Leve de ‘kolonisten’!

Jan van Barneveld • 83 - 2007 • Uitgave: 13
Leve de ‘kolonisten’!Conferentie nr. 100


‘Het behoud en opbouw van het Bijbelse hartland van Israël, als vervulling van het profetische Woord, is de grootste uitdaging van onze tijd. Een uitdaging die door elk gelovig mens zou moeten worden gesteund.’ David Rubin, de burgemeester van Silo (369 jaar lang hoofdstad van Israël) schrijft het bovenstaande in zijn boek: God, Israël en Shiloh. Silo ligt midden in Judea en Samaria. Rubin zegt hier nogal wat: ‘Vervulling van profetie’ en ‘de grootste uitdaging van onze tijd’ en ‘elk gelovig mens zou hen moeten steunen.’ David Rubin is net David die zich tegen de reus Goliath, bijna de hele wereld, verzet. De wereld roept om een Palestijnse staat in de zogenaamde bezette gebieden, waar zogenaamde ‘Joodse kolonisten’ een ‘hindernis voor de vrede’ vormen. President Shimon Peres van Israël heeft zelfs een plan opgesteld waarbij zo goed als geheel Judea en Samaria wordt verlaten en ‘naar de Filistijnen’ gaat. President Bush van de VS heeft gezegd dat de toekomst van de Palestijnen in de Westbank ligt en die van Israël in Galilea en de Negev woestijn. De EU knikt goedkeurend en de moslim Arabieren grinniken vergenoegd. Israël hoopt, tegen beter weten in, dat er zo vrede komt. De Palestijnen roepen dat ze Oud-Jeruzalem en Oost-Jeruzalem er beslist bij willen hebben. Premier Olmert is bereid zelfs de Tempelberg op te offeren aan een ‘valse vrede’! Dit zijn voorbereidingen en voorpostengevechten op de Midden-Oosten Conferentie komende november, waarop spijkers met koppen geslagen moeten worden en de Palestijnse staat van de grond moet komen. Het wordt misschien wel de 100e Midden-Oosten Conferentie en de 10e poging een Palestijnse staat te stichten in Gods land, in het hart van het gebied dat de Heilige van Israël onder ede aan Zijn volk heeft beloofd. Al die keren heeft de HERE het verhinderd. Eén van de struikelblokken zijn genoemde ‘kolonisten’. 260.000 Joodse mensen, die zich, volgens Gods gebod, in de Yesha, zoals men in Israël die gebieden noemt, hebben gevestigd. Het zou best wel eens kunnen zijn dat de Almachtige het vechten om en het sollen met ‘zijn land’ beu is en dat het ditmaal uitloopt op oordelen.Bush naar de woestijn

De strijd om Israël wordt gevoerd op drie fronten. Allereerst gaat het om het volk Israël. Iran en islamitische terroristenbendes hebben de rol en de boze geest van Nazi-Duitsland overgenomen. Zij willen Israël en het Joodse volk uitroeien. Het tweede front is de strijd om het land Israël. We verwachten binnenkort een enorme uitbarsting op dit front. Het laatste front betreft de eindtijdoorlogen die om Jeruzalem zullen gaan. Tijdens één van die oorlogen zal de Here God Zelf ingrijpen. In het najaar dus, rondom en naar aanleiding van de Midden-Oosten Conferentie, zullen er ingrijpende en opzienbarende gebeurtenissen plaatsvinden. Niet alleen in Israël, maar over de hele wereld. De God van Israël laat niet met Zich spotten. In 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, heeft de HERE Jeruzalem en de zogenaamde Westbank, het hart van Israël, weer aan zijn volk gegeven. Als fase van zijn herstelplan voor Israël. Immers Hij heeft het ‘hele land Kanaän’ onder ede voor Israël bestemd. Dus niet voor een Palestijnse staat, laat staan voor een bende islamitische terroristen, die maar één doel hebben: Het werk dat de HERE begonnen is met Zijn volk en dus ook met de wereld, te vernietigen. Bovendien, de Eeuwige doet niet zo’n groot wonder als de overwinning in de Zesdaagse Oorlog en verwacht dan dat Israël dat geschenk aan zijn vijanden geeft! De profeet Joël zegt hierover:

‘Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden’ (3:1,2).

Enkele conclusies:

1. Het is duidelijk dat deze profetie over onze tijd gaat. Nu brengt God een ‘keer in het lot’ van het Joodse volk. In 1967 bracht Hij Juda en Jeruzalem weer onder het gezag van Israël.

2. In die tijd zal God alle volken oordelen. De oordelen van de eindtijd staan voor de deur. Volk van Nederland, bekeer je, voordat het te laat is!

3. Er komt een oordeel over het leed dat het Joodse volk is aangedaan in al die ruim 18 eeuwen verstrooiing en ballingschap. Over de vervolgingen, smaad, haat, moorden en verdrijvingen.

4. Oordelen over wat er nu gaande is: De hele wereld is bezig Gods land te verdelen.

Daarom loopt president Bush het risico dat hij, door Israël naar de Negev woestijn te verwijzen, een woestenij over zijn eigen land brengt. Daarom zullen er steeds meer waarschuwende oordelen over de wereld en ook over ons land komen. De profeet zegt immers: ‘Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan’ (Zach. 2:8). De Bijbel zegt en de geschiedenis heeft dit vaak bevestigd: ‘Vervloekt, die u vervloeken!’ (Gen. 12:3, 27:29 en Num. 24:9). Nu zijn het de Joodse mensen in Judea en Samaria, de zogenaamde kolonisten, die het doelwit zijn van de boosheid en de haat van de wereld tegen de God van Israël en zijn volk. Zij vragen om onze steun en voorbede.Judea en Samaria

In ‘de gebieden’ wonen ongeveer 260.000 Joden. Daarbij komen er nog 185.000 in Oost Jeruzalem. Velen van hen zijn orthodoxe Joden. De Joden die nu het oude zionistische ideaal dragen. Het zijn niet alleen kleine landbouwnederzettingen. Er zijn ook drie grote steden.

Ariel werd in 1978 gesticht met 17.000 inwoners. Ongeveer de helft orthodox.

Betar Illit is in 1985 gesticht en telt 29.000, meest orthodoxe inwoners.
Ma’ale Adumim heeft 32.000 inwoners en bestaat sinds 1975.

De orthodoxe Joden in de Yesha zien het als hun religieuze plicht zich in het land te vestigen. Zij herinneren zich het verwijt van Jozua aan de Israëlieten: ‘Hoelang zult gij traag blijven, om het land in bezit te nemen, dat de HERE, de God van uw vaders, u gegeven heeft?' (Joz. 18:3).

God heeft Israël dan ook verboden een verbond te sluiten met de inwoners van het land (Ex. 23:32). Er mag geen verbond (verdrag) met de Palestijnen gesloten worden (23:33). Logisch dat al die verdragen met de Palestijnen op niets uitlopen en dat er tot op heden niets is gekomen van de pogingen een Palestijnse staat te stichten. Waarschijnlijk zal de HERE ook deze poging op een opzienbarende wijze en onder oordelen verhinderen.Gods plannen

De HERE, de God van Israël, heeft andere plannen met dat gebied. We geven hier alleen drie profetiën:

‘Maar gij, bergen van Israël (Judea en Samaria) zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst’ (Ez. 36:8).

‘Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten’ (Jer. 31:5).

‘Want op mijn heilige berg… daar zal het hele huis van Israël in zijn geheel Mij in het land dienen.' (Ez. 20:40).

Zo zal het gaan. Maar de HERE wil gebeden zijn. Ook door mij en u.Jan van Barneveld