In Bethlehem begint het !

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 19/20
“En gij, Bethlehem, Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid” – Micha 5:1Dit is een bekende tekst, die vaak wordt gelezen of geciteerd rond de Kerstdagen. De Schriftgeleerden wisten deze tekst direct te noemen, toen hen werd gevraagd wáár de Koning der Joden – een Bijbelse titel van de Here Jezus – geboren zou worden (Matt. 2:5,6).

Bethlehem is en was ook toen een klein en onbeduidend stadje. Jeruzalem was de stad van Koning David. Maar zijn koninkrijk was in verval geraakt. Jeruzalem was in handen van vijandelijke machten. Het einde van alles leek gekomen. En dan komt daar een profeet, met machtige woorden van de levende God. Want juist in Bethlehem, de stad waar David en zijn voorvaderen vandaan kwamen, zal de grote Zoon van David – de Messias – worden geboren. In dat kleine stadje gaat God iets geheel nieuws beginnen! Mensen hebben het verbruid, maar God geeft het niet op met ze. Het kan in ons leven allemaal stuk zijn gelopen, afgebroken, diepe wonden geslagen zijn, mislukkingen kregen de overhand. Maar wie iets heeft geleerd over de levende God, die zich in de Bijbel aan ons bekend maakt, weet, dat Hij alles ten goede kan keren. Want Jezus is gekomen! In datzelfde Bethlehem is Hij geboren. In Jeruzalem is Hij gestorven en opgestaan uit de dood. Van daar is Hij ook ten hemel opgevaren en ook daar komt Hij eens terug.Vanuit de puinhoop van ons bestaan wil God – als wij Hem dat toelaten – een heel nieuw begin maken. Vanuit Bethlehem, waar Hij als God, de Zoon, werd geboren als Mensenzoon, zal Hij eens het koninkrijk Gods oprichten, als Hij de vervallen hut van David gaat herstellen. Ook andere profeten maken hier melding van. Jezus’ geboorte in Bethlehem is letterlijk uitgekomen, zoals voorzegd. De rest zal ook allemaal letterlijk uitkomen in de eindtijd, als Hij komt als de Heerser van Israël – als de Koning der Joden.Mag Hij nu al in uw leven een nieuw begin maken? Er moeten dingen worden opgeruimd tussen God en ons. Bij ons de schuld en bij God de toorn. Door de zonde van de mens is alles kapot gegaan en gaat alles nog steeds kapot. Velen lijden onder de gevolgen ervan. De pijn van de echtscheiding, het verdriet van de afwijzing, de herinnering aan en de spijt over alles wat misliep. God, die de Schepper van alle dingen is, ziet het en weet ervan. Wat wij moeten doen? De scherven van ons levensgeluk aan Hem geven. De profeet Micha wist van de puinhoop die de mensen van Gods werk hadden gemaakt en hij huilt erover. Hij is diep bedroefd vanwege de ellendige gevolgen onder de mensen. Terwijl ze zelf schuldig zijn geven ze God de schuld van alles. Zij die het Godsbestaan ontkennen voorop. “Als er een god zou zijn, dan zou de wereld er zo niet uitzien,” roepen ze. Maar de profeet wist van Gods trouw en Gods genade. Hij blijft niet bij de pakken neerzitten. Hij proclameert de macht van God om te redden en te vernieuwen. Dát moeten we onderstrepen. In ons is vaak geen kracht tot herstel. Wij zien op de puinhopen en dreigen radeloos te worden. Maar de Bijbel nodigt ons uit de puinhopen aan God te geven. Eerlijk te bekennen – en spreek het maar uit in woorden – : Here ik heb mijn leven verzondigd, het is op een totale mislukking uitgelopen. Ik kan het nog niet eens allemaal overzien. Maar, Here ik geef alles aan U over. Wilt U mijn zonden vergeven en mij helpen met een nieuw begin.”Zó moet het beginnen. Het zal niet veranderen als wij zelf niet eerst veranderen. Met onze omstandigheden heeft God geen moeite, maar wel met ons hart. Als dat ongewillig blijft kan Hij niets voor ons doen. Als we onszelf aan Hem overgeven, maakt Hij alle dingen nieuw, eerst in ons hart. We leren anders te denken. Niet anderen de schuld te geven. We gaan onze hele situatie anders bekijken en pas dan kan God met ons aan het werk gaan. Ik herinner me een gezin met grote financiële schuld. Ze hadden het altijd geheim gehouden en het vrat alles weg in het gezin, zodat niets meer functioneerde. Totdat ze eerlijk alles openlegden voor een hulpverlener. Samen maakten ze plannen en het is heel goed gegaan en in de loop der jaren steeds beter. Zo moeten wij alles openleggen voor God. Soms heb je hulp nodig van iemand die je de weg helpt te vinden. Schaam je daar niet voor. “Zolang ik zweeg, kwijnde ik weg,” zegt David, maar “ik beleed mijn zonde en U hebt mij vergeven.” In uw Bethlehem wil Jezus geboren worden. Hij is gekomen om alles nieuw te maken. Waag het erop met Hem!Feike ter Velde