Openbaring 13 – De antichrist en het herstelde Romeinse rijk

Jeep van der Schoot • 91 - 2015 • Uitgave: 12
Toen Johannes zag dat de draak op de aarde werd geworpen, kwam er een vreselijk bloeddorstig beest uit de zee op. Daarna zag hij een ander beest, dat opkwam uit de aarde. Het eerste beest is een grote politieke, economische en militaire wereldmacht (vers 4), maar ook een persoon, de antichrist. Hij is de verpersoonlijking van dat rijk. Het tweede beest is de valse profeet, de rechterhand van de antichrist.
We bevinden ons hier in het midden van ‘de Laatste Jaarweek’, vlak nadat de zevende engel de zevende bazuin heeft geblazen (Openbaring 11:15).


In Openbaring 12 en 13 komen we drie vreselijke beestmonsters tegen. Dit is een satanische drie-eenheid. De duivel probeert hiermee de heilige Drie-eenheid van God na te bootsen. In Openbaring 12 lezen we over de draak en in Openbaring 13 over het beest uit de (volken)zee en het beest uit de aarde, of het Land (Hebr.: Erets, wordt waarschijnlijk Israël mee bedoeld). Hierin herkennen we de draak als anti-god, het beest als anti-zoon en de valse profeet als, anti-geest. Immers, de vader der leugen is de duivel, de zoon des verderfs is de antichrist en de geest van de tegenstander van God is de geest van de antichrist. Zie Johannes 8:44; 2 Tessalonicenzen 2:3; 1 Johannes 4:3.

Het beest uit de zee
Het beest dat uit de zee opkomt, doet sterk denken aan de vier roofbeesten die de profeet Daniël uit de Middellandse Zee zag opkomen (Daniël 7). Er zijn overeenkomsten te zien. De vier bloedverslindende beesten uit het Bijbelboek Daniël geven symbolisch vier wereldrijken weer, namelijk: het Babylonische rijk (de leeuw), het Medo-Perzische rijk (de beer), het Griekse rijk (de panter) en het Romeinse rijk (een vreselijk schrikwekkend beest). De voorgaande koninkrijken zullen weer opkomen in het herstelde Romeinse rijk, dat blijkt wel uit Johannes’ omschrijving: ‘En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw’ (vers 2a). Deze koninkrijken herkennen we ook in het Statenbeeld uit Daniël 2. Dit zijn tevens voor Israël ‘de tijden der heidenen’ (Lucas 21:24). Daarna komt Jezus Christus terug, om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

De antichrist (het zaad van de slang)
In het Oude en Nieuwe Testament lezen we over de antichrist, bijvoorbeeld door de profeten Jesaja, Daniël en Zacharia en de apostelen Paulus en Johannes. Hierbij een aantal voorbeelden hoe zij hem met verschillende namen en bijnamen noemen: de koning van Babel (Jesaja 14:4), de koning van Assur (Jesaja 10:12), de koning van het Noorden (Daniël 11:40), de kleine horen (Daniël 7:8; 8:9), de nietswaardige herder (Zacharia 11:16-17), de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander (2 Tessalonicenzen 2:3-4), de antichrist (1 Johannes 2:18) en het beest (Openbaring 13:2). Al deze teksten verwijzen naar de supermens in wie de duivel zich zal incarneren: ‘en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht’ (vers 2b). Hij is het zaad van de slang (Genesis 3:15).

De verpersoonlijking van het beestrijk
Duidelijk is dat het beest uit de volkenzee een symbolische voorstelling is van zowel een persoon als van een wereldrijk. Zo is Christus’ de ‘levende Steen’ en tevens de verpersoonlijking van Zijn Koninkrijk (Daniël 2:34,45). Dat het bij het eerste beest in Openbaring 13 ook om de persoon van de antichrist gaat, blijkt wel uit feit dat hij zal kunnen spreken, want hem werd macht gegeven om God, Zijn tent (het Nieuwe Jeruzalem?), en de hemelbewoners (de opgenomen Gemeente?) voor 42 maanden te bespotten (vers 5-6; vgl. Daniël 11:36).

Velen worden misleid en verleid
De Here Jezus heeft van de antichrist voorzegd: ‘Ik ben gekomen in de Naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen’ (Johannes 5:43). Niet alleen in Israël zullen velen hem aannemen, navolgen en aanbidden, maar ook uit alle andere volken en naties. Er zal namelijk iets buitengewoons gebeuren, waarin de duivel Christus zal nabootsen, namelijk Zijn opstanding. Openbaring 13 voorzegd hierover: ‘En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna’ (vers 3; vgl. vers 14b). De apostel Paulus heeft van hem voorzegd: ‘Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden’ (2 Tessalonicenzen 2:9-10).

Het verbond verbroken
In het midden van de Laatste Jaarweek zal de antichrist het vredesverdrag met Israël verbreken (Daniël 9:27; Jesaja 28:15,18). De vrede in Israël blijkt een valse belofte te zijn en moet dan plaatsmaken voor de dictatuur van het beest (Openbaring 17:11). Dan zal hij zich zetten in de herbouwde tempel te Jeruzalem. Paulus heeft daarover voorzegd: ‘de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is’ (2 Tessalonicenzen 2:4).
De valse profeet zal de mensen op aarde verleiden om een beeld voor het beest te maken en dat te aanbidden. Hij zal het beeld zelfs een geest schenken en laten spreken (vers 15). De Here Jezus noemt dit afgodsbeeld ‘de gruwel der verwoesting’ (Matteüs 24:15). Wie dit beeld niet wil aanbidden zal gedood worden. En aan al zijn navolgers zal een merktekenen gegeven worden op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En alleen de mensen die zijn merkteken hebben kunnen dan nog kopen of verkopen. Zo heeft hij iedereen in zijn macht. Zijn getal is het getal van de mens, ‘666’. Het uiterste wat een mens bereiken kan. Dit is onvolkomen en onvolmaakt. Satan kan nooit verder komen.
‘De Openbaring van Jezus Christus’ is het boek van het getal zeven. Zeven is het getal van de volheid en volmaaktheid, zowel wat zegen als oordeel betreft.

De globalisering
We zien al geruime tijd een toename van de globalisering in de wereldeconomie, politiek en media. Door de komst van internet, smartphones en tablets, kunnen we wereldwijd live contact met elkaar onderhouden en geldtransacties doen. Diensten als Facebook, Twitter en Whatsapp zijn voor velen niet onbekend. Hierdoor kan men in een mum van tijd allerlei nieuws verspreiden en van alles van elkaar te weten komen. Zo is het technische gezien al mogelijk om met je smartphone in winkels te betalen. Ook bestaat er al biometrische-identificatie, bijvoorbeeld door vingerafdruk, gezichtsopname of irisscan.
Duidelijk is dat de wereld klaar wordt gemaakt voor de totale controle van de antichrist en de valse profeet. Laten we er niet van bang worden, maar wel waakzaam blijven, want Zijn komst is nabij!

Jeep van der Schoot