Hosanna

Gieneke van Veen-Vrolijk • 81 - 2005/06 • Uitgave: 8/9
HosannaIntense bede en… zekere uitredding


De uitroep ‘Hosanna’ is vanuit het Nieuwe Testament bekend. Vaak wordt ‘Hosanna’ opgevat als uitdrukking van lofprijzing. De letterlijke betekenis van ‘Hosanna’ leert ons echter dat deze uitroep vooral een intense smeekbede om hulp is.Het betreft de oorspronkelijk Hebreeuwse uitdrukking ‘Hoshía-nna’, gevormd door de vorm ‘hoshía’ (= verlos, geef/breng/maak heil), gevolgd door het woordje ‘na’ dat dient als versterking/onderstreping van een gebed/verzoek/smeekbede (= toch, och, alstublieft). Zo betekent ‘Hoshía-nna’: verlos toch/alstublieft, geef uitredding/breng toch heil. Opmerkelijk is dat ‘hoshía’ een vorm is van het werkwoord ‘yasha’ (= uitredden/verlossen, heil brengen) waarvan ook de naam ‘yeshua’ (= Jezus/Verlosser) is afgeleid.In het nieuwtestamentische Grieks werd ‘hoshía-nna’ gespeld als ‘Hosanna’ en kwam zo in de bijbelvertalingen.

De uitroep ‘Hosanna’ komt in het Nieuwe Testament zes keer voor: Matt. 21:9(2x), :15; Mark. 11:9,10; Joh.12:13. Deze teksten vermelden twee indrukwekkende gebeurtenissen.

Matt. 21:15 meldt de tempelreiniging, waarbij kinderen uitroepen “Hosanna…”, de evangelisten spreken over de intocht in Jeruzalem: “Hosanna… gezegend Hij Die komt in de naam van de Here…” Hier zingt/roept de menigte Jezus de woorden toe uit Psalm 118:25b,26a: ‘Hoshía-nna… gezegend Hij Die komt…’. Dacht men toen aan de verlossing van de ziel of meer aan bevrijding van het Romeinse juk?Wij weten dat Jeshua/Jezus de Gezegende is, Die kwam voor ons heil. Hij hoorde onze roep ‘Hosanna’ toen wij als verloren zondaar Hem aanriepen voor de redding van onze ziel. Nu mogen we dagelijks ‘Hosanna’ zeggen wanneer wij onze handen uitstrekken naar Hem en hulp bidden voor elk onderdeel van ons leven, omdat wij in eigen kracht niets kunnen.

Ons ‘Hosanna’ mag alle nood, in alle omstandigheden van ons leven, in een intense bede om hulp en bijstand uitdrukken, samen met onze diepe dankzegging dat Hij, Die eens kwam voor ons eeuwig Heil, steeds weer tot ons komt, om ons te helpen. Zo kunnen wij Hem in ons hart vreugdevol – en lovend! – verwelkomen. ‘Hosanna… gezegend Hij Die komt…Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk