Open brief aan Dries van Agt

Jaap Spaans • 79 - 2003/04 • Uitgave: 11
Open briefOnlangs stond er een interview met ex-premier Dries van Agt in het Reformatorisch Dagblad.

Hij deed daar nogal onthullende uitspraken over zijn gewijzigde mening ten aanzien van Israël.

Hij was ook ondertekenaar van een actie-advertentie van Gretta Duisenberg tegen Israël.

Publicist Jaap Spaans schreet een open brief aan Van Agt waarvan de tekst hiernaast is afgedrukt.
Met zeer veel gemengde gevoelens nam ik kennis van uw visie op de positie van Israël in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 26 juli 2003. Op een aantal belangrijke punten verschil ik met u van mening en ik heb de behoefte deze onder uw aandacht te brengen.U stelt dat we ‘als christenen de plicht hebben tot het beoefenen van gerechtigheid jegens alle schepselen op deze planeet. De staat Israël heeft als zodanig geen enkele bijzondere band met het christendom. Het Jodendom als geloof natuurlijk wel, maar de staat Israël niet’ (citaat). Als christen geloof ik dat het Oude en Nieuwe Testament onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat is de grondslag voor mijn visie op Israël. Een groot aantal bijbelteksten wijst op het herstel van Israël, de terugkeer van de Joden uit de wereldwijde verstrooiing en het toekomstperspectief dat hierin ligt besloten voor de mensheid als geheel (Ezechiel 37, Jeremia 23:7, Jesaja 2:2-4). De Here Jezus stelt Zelf dat het heil uit de Joden is en Hij wijst op het teken van de vijgeboom die zal gaan uitbotten (Joh. 4:22 en Matt. 24: 32). Ook de apostel Paulus wijst op de bijzondere positie van Israël in Romeinen 11. Weet u, Gretta Duisenberg en u hoeven Israël niet op hun tekortkomingen te wijzen. Dat hebben de Joden zelf wel gedaan in praktisch alle bijbelboeken. Daarin vinden we meer zelfkritiek dan in de meeste westerse geschiedenisboekjes (Lees bijvoorbeeld de woorden van koning David in Psalm 38 en 51). Kortom ik begrijp niet dat u als christen een visie ventileert op Israël, zonder dat u zich beroept op het fundament, de Bijbel en uw visie met bijbelplaatsen onderbouwt.U stelt dat Israël geen genoegen nam met het VN-delingsplan van 1947. Uit mijn bronnen blijkt dat Israël het plan wel accepteerde, maar de Arabische staten niet. U stelt gelukkig nog wel dat het de Arabische landen waren die toen de oorlog ontketenden, maar ‘ze maakten geen schijn van kans, Israël was veel beter bewapend en ideologisch ook sterker gemotiveerd’ (citaat). De historische feiten wijzen uit dat Israël in het geheel niet beter bewapend was en menselijkerwijze de strijd tegen zes georganiseerde legers had moeten verliezen. Israël is ten diepste nooit geaccepteerd in die regio en men wijst Israël af tot op de dag van vandaag. Dat er ook antisemitisme aan ten grondslag ligt blijkt mijn inziens wel uit het feit dat landen als Irak, Saoedie-Arabië en Koeweit volledig ‘Judenrein’ zijn. Zelfs bij het selecteren van gastarbeiders of technici uit westerse landen worden niet-jood-verklaringen vereist en tot op de dag van vandaag ook gretig afgegeven.U stelt dat u rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft en betreurt het dat u Israël steunde aan het begin van de tachtiger jaren. Ik herinner mij dat u in 1977 als minister van Justitie, tegen de wil van gematigde leden van het kabinet in, koos voor militaire actie tegen de Molukse treinkapers bij De Punt. Hard mariniersoptreden maakte een einde aan deze kaping. U moest wel keihard optreden, omdat passiviteit de rechtsorde ernstig zou schaden. Israël moet dagelijks alert zijn op extremisten die, behangen met explosieven, bereid zijn om anderen mee te nemen in de dood. Stelt u zich eens voor dat er hier dagelijks zo’n enorme dreiging zou zijn. Er zou massale paniek uitbreken. En waar gaat het geografisch en demografisch nu eigenlijk om? Een stukje grondgebied dat slechts 1/600 deel uit maakt van het grondgebied van het M.O.,zonder gigantische olievoorraden in de grond die het voor de westerse economieën aantrekkelijk zou maken. Het gaat echter om Jeruzalem, mijnheer van Agt. De plaats waar de Messias spoedig zal terugkeren. Niet alleen tot heil van Israël, maar ook tot heil van de andere volkeren op de aarde. Jeruzalem zal van een steen des aanstoots voor de volkeren, worden tot het geestelijke centrum van waaruit de Almachtige de wereld zal regeren (Zach. 12:3 en 14). Dat er buitenproportioneel veel aandacht is voor Israël en dat u met Gretta Duisenberg niet naar de Molukken gaat om daar de massaslachtingen in onze voormalige kolonie aan de kaak te stellen, maar Israël centraal stelt zegt in feite alles. Israël is nu eenmaal uniek en zal blijven bestaan. Of mensen dat nu willen of niet.Ik besluit mijn brief met u wijsheid en een welgemeend shalom toe te wensen. Ik hoop dat u deze brief met bijbelplaatsen onderzoekt. Volgende week komt er een nieuwe brochure van mij uit over Israël met als titel: ‘Waarom Israël niet zal verdwijnen. Een antwoord op de steeds vaker gestelde vraag of Israël nog wel bestaans recht heeft’. Ik zal een exemplaar naar uw huisadres laten zenden.Hoogachtend en vr. groeten,

Jaap Spaans