Onze Vader!

Henk Schouten • 85 - 2009 • Uitgave: 9
We spreken veel over God. Het mag weer, God is terug van weggeweest. Niet dat de Here God weg was, maar Hij was verbannen uit de samenleving. De moderne mens had God in ballingschap gestuurd. De verlichtte mens had God niet meer nodig. Vandaag mogen we weer spreken over God. Religie mag weer. Ironisch of tragisch genoeg zal de opkomst van de islam in West-Europa en in Nederland daartoe hebben bijgedragen.

Wanneer we aan God denken, wat voor beelden roept dat dan op? Het maakt verschil of je christen bent of islamiet. Het is een dwaalgedachte om te stellen dat onze Here God en Allah dezelfde zijn. Het enorme verschil wordt al duidelijk wanneer we een islamiet naar zijn Godsvoorstelling vragen. Allah is vooral willekeurig, onberekenbaar. Zo sterk zelfs, dat Mohammed zelf niet wist of er voor hem een plaats in de hemel zou zijn. Dat is toch heel anders dan het getuigenis dat we van Paulus kennen: hij verlangde om heen te gaan om bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste.

Het is belangrijk goed na te denken over de Here God en wat voor beeld dat oproept. Wat zijn de eerste woorden die bij u binnen komen wanneer u aan God denkt? Daar zullen woorden zijn als Almachtige, Schepper, Eeuwige. Wanneer dat de eerste woorden zijn, dan mis ik toch iets, namelijk de warmte van een persoonlijke relatie. Die warmte en nabijheid ervaren we wanneer we aan de Here God denken als een Vader. Het is de Here Jezus die ons geleerd heeft dat God ook onze Vader is. Kindschap en zoonschap zijn belangrijke uitdrukkingen, waarin we iets van die persoonlijke nabijheid proeven. Bij een vader mag je thuiskomen, bij een vader ben je veilig. De Bijbel leert ons God kennen als een vader. Helaas zijn er veel mensen die, wanneer zij aan hun aardse vader denken, daar geen fijne herinnering bij hebben. De Bijbel leert niet alleen dat de Here God vader is. Jezus spreekt mensen aan en zegt dat zij de duivel tot vader hebben. Wat sommige vaders doen komt rechtstreeks van de boze. Wie is je vader? Uit welke bron handel je? Een bron kan niet twee soorten water geven.

Wij blijven in geloof bij de Here God, Hij is onze Vader, Hij is vol liefde, warmte en mededogen. We willen nu iets van dat Vaderschap nader bezien.

Het vaderbeeld wordt in de Bijbel op verschillende manieren beschreven.
Allereerst is de Here God de Vader van onze Here Jezus Christus (Joh. 1:14 en Ef. 1:3). Vervolgens is God de Vader van Adam (Luc. 3:38). Paulus leert ons dat God de Vader is van alle barmhartigheden (2Kor. 1:3). Als vierde leert de Bijbel ons dat God de Vader is van alle gelovigen, allen die Hem aangenomen hebben en die wederom geboren zijn, kennen God als hun Vader (Rom. 8:15 en Gal. 4:6).

We kennen allemaal het prachtige lied, Abba Vader. We vinden het woord ‘Abba’ in Marcus 14:36, Romeinen 8:15 en Galaten 4:6. In dit lied komt de persoonlijke relatie sterk naar voren. Als je het woord achterstevoren leest, blijft het toch vader. Je zou kunnen zeggen, ook als wij het helemaal niet zien, God blijft onze Vader. Kijken we vooruit, Hij is Vader, zien we achterom, Hij is Vader.

De Here God is de ontwerper van ons mensen, ‘Naar Zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid’ (Jak. 1:18). Een Vader draagt zijn kinderen en neemt verantwoording voor zijn kinderen, Hij koestert hen, voedt hen op en waar nodig zal hij hen vermanen. Dat zijn aspecten die in het vaderschap van de Here God door Zijn kinderen herkend worden. In Jesaja 1:3 horen we de Here God zeggen: “Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed.”
Een vader houdt van zijn kinderen, bemoedigt hen en acht hen hoog. Wanneer zij ziek zijn of andere moeilijkheden kennen, zal Hij hen nabij zijn, troosten en voorthelpen. Een vader zal zijn kinderen tot het uiterste beschermen en verdedigen.
Een vader is enthousiast als de kinderen hun eerste woordjes gaan spreken en vindt het fantastisch wanneer er gesprekken gaan komen. Een vader zorgt voor het dagelijks onderhoud. Als zijn kinderen hem brood vragen, zal hij hen geen steen geven en geen slang als ze om vis vragen. Een vader zal zichzelf als voorbeeld stellen, zijn kinderen zullen zijn gedrag overnemen. Vader is hun ideaal. Hij is hun leraar en neemt verantwoording voor hun vorming, zodat hun gedrag correct is, hun handelwijze opbouwend.

Zoals we een aardse vader mogen waarderen, zo vinden we inderdaad al deze aspecten terug bij de Here God. Toch gaat het vergelijk tussen onze hemelse Vader en onze aardse vader niet helemaal op. Aardse vaders laten het nog wel eens afweten. Numeri 23:19 zegt ons: ‘God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?’
Natuurlijk is over het Vaderschap van de Here God en het vergelijk met aardse vaders veel meer te zeggen. Maar wanneer we dit kleine beetje al overzien, dan beseffen we dat kinderen Gods buitengewoon bevoorrecht zijn, de Almachtige God immers is onze Vader. Het kindschap Gods is de grootste zegen met de meest fantastische privileges die er zijn.

Wanneer de Here God de beste Vader is die er is, laten wij ons best doen om de beste kinderen te zijn die er zijn.

Ds. Henk Schouten