Kerst en kruis

Dirk van Genderen • 84 - 2008 • Uitgave: 25/26
Het kerstfeest is voor de meeste mensen verworden tot een feest van lichtjes, kerstbomen, cadeautjes, lekker eten, mooie kleren en familiebezoek. Op zich zeg ik daar geen kwaad woord over, maar het gevaar is aanwezig dat we het belangrijkste uit het oog verliezen. De kerkdiensten en samenkomsten bezoeken we natuurlijk ook, maar die hangen er soms een beetje bij. De boodschap die we horen, is vaak niet nieuw meer en voor voorgangers en predikanten is het niet altijd gemakkelijk om de kerstboodschap zo te brengen dat het aanspreekt. En soms vinden we het aantal kerkdiensten van Kerst tot Oud en Nieuw ook wel een beetje heel veel.

Terwijl ik hierover nadacht, kwamen de woorden uit 1 Timoteüs 1:15 mij in gedachten: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.’
Heel kernachtig staat hier waar het met Kerst over gaat. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden. Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als Hij niet gekomen zou zijn, zouden we nooit behouden kunnen worden. Wat een genade dat Hij gekomen is! Maar ook de andere kant moet worden genoemd, hoe zwart die ook is. Wie niet in Hem gelooft, zal voor eeuwig verloren gaan. Dat is de ernst van het Evangelie.

Wellicht is het voor voorgangers en predikanten een idee om rond de kerstdagen deze tekst uit 1 Timoteüs 1 een keer centraal te stellen in hun prediking. Laten ze geen lange betogen houden over het ‘lieve kindje Jezus in de kribbe’. Dat is jammer van de tijd en door zulk sentimenteel gepraat worden geen mensen gered en zullen steeds meer mensen afhaken.
Maar verkondig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Zondaren die dreigen voor eeuwig verloren te gaan, in de hel, zoals de Bijbel duidelijk aangeeft. Maar de Here Jezus is naar deze aarde gekomen om zondaren te behouden, hun eeuwig leven te geven. Dat is het goede nieuws dat met Kerst voluit mag, ja moet worden verkondigd.
Zijn we bewogen met verloren zondaren? Zoals de Here Jezus met hen bewogen was en is? Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden (2Petr. 3:9).

Laten we bidden dat de Here God predikers, voorgangers geeft, die ook rond de kerstdagen worstelen om de zielen die hun zijn toevertrouwd. Omdat ze iets geproefd hebben van Gods liefde voor deze wereld. Omdat ze iets herkennen van de liefde van de Here Jezus voor verloren mensen die Hij wilde redden. De boodschap van de geciteerde tekst uit 1 Timoteüs 1 wijst ons er op dat we nooit, maar dan ook nooit Kerst mogen loskoppelen van Goede Vrijdag en Pasen. Daarom kwam de Here Jezus naar deze aarde om Zijn leven te geven aan het kruis op Golgotha. Als een daad van uiterste liefde. Voor u en voor mij. Dood en graf overwon Hij. Hij is de Levende, ja, de Levensvorst, Die staat te komen op de wolken des hemels. Er loopt dan ook een directe lijn van de eerste komst naar de tweede komst van de Here Jezus.

Welke consequenties heeft dit voor het vieren van Kerst door ons? Moeten we alle kerstattributen de deur maar uitdoen omdat die af kunnen leiden van de kern van het Kerstevangelie? Ik zeg niet dat we alle lichtjes, kerststukjes en kerstbomen uit ons huis moeten houden. Maar een te overmatige kerstsfeer kan wel een belemmering vormen voor de kerstboodschap. En misschien is het wel een idee dat degenen die een kerstboom in huis zetten, er in plaats van een piek een kruis op zetten of er een duidelijk zichtbaar kruis in hangen, om er voortdurend aan herinnerd te worden dat Jezus Christus naar de aarde kwam om zondaren te redden.

Dirk van Genderen