Op welk fundament ontmoeten wij elkaar?

Hans Kruisman • 84 - 2008 • Uitgave: 13
Zijn de tekenen der tijden het geluid van een naderend onheil, of juist het tegenovergestelde? Het is zowel een vooraankondiging van het heil, als van het onheil! Voor u, die in de Here Jezus Christus gelooft, is het eerst en vooral een naderend heil. Want wij weten dat Hij komt om Zijn bruid, de Gemeente, nog voor de ure der verzoeking over te brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen (Joh. 14:1-3). Wat een geweldig vooruitzicht!
En toch ervaar ik een zekere onrust in mijn hart. Waarom? Een ‘onrust’ die veroorzaakt wordt door het kennen van de gevolgen voor de mens die, ook al is deze misschien wel zeer godsdienstig, misleid wordt. Het resultaat hiervan leest u onder andere in Matteüs 7:21-23 ‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’ Het is mijn vurige wens om, met het schrijven van deze artikelen, mijn medemens te waarschuwen voor de misleidingen die nu plaats vinden. In het blad Het Zoeklicht lezen wij regelmatig iets van die misleiding. Denk o.a. aan het idee dat wij op eigen kracht vensters naar de hemel zouden kunnen openen, om (G)god te ontmoeten, middels technieken of rituelen. Uit de drie artikelen in de nummers 4,5 en 7 van dit jaar, is duidelijk aangetoond dat deze handelwijze ongehoorzaamheid is aan God. Het is helaas een methode waardoor de esoterische (duistere) wereld in ons leven kan komen.

Maar nu zou ik met u willen stilstaan bij de misleiding van bovennatuurlijke verschijnselen en ervaringen ‘in de geest’ die een gemeenschappelijkheid geven, waarin zelfs orthodoxe christenen zich thuis gaan voelen. Wij gaan dus niet nadenken over die verschijnselen en ervaringen zelf, maar over de uitwerking hiervan. Als resultaat zien wij een bonte mengeling van mensen, uit de kringen van de New-Age, de RK.-kerk en diverse protestantse en vrije kerkgenootschappen, die elkaar op deze basis ontmoeten. Een basis waarop de ervaring belangrijker is dan de leer.

Laten wij luisteren naar de Schrift en ons de vraag stellen welke gemeenschappelijke basis de Schrift ons geeft. Wat dient ons fundament te zijn? Op welk fundament vindt onze ontmoeting plaats? Op welk fundament voelen wij ons thuis?

Ik hoop dat u zich thuis zult voelen op het fundament waarover de Schrift spreekt. Een fundament waarop u niet wordt ‘misleid’ en na afloop zich niet ‘bedrogen’ zult voelen. Blijf toch alleen in wat ons door Gods Woord is toevertrouwd - kennis van het Woord is noodzakelijk - en ga niet zelf op basis van het eigen ‘kennen’ vaststellen wat goed of fout is, bepalen op welk fundament wij elkaar kunnen ontmoeten. Misleid uzelf niet!
Wij dienen ‘…wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede(gezonde) leer…’ (1Tim. 4:6) te zijn om niet het slachtoffer te worden van iemand die ‘…u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus…’ (Kol. 2:8).
Ten eerste dienen wij in de leer van Christus te blijven. 2 Johannes :9-10 ‘Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet.’ De apostelen en profeten hebben dit leerfundament gelegd (een fundament kan overigens slechts eenmaal gelegd worden).
Ten tweede dienen wij op dit ‘leerfundament’ te bouwen en niet op een ander fundament. Efeze 2:19-20 ‘…maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is’; 1 Korintiërs 3:9-15 ‘Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.’ Wij worden vermaand om niet te bouwen op onze persoonlijke ervaringen, maar op de ‘gezonde’ leer (1Tim. 1:3-11).

Wij bouwen niet op bovennatuurlijke verschijnselen en ervaringen ‘in de geest’, die zich kunnen manifesteren bij de zgn. ‘geestesdoop’ of iets dergelijks. (Het spreken in tongen of het vallen in de g(G)eest zijn uitingen van deze ‘geestesdoop’) Er zijn zo velen die dit ervaren zonder te belijden dat zij Hem kennen als hun Here en Heiland. Het valt mij op dat juist in de occulte kringen deze kenmerken een dominante plaats innemen. Zouden wij ons in dat gezelschap dan thuis kunnen voelen? Zouden wij hierop de God van de Bijbel kunnen ontmoeten?
Wij ontmoeten God alleen als wij naar Zijn wil handelen, als we Hem gehoorzaam zijn. De Schrift geeft ons geen enkele ruimte om verschijnselen en ervaringen als een ‘Bijbels’ fundament te zien. Integendeel! Wij worden gewaarschuwd tegen de duisternis die zich graag als een ‘engel des lichts’ wil manifesteren (2Kor. 11:14).

