Overwinnen door de Geest (3)

Gert van de Weerd • 86 - 2010 • Uitgave: 14/15
Als er over gaven van de Geest gesproken wordt, valt op dat de meeste aandacht naar bijzondere gaven gaat. In tongen spreken, profeteren, of mensen genezen; dat zijn gaven die ertoe doen (zo vinden we). Zo ontstond een rangorde die de gaven naar belangrijkheid indeelt. Maar dat is de menselijke maat en die telt niet in de hemel. De gaven van de Geest worden niet gegeven om menselijke eer te verwerven; om op te klimmen in belangrijkheid. De gaven van de Geest zijn ons gegeven om de Gemeente van Christus te dienen (1 Korintiërs 12:12-27). Daarin bestaat geen rang of stand. In Christus zijn wij allen gelijk.

Zijn de Gaven van de Geest bovennatuurlijk?
Ja en neen. Dit lijkt een raar antwoord, maar ik zal het u uitleggen. Veel gaven van de Geest hebben te maken met talenten die u al heeft, of die in u verborgen liggen. De Heilige Geest helpt u die te ontwikkelen. Zo stijgt een eigenschap (die u reeds had) boven u uit, omdat de Heilige Geest deze stimuleert en aanvult en dat is dan weer een wonder.

Is het een natuurlijke aanleg?
Daar zijn we niet zeker van. De gave van genezing, of om wonderen te doen, zijn misschien sluimerende eigenschappen van enkelingen. Maar het kan ook zo zijn, dat het een nieuwe gave is die de Heilige Geest aan mensen uitdeelt.

Een kostbaar geschenk van God
In de eerste eeuwen zag men de gaven van de Geest als een bovennatuurlijk geschenk van God aan alle gelovigen. Echter, in de vierde eeuw begon de kerk te leren dat er maar een beperkt aantal genadegaven zijn. En ook dat deze alleen voor geestelijken bestemd waren. De gaven van de Geest kregen daardoor beroepsmatige trekken en werden zo bijna krachteloos. De hervorming heeft die dwaling jammer genoeg niet recht getrokken.
Het waren de pinkstergemeenten die, aan het begin van de 20ste eeuw, voor een ommekeer zorgden. Tegenwoordig wordt in veel christengemeenten weer aandacht aan de gaven van de Geest gegeven. Gelukkig maar, want ze vormen een kostbaar geschenk van God.

Welke zijn de gaven van de Geest?
Daarover is verwarring. De één spreekt van zeven gaven, de ander van negen of meer. Laten we daarom de Bijbel raadplegen, om duidelijkheid te scheppen; 1 Korintiërs 12:7-11
'Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.'
Als u de gaven in 1 Korintiërs 12 geteld heeft, bent u tot negen gekomen. Maar dan lezen we Romeinen 12:6-8, waar Paulus ook over de gaven van de Geest spreekt:
'Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.'
In Romeinen 12 tellen we zeven gaven; dus twee minder. Vergist Paulus zich? Beslist niet. Paulus geeft in Korintiërs en Romeinen voorbeelden van gaven. Het gaat niet over zeven of negen genadegaven; het zijn er veel meer. In feite is elke gave van mensen, hoe bescheiden ook, mits die dient tot opbouw van de Gemeente, een gave van de Geest.

Dient elkander…
Gaven van de Geest zijn bedoeld om elkaar te dienen, tot opbouw van de Gemeente van Christus; ‘Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen’ (1 Petrus 4:10-11).

Grote gaven van de Geest
In Matteüs 25:14-30 spreekt Jezus over de Talenten (= Gaven van de Geest). In vers 15 staat: ‘De een gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid.’
Als we toetreden tot de Gemeente van Christus, dan ontvangen we dus gaven die afgestemd zijn op onze capaciteiten. Als die groot zijn, dan komen belangrijke dingen tot stand. Zo had Billy Graham de gave om grote menigten het evangelie te kunnen verkondigen. Charles Wesley (1707-1788) schreef vele honderden geestelijke liederen. Johannes de Heer verkondigde het evangelie op straat, aan eenvoudige mensen en velen kwamen tot bekering. Maarten Luther leidde de kerk terug naar het Woord van God.

Kleine gaven van de Geest
Is een gave te klein om een Gave van de Geest te zijn? Gelukkig niet. God meet niet met de maat waar wij mee meten. Dat blijkt wel uit Marcus 12:41-44
‘En Hij (Jezus) ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En Hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.’
De gave die u ontvangt, past bij de capaciteiten die u heeft. Zo kunt u de gave hebben om bloemen te schikken en fleurt u zo de eredienst op met prachtige boeketten, tot Gods eer. Wellicht bent u ouden van dagen en zieken tot troost, door ze in hun eenzaamheid te bezoeken. Of u brengt partijen bij elkaar door liefde en hartelijkheid uit te stralen. Misschien schrijft u gedichten die God groot maken; of… u maakt prachtige schilderijen. Indien u het voor uw Here en Zaligmaker doet, verleent de Heilige Geest ze extra glans.

Kan een Gemeente volmaakt zijn?
Die staat van heiligheid wordt niet op aarde bereikt. Dat gebeurt als de Gemeente in de hemel wordt opgenomen. Efeziërs 5:25-27 zegt het zo: ‘Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zó dat zij heilig is en onbesmet.’
Maar, al is het ideaal niet haalbaar, we kunnen er wel naar streven en dan…

U kunt de Heilige Geest lokken!
Er zijn duidelijke voorwaarden verbonden aan een onbelemmerde werking van de Heilige Geest in een Gemeente. Die zijn eenvoudig samen te vatten in één uitdrukking: Jezus Christus volgen. Dat begint met verootmoediging en gebed. Dan moeten zonden en vetes worden beleden en uitgebannen. Als dan de Gemeente één van zin is; God oprecht en naar beste weten dient, dan daalt de Geest in kracht neer. Dan komen mensen tot bekering en gebeuren er wonderen!

Gert van de Weerd