Lijden om Christus’ wil

Dirk van Genderen • 86 - 2010 • Uitgave: 23
Wij, als Westerse christenen, zijn vergeten dat het volgen van Christus ook lijden kan betekenen. En dan denk ik niet in de eerste plaats aan lichamelijk lijden, maar lijden vanwege het geloof in Hem. De Bijbel spreekt heel anders over zulk lijden dan wij er vaak over spreken. Het is eerder een voorrecht om te mogen lijden omwille van het volgen van de Here Jezus.

Als je het Bijbelboek Handelingen leest, de brieven van Paulus en ook de andere Bijbelboeken, dan ontdek je dat geloven en lijden bij elkaar horen. En wie het grote Martelarenboek kent, zal weten dat ook in ons land in vroeger eeuwen velen hebben moeten lijden en zelfs hun leven hebben gegeven omwille van hun geloof in de Here Jezus. Dat kunnen wij ons in Nederland en in het Westen niet goed meer voorstellen. Laten we hen niet vergeten die elders zwaar moeten lijden vanwege hun geloof in de Here Jezus.

Het kan lijden betekenen wanneer je in je eigen kerk of gemeente onder vuur komt te liggen vanwege je trouw-zijn aan de Bijbel, als het bijvoorbeeld gaat over homoseksualiteit of echtscheiding.
Het kan ook lijden betekenen wanneer je in een organisatie vast blijft houden aan wat de Bijbel zegt als het gaat over zaken van leven en dood, bijvoorbeeld wanneer de medewerking wordt verlangd bij abortus of euthanasie.
Wellicht hebt u zelf in andere situaties te maken gekregen met lijden om Christus’ wil. Ik hoor dat graag van u, om er wellicht op een later moment nog eens aandacht aan te besteden.

Laten we er maar rekening mee houden dat de situatie er niet gemakkelijker op gaat worden naarmate de wederkomst van de Here Jezus dichterbij komt. Hoe goed is het dan, dat we elkaar opdragen in het gebed en de Here vragen of Hij ons moed en kracht wil geven om trouw te blijven aan Hem en aan Zijn Woord, wat het ons ook kost. Lijden doet pijn, maar lijden loutert ook. Door het lijden wil God ons leven veranderen, heiligen, reinigen. Het kan ook zijn dat Hij ons in zo’n situatie plaatst, om Zijn stem te kunnen zijn in een kerk, een gemeente, een christelijke organisatie die Hem dreigt te vergeten of bewust dreigt los te laten.

In 1 Petrus 3 vanaf vers 13 klinkt de oproep het lijden geduldig te dragen. Vers 14 zegt: ‘Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig.’ We kunnen bang worden als we moeten lijden in zulke situaties. Misschien wel vanwege de consequenties die het gevolg kunnen zijn.
Vers 14 zegt dan ook: ‘Vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.’ Wat een bemoediging, zeker als je vol vrees bent.

Ik weet het, de situatie kan erg moeilijk zijn. De weg die Petrus wijst, lezen we in vers 15: ‘Heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze en een goed geweten.’
Als we deze weg gaan, zo zegt vers 16 verder, dan geldt: ‘…opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden.’ Door zo te reageren, zo te leven, vanuit de verbondenheid met Christus, zullen degenen die smaden, beschaamd gemaakt worden. In 1 Petrus 2:15 wordt zelfs gezegd dat we door goed te doen de mond snoeren van de onverstandigen.
Het is wel belangrijk dat we dat doen met zachtmoedigheid (1 Petrus 3:15), opdat de niet-gelovigen God zouden verheerlijken (1 Petrus 2:12).

Ik wil u aanraden de hele eerste Petrusbrief te lezen. Het lijden voor de zaak van Christus staat hierin centraal. Het helpt ons in het lijden onze hoop op Hem alleen te stellen. Laten we ons niet verbazen over het lijden, over deze vuurgloed, zoals 1 Petrus 4:12 zegt, omdat Degene Die we volgen, de Here Jezus, ook het lijden heeft ondergaan. Vers 13 zegt dan: ‘Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring Zijner heerlijkheid.’ En het volgende vers voegt er ter bemoediging aan toe: ‘Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.’

Dirk van Genderen