Even terzijde
Deze ‘geestesdoop’ en de daarbij behorende uitingen hebben niets te maken met de ‘doop van de Heilige Geest’ die het gevolg is van onze bekering tot Hem. Door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Dat gebeurt wanneer wij tot geloof komen en niet op een ander moment. 1 Korintiërs 12:12-14 ‘…door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt… en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.’
Ook heeft deze ‘geestesdoop’ niets te maken met de ‘vervulling met de Heilige Geest’. De vervulling met de Geest is een werking van wijsheid en echte blijdschap. Geen extase, maar nuchterheid, doordat je onder controle staat van de Heilige Geest. Efeze 5:15-19 ‘Ziet nauwlettend toe hoe gij wandelt… tracht te verstaan, wat de wil des Heren is… wordt vervuld met de Heilige Geest.’ Als je vervuld bent met de Heilige Geest, wordt het karakter van Christus zichtbaar in je leven. Het vervuld zijn van de Heilige Geest is geen blijvende toestand, maar zal voortdurend herhaald moeten worden. Deze vervulling is het resultaat van gehoorzaamheid door blijven ‘in Hem’, waardoor wij de volheid van de Geest, die al in ons woont, mogen ervaren. In het boek De Bijbel aan het Woord, een uitgave van Het Zoeklicht, wordt dit onderwerp uitvoerig besproken.

Wij bouwen op het fundament van de ‘gezonde leer’ en daarop ontmoeten wij onze broeders en zusters die naar Zijn wil wandelen. Ik hoop dat wij ons op dit fundament thuis zullen voelen.
• Het is het ‘leer’fundament waarop de gekruisigde Christus wordt gepredikt: ‘…doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid’ (1Kor. 1:23).
• Het is het fundament waarop de ‘bekering’ een belangrijke plaats inneemt: ‘…God verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen’ (Hand. 17:30). Velen menen dat het woord ‘bekering’ slechts ‘sorry’ inhoudt. Maar de ‘Bijbelse’ bekering is het antwoord op datgene wat Jezus Christus voor u en mij heeft gedaan. Je ziet jezelf als schuldig en verloren. Je ziet jezelf ook als iemand die geen rekening hield met het tweevoudig recht dat God op de mens heeft. ‘…dat zij met berouw (Grieks: Metanoeo = op andere gedachten komen; berouw hebben) zich zouden bekeren (Grieks: Epistrepho = omkeer van iemands levenswandel) tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming’ (Hand. 26:18-20). Bekering is het verlaten van je eigen weg en gaan tot de Vader om daar te komen tot schuldbelijdenis.
• Het is het fundament van bekering van dode werken. ‘Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen…’ (Rom. 10:1-3); (zie ook Hebr. 6:1).
• Het is het fundament dat gericht is op de ‘Gever’ (Jezus Christus) en niet op de ‘gave’. (Joh. 15:26).
• Het is het fundament dat ‘…opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze’ (1Kor. 4:6) in het vaandel heeft staan. Het Woord van God dient bepalend te zijn en niet het wonder, de traditie of de beleving. Wij moeten nooit toelaten dat onze ervaringen het Woord van God gaan uitleggen, maar in plaats daarvan, moet het Woord van God onze ervaringen gaan beheersen.
• Het is het fundament dat ‘heiliging’ hoog in het vaandel heeft staan. ‘Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel’ (2Kor. 11:2-4). Laten wij zo handelen, zoals wij dat zien bij Nehemia (13:6-8; 13:30).
• Het is het fundament van de Waarheid dat de ‘liefde’ de juiste plaats geeft. ‘Zij (de liefde) is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid’ (1Kor. 13:6-13).
• Het is het fundament waarop de hoop een belangrijke plaats inneemt. ‘…verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus’ (Tit. 2:13-14); ‘Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop’ (1Petr. 1:3).
• Het is het fundament dat de profetie duidelijk laat spreken. ‘Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie’ (Op. 1:3); ‘Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart… Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij…’ (Op. 22:7-10). Hierdoor kunnen wij de tijd, waarin wij leven, onderscheiden.

Tot slot
Op welk fundament vindt onze ontmoeting plaats? Waar voelt u zich thuis?
2 Petrus 3:17 ‘Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid.’ Laat u zich niet meeslepen met de waan van de dag dat het ‘onbeleefd’ of ‘liefdeloos’ zou zijn, wanneer u eens ‘nee’ zegt. Want u wenst slechts de ‘Waarheid’ te gehoorzamen en te staan op het fundament van het Woord der Waarheid.
Ook Paulus stond eens voor dat dilemma, maar hij nam het risico om eventueel ‘vrienden’ te moeten verliezen. ‘Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg?’ (Gal. 4:16). Maar op het fundament van de gezonde leer weten wij wie onze echte ‘vrienden’ zijn. En alleen daarop ontmoeten wij, dat is het grootste geschenk aan de mens gegeven, de Here die ons dag en nacht bijstaat.

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van De Bijbel aan het Woord, een uitgave van Het Zoeklicht.