Openbaring 9 - Een demonische invasie op aarde

Jeep van der Schoot • 91 - 2015 • Uitgave: 6
De vijfde en zesde bazuin zijn ook het eerste en het tweede ‘wee’ in de Apocalyps. Er komt dan een geheel nieuwe fase in de oordeelstijd. Zo werd de aarde daarvoor nog getroffen door natuurrampen uit de kosmos. Maar tijdens het eerste en twee ‘wee’ zullen er twee verschrikkelijke demonische invasies over de aarde komen. De vraag is of deze helse legermachten zichtbaar of onzichtbaar te werk zullen gaan?

We moeten niet de profeet willen uithangen door meer te willen zien dan de profeet Johannes zag, maar ons aan de Openbaring onderschikken. Speculaties, fantasieën en sensatiezucht mogen nooit het doel zijn bij het bestuderen van de profetieën: ‘Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat’ (2 Petrus 1:20). Het blijft een interessante kwestie, waar we moeten stoppen bij het onderzoeken van het profetisch Woord. Toch blijft en dat blijkt ook steeds weer, dat een letterlijke interpretatie de meeste veilige uitleg is. Ook voor Openbaring 9, hoewel dat menselijk gezien onvoorstelbaar lijkt!

De engel van de afgrond
Als de vijfde engel de bazuin gaat blazen, dan zal als een vallende ster uit de hemel een engel met de sleutel van de put van de afgrond op de aarde vallen. Dat deze engel uit de hemel zal vallen is niet zo vreemd. Paulus noemt de duivel ‘de overste van de macht der lucht’ (Efeziërs 2:2) en zegt hij dat wij niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12).
Hoeveel het er ook op lijkt is dit m.i. niet de satan zelf (Lucas 10:18; Jesaja 14:12), want die zal pas in het midden van ‘de Laatste Jaarweek’ op aarde geworpen worden (Openbaring 12:9). De demonische wezens in deze put hebben ‘de engel van de afgrond’ als koning over zich. Zijn naam is in het Grieks ‘Apollyon’ en in het Hebreeuws ‘Abaddon’ en betekent: ‘verderver’.

De onderwereld
De afgrond (Abyssos) is niet de hel (Gehenna) en is ook niet het dodenrijk (Hades). Het is een verblijfplaats waar gevallen engelen opgesloten zitten (Lucas 8:31). Het is vergelijkbaar met de Tartarus, dat wellicht een andere plaats in de onderwereld is dan de Abyssos. De Tartarus is een gevangenis en plaats van bestraffing voor gevallen engelen (zonen Gods), die zich ten tijde van Noach aan vrouwen hadden bezondigd (2 Petrus 2:4; Judas :6). Daardoor kwamen er reuzen op aarde (Genesis 6:4). Ten tijde van het Duizendjarig Rijk van Christus zal ook de duivel gebonden worden in de onderwereld, in de Abyssos (Openbaring 20:3). De hel is ‘de poel van vuur en zwavel’, dat is de plaats van het uiteindelijke oordeel, voor zowel de verloren mens als de gevallen engelen. Het is de meest vreselijke plaats (Openbaring 20:10,14-15).

De put van de afgrond geopend
De ziener zag dat er, toen de bodemloze put van de afrond geopend werd, een enorme dikke rook uit kwam. Hierdoor werden de zon en de atmosfeer verduisterd. Uit de rook kwamen wezens als sprinkhanen te voorschijn. Hun koning is ‘de engel van de afgrond’. Sprinkhanen hebben geen koning (Spreuken 30:27). Dat het hier niet om natuurlijke sprinkhanen gaat, blijkt ook wel uit de omschrijving van hun gedaanten (vers 7-10).

Het eerste wee: een hels leger uit de afgrond
Demonen kunnen in allerlei gedaanten verschijnen. Zo zegt Paulus dat de satan zich voordoet als ‘een engel des lichts’ (2 Korintiërs 11:14). Het helse leger uit de afgrond omschrijft Johannes alsof het om een scene uit een sciencefictionfilm gaat. Maar het betreft hier de realiteit van de toekomstige dingen in ‘de Dag des Heren’ (vgl. Joël 2:2-11). De gedaanten van de sprinkhanenwezens zagen eruit als een soort helse cherubim. Zij hadden de volgende kenmerken:
• zagen eruit als paarden
• kransen als van goud op hun koppen
• gezichten die op mensengezichten leken
• haar als dat van vrouwen
• tanden als die van leeuwentanden
• borstschilden als ijzeren harnassen
• vleugels die klinken als gedreun van vele strijdwagens of paarden
• staarten als schorpioenen en angels

Deze helse legermachten zullen in de eindtijd waarschijnlijk gewoon zichtbaar zijn. Ook nu zijn demonen actief bezig op aarde. Ze zijn nu niet zichtbaar voor ons, maar hun invloed is groot in de wereld! Deze machten zetten aan tot antisemitisme, christenvervolging, dwaalleringen, terreuraanslagen, oorlogen, occultisme, paranormale genezingen, pornografie, homofilie, drugsverslavingen en geldzucht. Uit deze dingen blijkt wel dat de duivel nog steeds ‘de god dezer eeuw’ en de ‘de overste der wereld’ is (2 Korintiërs 4:4). Het Koninkrijk komt als de Koning komt! En tot die tijd blijven we bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’.

