekt in de eerste Corinthe-brief over de functionerende gemeente van Christus. Na tal van theologische en praktische aanwijzingen zegt hij: En ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert (1 Cor.12:31) en dan volgt het hooglied op de liefde:

Al ware het, dat ik met der mensen en der engelen sprake, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper, of een rinkelende cimbaal.

Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en af het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

De liefde is lankmoedig de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.
Alles bedekt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
De liefde vergaat nimmer meer.