Israël, de VS en Europa

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 14
Israël, de VS en EuropaDe wereldmachten hebben altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Israël. De VS is de wereldmacht van onze tijd. De EU probeert de rol van de VS over te nemen. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Doet ons land nog ergens mee? Hebben u en ik nog wat in te brengen?

Wereldmachten en Israël

Het machtige Egypte verzette zich ongeveer 3.500 jaar geleden tegen Gods plannen met Israël en ging te gronde. Het wrede rijk van de Assyriërs vernietigde in 722 voor Christus het Tienstammenrijk Israël en de Babyloniërs namen 136 jaar later Jeruzalem in en verbrandden de Tempel. De profeet zei, namens de HERE, de God van Israël: ‘Een opgejaagd schaap is Israël, dat leeuwen hebben opgedreven; eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden en nu ten laatste heeft Nebukadrezar, de koning van Babel, het de beenderen afgeknaagd. Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Zie Ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals Ik aan de koning van Assyrië bezoeking gedaan heb’ (Jeremia 50: 17,18). Wereldrijken worden afgerekend op de wijze waarop ze met Israël omgaan! Daarna kwamen de Perzen. Kores (Cyrus) gaf de Joden in 559 toestemming om terug te gaan naar hun land. Uit het Griekse wereldrijk kwam de Syrische vorst Antiochus IV Epiphanes voort. Hij zette de ‘gruwel der verwoesting’ in de Tempel en is het beeld van de komende antichrist. Het Romeinse wereldrijk bracht in 70 en 135 na Chr. de tweede, grote ballingschap over het Joodse volk en verwoestte de tweede tempel. Al deze rijken hebben ‘hun nek gebroken over Israël en zijn verdwenen. Alleen, leren we van de profeet Daniël, zal het laatste, Romeinse wereldrijk in de eindtijd opnieuw en voor een korte periode als een woeste overstroming over de hele wereld gaan. De hoofdstukken Openbaring 13, 17 en 18 geven ons heel wat details over dat rijk van het Beest, het Babylon van de eindtijd. De EU is de meest recente en meest ‘veelbelovende’ poging van de antichrist om dat laatste wereldrijk te realiseren.Engeland en de V.S.

Het Britse wereldrijk is het grootste rijk uit de geschiedenis geweest. De grote staatsman Oliver Cromwell, liet de Joden, na eeuwen uit Engeland verbannen te zijn, weer toe. Toen, in de tweede helft van de 17e eeuw, begon de macht van Engeland op te komen. In 1689 werd stadhouder Willem III koning van Engeland. Hij zette de pro-Joodse politiek voort en snel werd Engeland een wereldmacht van formaat. Op het toppunt van het Engelse imperium kregen de Joden de belofte van een nationaal tehuis in het voormalige Palestina. De zogenaamde Balfourverklaring van de 2e november 1917, een paar jaar later bevestigd door een besluit van de Volkenbond en op 29 november 1947 door resolutie 181 van de VN werd de juridische basis voor het nationale herstel van Israël. Engeland heeft de vriendschap met Izak al snel omgewisseld voor bondgenootschappen met Ismaël. Het Joodse volk werd om politieke en financiële redenen verraden doordat Engeland partij koos voor de Arabieren. Al spoedig na de Tweede Wereldoorlog nam de V.S. de rol van wereldmacht over. Dat werd ‘officieel’ toen de VS in 1956 Engeland, Frankrijk en Israël dwong de oorlog tegen Egypte te stoppen. De Engelse premier Eden telegrafeerde toen naar de Amerikaanse president: ‘Over to you’. Engeland kwam op en ging te gronde als wereldmacht over de rug van Israël.Nu is de VS de aan de beurt. Een land waarvan 23% zegt wedergeboren Christen te zijn. Alle presidenten hebben in hun verkiezingscampagnes de nadruk gelegd op hun vriendschap met Israël. De houding van alle presidenten van de VS tegenover Israël is tweeslachtig geweest. De voorganger van voormalig president Clinton vermaande hem eens: ‘U zult misschien eens presi- dent zijn. U zult fouten maken en God zal u vergeven. Maar God zal u niet vergeven als u de staat Israël laat vallen’. Clinton heeft het gemerkt! Waarom die dubbele houding? De VS heeft Israël lief vanwege de bijbelse wortels. De VS heult met Ismaël vanwege de Mammon. Dit moet een keer mis gaan. Als Gods oordelen over de VS gaan zal dat een verschrikkelijke weerslag hebben niet alleen in het Midden-Oosten, maar in heel de wereld.De EU tegen de VS

