Overwinnen door de Geest

Gert van de Weerd • 86 - 2010 • Uitgave: 10
Van alle christelijke hoogtijdagen is Pinksteren het minst begrepen feest. Op Pinksteren vieren we dat lang geleden de Heilige Geest werd uitgestort. Elke christen weet dat. Maar, als je vraagt wie of wat de Heilige Geest is, dan is vaagheid troef.
Sommigen denken aan een persoon die in naam van God optreed, maar weten hem geen duidelijk gezicht te geven. Anderen spreken van een positieve kracht en een derde van een soort hemels gevoel of extase, dat een christen kan overkomen. Slechts zelden vormt zich een duidelijk beeld, van wat de Heilige Geest is en doet.

Zoals altijd kunnen we het beste de Bijbel laten spreken.
Genesis 1:1-2 ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest (of adem) Gods zweefde over de wateren.’
Jesaja 63:11 ‘Hij (= God) zelf streed tegen hen. Maar Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is Hij, die de herders zijner kudde voerde uit de wateren? Waar is Hij, die zijn heilige Geest in hun binnenste gaf?’
Mattheüs 1:18 ‘De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.’
Uit deze teksten blijkt, dat de oorsprong van de Heilige Geest uit God is. Jesaja 63:11 leert ons, dat die Geest aan door God uitgekozen mensen* gegeven werd en die ontvingen bijzondere krachten. Dezelfde Geest verwekte het kindje Jezus bij Maria en gaf haar kracht deze zware taak te volvoeren (Matteüs 1:18).
* In Jesaja 63 waren dat herders (leiders) van Israël, maar vaak betrof het profeten.

Conclusie is, dat de Heilige Geest een onderdeel is van Gods wezen. Die Geest, of Adem van God, kan uitverkoren mensen aanraken. Het is een gave aan mensen die een taak van God kregen toebedeeld. Slechts weinigen ontvingen de Geest van God. Tenminste, zo was het in het Oude Testament. Maar, dan klinkt de profetie van Joël 2:28 (zie Handelingen 2:16-17): ‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn (=Gods) Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.’

Joël 2 spreekt over een nog onvervulde toekomst, waarin de Heilige Geest niet meer aan slechts een enkeling wordt gegeven, maar aan al wat leeft. Daarmee wordt niet de gehele wereldbevolking bedoeld. Het woord leeft staat hier in het kader van het ware leven (Ezechiël 33). Dat is het leven met Jezus Christus als Heer. Het is dus een belofte die de gehele Gemeente van Christus betreft. Deze profetie werd vervuld op de eerste Pinksterdag, kort na de hemelvaart van onze Here Jezus.

Profeteren, dromen dromen en gezichten zien…
Wel, zult u misschien zeggen. “Een mooie profetie, maar ik profeteer niet en zie ook geen gezichten. Ik droom wel (hoewel niet altijd even leuk). Deze profetie is toch niet voor mij?”

Profeteren
Profeteren is luisteren naar wat God te zeggen heeft en/of dat doorgeven aan degene voor wie de boodschap bestemd is. Toen de Bijbel nog niet bestond ging dat in de vorm van directe berichten van God, gewoonlijk via/aan Zijn profeten. God heeft ons de Bijbel gegeven en daarin ligt heel veel van de goddelijke openbaring vastgelegd. Daarom is het nog maar zelden nodig dat God direct tot mensen spreekt (Het gebeurt dus nog wel!).
Wij moeten de Bijbel lezen om Gods wil te leren kennen. De Heilige Geest nu laat de gelovige teksten vinden, die op hem of haar van toepassing zijn, of voor een ander bestemd. Dat is geen zeldzame gebeurtenis. Het gebeurt heel veel. Wie herinnert zich niet momenten dat je door een Bijbeltekst of geestelijk lied diep getroffen werd. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als wij zo luisteren naar Gods woord en dit doorgeven aan anderen, profeteren we.

Uw ouden zullen dromen dromen
Als je jong bent, droom je van een geweldige toekomst of over grote daden. Die dromen zijn fantasie, dat blijkt al snel. Als we ouder worden vervagen de dromen en leggen we ons bij de (vaak bittere) werkelijkheid neer. Oud worden is een doodlopende weg geworden; zonder uitzicht. Dankzij het werk van de Heilige Geest verandert dat. Want de Geest doet ons Gods Woord verstaan. En dat Woord spreekt van een heerlijke toekomst die voor de gelovige bereid is.

Die hoop op zaligheid begint als een klein, aarzelend verlangen, net als onze liefde voor God. Maar, als we blijven luisteren naar Gods woord (de Bijbel) en God van harte gaan liefhebben, leidt de Heilige Geest ons verder. Dan groeit die aarzelende hoop tot een rotsvaste zekerheid. Dan dromen de ouden dromen van hoopvolle verwachting. Dan is de ouderdom geen doodlopende weg meer, maar een poort naar het paradijs.

Uw jongelingen zullen gezichten zien
Het is een groot voorrecht van de jeugd om idealen te kunnen koesteren. Om te verlangen naar hogere doelen. Dat is een eigenschap die aan leeftijd gebonden is. Een eigenschap die prikkelt om nieuwe wegen in te slaan.
Gezichten zien… dat gaat nog een stap verder. Dan zie je wat er gaat gebeuren: In een visioen, alsof het al gebeurd is. Als de Heilige Geest neerdaalt op onze jonge mensen, zien zij gezichten. Visioenen van fantastische mogelijkheden in het koninkrijk van God. Het is geen toeval dat mensen als Luther en Calvijn op jonge leeftijd tot grote daden kwamen. De geschiedenis van de kerk is vol jonge mensen die, gedreven door de Geest, bouwden aan het Koninkrijk van God.

Ik ben geen Luther of Calvijn
Wellicht denkt u: Dit is niet voor mij, ik ben geen Luther of Calvijn. Fout! het is ook voor u. Want een ieder die God lief heeft en Jezus Christus wil volgen, wordt tot daden geroepen.
God overvraagt u niet. De daden die God van u verlangt zijn in overeenstemming met de gaven die Hij u gegeven heeft. Dat begint in het kleine: liefde geven aan iemand die dat nodig heeft; een vriendelijk woord in plaats van een bitse reactie; je eigen gelijk niet opeisen; een eenzaam mens bezoeken en opbeuren; een bloemetje geven of een luisterend oor zijn voor een zieke; enzovoorts.
Als u deze dingen doet, helpt de Heilige Geest u te groeien in het geven van liefde. Dan vindt u moed om het evangelie te vertellen aan iemand die u toevallig tegen komt (iets wat u voorheen niet durfde). Dan helpt u een islamitische buurvrouw boodschappen doen (die u voorheen nog een eng mens vond). Dan straalt u als u over Jezus Christus spreekt. En zo, dankzij het werk van de Heilige Geest, wordt u een bouwer aan het koninkrijk van God.

Overwinnen door de Geest
U zult het al begrepen hebben. Dankzij de Heilige Geest overwint een mens zijn slechte eigenschappen en leert hij om zich op God te richten. Zo wordt hij/zij een navolger van Jezus Christus. Dat gaat met vallen en opstaan, want je verandert niet zomaar. Zelf ervaar ik dat nog dagelijks. Maar, stap voor stap dringt een groeiende liefde voor God het kwade deel van de ‘eigen ik’ naar de achtergrond. En zo ontstaat een beter mens, die bijdraagt aan de vorming van het koninkrijk van God. Dan bent u een beetje Luther of Calvijn, al naar de gaven die God u geschonken heeft. Dat is een grote overwinning… Een overwinning door de Heilige Geest.

Gert van de Weerd