Ieder heeft zo zijn eigen mening over de Bijbel! (2)

Hans Kruisman • 85 - 2009 • Uitgave: 7
‘Jezus sprak tot hen: Dwaalt gij niet daarom, dat gij de Schriften niet kent noch de kracht Gods?’ (Marc. 12:24). Kennis van Gods Woord en het kennen van de kracht Gods. Wij gaan in dit tweede en laatste artikel over de ‘kracht Gods’ spreken. Deze Bijbeltekst spreekt eerst en vooral over de opstandingskracht. Ook wij, die in Hem geloven, kunnen getuigen van die opstandingskracht. Wij mogen nu in nieuwheid des levens wandelen. Dan alleen kunnen wij ‘echt’ vrucht dragen (Joh. 12:24). Dan zal de kracht Gods Zich o.a. ook kunnen manifesteren in het Woord dat wij mogen brengen (1Kor. 1:18-24). Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt (Hand. 1:8). En wat een ‘krachtig’ getuigenis zien wij in die eerste jaren van de Gemeente! Hoe staat het bij ons? Kunnen wij getuigen van deze kracht Gods? Alleen in deze kracht kunnen wij staande blijven (Ef. 6:10-18). Vandaar de ernstige oproep van de Schrift om te wandelen in de Geest. Wij, die door genade kinderen van Hem zijn, kunnen en willen toch niet zonder?

Blijven in de Here
Wandel in Hem, zodat Hij ons de Geest van kracht, wijsheid en Openbaring kan geven.
‘Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem,Â… want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem’ (Kol. 2:6-10); ‘…opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens’ (Ef. 3:16). Indien wij in Hem blijven, zullen wij in onze levenswandel de ‘kracht Gods’ kennen!
God heeft zich in de Bijbel geopenbaard als een rationele God, maar ons verstand moet wel door Gods Geest verlicht worden, willen we de geestelijke waarheden kunnen begrijpen. Uit de geschiedenis van Nikodemus, een zeer wijs en verstandig man, kunnen we zien dat het natuurlijk verstand volledig ontoereikend is om de Bijbel te verstaan. ‘Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden?’ (Joh. 3:7-10). Deze vragen horen wij ook in onze tijd zo luid en duidelijk. Voorbeeld: “Hoe kun jij nog geloven in de scheppingsdagen?” ‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet?’ Nikodemus had het kunnen weten uit Ezechiël 36:25-27, ‘…Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.’ Wijsheid is het juist toe kunnen passen van de rechte kennis. Dit is alleen mogelijk indien ons verstand verlicht wordt door de Heilige Geest. ‘Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen’ (Luc. 24:45). Het menselijk denken buiten Christus om is niet de weg die leidt tot inzicht in de fundamentele vragen van het leven.
Wandel in de vreze des Heren. De ‘vreze des Here’ is de eerbiedige gehoorzaamheid aan Hem. ‘De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten’ (Ps. 111:10). Door gehoorzaamheid komen wij tot de wijsheid die zo bepalend is voor ons geloofsleven. ‘Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren… Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren’ (Joh. 14:21-23). Dit vers staat in verband met de belofte van de Heilige Geest, zodat de gelovige in staat is om Hem te gehoorzamen. Als wij Hem liefhebben zal Hij Zich aan ons openbaren door Woord en Geest.
Wandel in Hem! Wanneer u in Hem blijft, zult u vrucht dragen (vrucht van de Geest) en vervuld worden met de rechte kennis. ‘…blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen’ (Joh. 15:3-5). Het is daarom ook mijn wens dat ‘de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen’ (Ef. 1:17, rechte kennis = waarheid).

Wanneer wij deze criteria zouden eerbiedigen, zou de uitspraak “Iedereen heeft zo zijn eigen mening over de Bijbel” veel minder over de lippen komen. Maar helaas is de realiteit anders. De invloed van het postmoderne denken is desastreus.
• Geen zekerheid. (Men is toch niet in staat om de oorspronkelijke bedoeling van de Bijbelschrijvers te achterhalen)
• Geen verkondiging van de waarheid. (In deze context was Pilatus’ ‘Wat is waarheid’ een eerste postmodernist, Johannes 18:38)
• Geen gezag.
• Geen normering. (Een ieder legt de Bijbel uit zoals hij het zelf ziet. Een eigen interpretatie)
• Het verlaten van de ‘Sola Scriptura’-gedachte. (Ervaring niet toetsen aan de Bijbel)

Tot op zekere hoogte heeft een ieder van ons een gekleurde bril op, maar wij zullen onder de juiste conditie mogen groeien in de rechte kennis.
Kennen wij de Schrift? Kennen wij de kracht Gods? De rechte kennis, gevoed door het Woord van God, kan alleen tot zijn recht komen indien wij ook geleerd hebben om in het licht te wandelen. De ‘gekleurde bril’, het subjectief gegeven van ons paradigma (ons denkkader), zal hoofdzakelijk een rol spelen bij datgene waarover de Schrift beperkt of indirect spreekt. Dit zijn in ieder geval geen belangrijke, fundamentele, Bijbelse leerstellingen. Maar wanneer wij onze ‘gekleurde bril’ ondergeschikt houden aan Hem en Zijn Woord, zal deze in de loop der tijd meer en meer in overeenstemming zijn met dat Woord. Dit noodzakelijk proces kan alleen tot stand komen wanneer wij de Bijbel, volhardend en in afhankelijkheid aan Hem, systematisch bestuderen.
Wanneer wij in die ‘conditie’ blijven, zullen wij groeien naar het beeld van Jezus Christus. Dan leven wij een zinvol leven. Een leven tot lof Zijner heerlijkheid.

Hans Kruisman