De anti-Amerikaanse houding van velen in Europa is verbazingwekkend. Regelmatig botsen de politiek van de VS en de EU met elkaar. Het voormalige lid van het Europese parlement, mevrouw Ilka Schröder ziet zelfs de Palestijnse el-Aksa intifada als een schaduwoorlog tussen de EU en de VS Immers de E.U. steunt Arafat en de zijnen niet alleen politiek, maar ook maandelijks met € 10 miljoen en heeft al miljarden in de corrupte Palestijnse Autoriteit gestoken. Terwijl de V.S. het enige land is dat, hoewel op een tweeslachtige wijze, Israël steunt. De ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van de E.U. Javier Solana, heeft Israël duidelijk laten weten dat de EU beslist een rol gaat spelen in het ‘vredesproces’ in het M.O. Wij, Nederlanders, komen tot onze nek in het anti-Israëlkamp te zitten. Dit roept oordelen van de God van Israël over de EU-landen af.Rampen, terroristische aanslagen, branden enz. zullen in de nabije toekomst de koppen van onze kranten uitmaken. Het angstig toenemende antisemitisme in Europa is een tweede teken aan de wand. Door deze pro-Arabische politiek wordt de EU ook wel eens Eurabië genoemd. Een term die goed overeenkomt met het beeld dat in Daniël 2 beschreven wordt: Al die rijken die daar genoemd worden, Babel (=Irak), Perzië (=Iran), het Griekse rijk en het Romeinse rijk komen zo in Eurabië samen. In mei 2004 is een belangrijke stap gezet. Toen kwamen Oost-Europese landen bij de EU. In het beeld van Daniël 2 wordt het Romeinse rijk door de twee benen voorgesteld. In de eeuwen vlak na Christus waren die twee benen het Oost-
Romeinse en het West-Romeinse rijk. Dat is sinds een half jaar in de EU weer compleet geworden. De EU strijdt met de VS om de wereldmacht.
Over de rug van Israël en met behulp van de Arabische oliedollars en zelfs van de Islam.Nederland uitgespeeld?

Veel tekenen wijzen erop dat de E.U. snel uitgroeit naar het Babylon van de eindtijd. Het beeld uit Daniël 2 komt overeind. De voeten van ijzer en leem symboliseren de weinige samenhang van het ‘ziekelijke misbaksel’ zoals iemand de EU onlangs noemde. De multiculturele wereldstaat, die voor de antichrist wordt klaar gemaakt. De macht van de individuele staten wordt in een snel tempo naar ‘Brussel’ overgedragen. Biometrische identificatie maakt absolute controle van de burgers mogelijk. Burgers die met gouden banden van de Mammon vastgeketend worden in Babylon. Nederland speelt nu, als voorzitter, braaf mee binnen de EU. Veroordeelt Israël in het koor van de vijanden van Israël, die tegelijk de vijanden van de Almachtige zijn geworden. Dit is zeer verontrustend. Vroeger, in de dagen van Drees, den Uyl en zelfs van van Agt voerde ons land nog een onafhankelijke, sterke pro-Israël politiek. In de tijd van het Sovjet Russische communisme was het de Nederlandse ambassade in Moskou die opkwam voor de Joden. Zoals het er nu voor staat is ons land uitgespeeld en zitten we vastgeketend als roeislaven in de boot die de haven van de antichrist en tegelijk de oordelen van God binnenvaart.Machtige wapens

Er is een enorme geestelijke strijd gaande. Een strijd om Israël en om de zielen van mensen. Het gaat tegen geestelijke machten die veel sterker zijn dan wij. Die machten zijn uit op de vernietiging van Israël. Want ze weten dat ‘de Verlosser uit Sion zal komen’. En ze willen de zielen van mensen onder controle krijgen. Wij staan, of we het willen of niet, middenin die strijd. We hebben een machtige wapenrusting en twee wapens waarmee we de vijand te lijf kunnen gaan: Het Woord van God en het gebed. Persoonlijk, maar vooral gemeenschappelijk gaan we in gebed. Bidden voor nog een laatste doorbraak van het Evangelie in ons land. Bidden voor onze regering. Voor Israël! Alleen dan kan er hoop in onze benauwde situatie zijn.drs. Jan van Barneveld