Over wie komt deze ramp niet?
Het gaat in Openbaring 9 niet om natuurlijke sprinkhanen, want zij mogen geen schade brengen aan het gras, de struiken en de bomen, maar alleen aan de mensen die niet door God verzegeld zijn (vers 4). De enige groep die hier aan voldoet is in hoofdstuk 7 aangegeven: de 144.000 uit de twaalf stammen Israëls. De pijnigingen zullen zo vreselijk zijn (als van een schorpioenbeet), dat de mensen naar de dood verlangen. God zal dit toelaten voor een periode van vijf maanden!

De vier gebonden engelen bij de Eufraat
Het jaar staat vast, de datum staat vast en hoe laat op die dag staat vast, als onder de zesde bazuin vier gebonden verderfengelen, die bij de Eufraat gebonden zijn, losgelaten worden. Het staat vast bij de Here, niet bij ons! Daarom is het ook onmogelijk om het jaar, de maand, de dag en het uur van Christus wederkomst te voorspellen! Hij heeft gezegd: ‘Niemand weet dag noch uur!’ (Matteüs 24:36,44). Bekering, levensverandering en verwachting zijn de ware vruchten van het bestuderen van het profetisch Woord (Romeinen 13:11-14).
Vanouds is de Eufraat het gebied van allerlei occulte machten. Daar werd de eerste zonde gepleegd en keerden de mensen zich af van God. Daar werd ook Babel gebouwd met als heerser Nimrod, die een voorloper van de antichrist was. Het is ook het gebied waar de spraakverwarring begon en waar in de eindtijd de stad Babel herbouwd zal worden (Openbaring 18) en waarvandaan waarschijnlijk de antichrist zal komen (Jesaja 10:12; 14:4).
Daar begon de opstand tegen God en daar zal het ook eindigen, voordat Christus’ Zijn Koningschap aanvaardt! (Openbaring 19:6).

Het tweede wee: een legermacht van 200 miljoen
De vier verderfengelen hebben macht over een leger van wel 200 miljoen ruiters. Zij kregen opdracht om een derde deel van de mensen te doden. Dat gaat om ongeveer 2 miljard doden. We moeten dit m.i. niet verwarren met Openbaring 16:12, met de koningen van de opgang der zon. Dat gaat immers over het einde van de Grote Verdrukking, wanneer China en mogelijk ook wel landen als Japan en India zullen optrekken naar Jeruzalem. Nee, we moeten de volgorde in Openbaring aanhouden, want ook dit tweede visioen in Openbaring 9 gaat over een vreselijke helse legermacht. De ziener omschrijft hen als:
• paarden met ruiters
• met vuurrode, grijsblauwe en lichtgele harnassen
• met paardenkoppen die op leeuwenkoppen leken
• uit hun bekken kwam vuur, rook en zwavel
• met aan hun staart een slangenkop

Natuurlijk, het kan zijn dat Johannes onder de vijfde en zesde bazuin aardse legermachten zag, zoals: soldaten, chemische wapens, helikopters, straaljagers en tanks. Sommige profetie-uitleggers denken aan een combinatie, dat demonische machten aardse legers besturen (vgl. Openbaring 16:13-14; Daniël 10:13, 20). Maar ik houd het liever bij de letterlijke interpretatie van de Schrift. Want de duivel heeft bovennatuurlijke legers en zo lezen we bij Christus’ wederkomst ook over legermachten uit de hemel (Openbaring 19:14; Zacharia 14:5; Matteüs 13:49-50).

En zij bekeerden zich niet!
Het is zeer bedroevend dat de mensen die deze rampen overleven zich niet willen bekeren. Zij blijven doorgaan met zondigen, zoals het aanbidden van andere goden, toverijen, diefstallen, moorden en plegen van ontucht. Paulus zegt: ‘Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen’ (1 Timoteüs 4:1). En aan het einde van de Openbaring zegt een engel van God: ‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd’ (Openbaring 22:11).
Een heilige levenswandel, daarin hoort een wedergeboren christen zich van de wereld te onderscheiden. Jij toch ook?: ‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen’ (Efeziërs 4:20).

Jeep van der Schoot