Schatgraven in de Bijbel (9)

Gert van de Weerd • 82 - 2006/07 • Uitgave: 15
De Profeet Ezechiël

Deel 9: De Messiaanse Tempel
De eerste tempel werd door koning Salomo gebouwd, in 960-950 v.Chr. In 586 werd deze verwoest door koning Nebukadnezar. De tweede tempel werd gebouwd onder Zerubbabel, in 520-515. Deze was maar bescheiden van afmeting en luister. Vanaf 20 v.Chr. werd het tempelcomplex onder Herodes de Grote, sterk uitgebreid en verfraaid. Zo ontstond een godshuis dat zo mooi was, dat het Salomo’s tempel overtrof. Pas in 64 na Chr. was het werk gereed. Slechts zes jaar later werd dit onvergetelijke bouwwerk verwoest.

Men heeft geprobeerd de tempel te herbouwen, in 130-132 na Chr. tijdens de opstand onder Bar Kochba. Een tweede poging werd gedaan toen Julianus keizer van Rome werd. Deze strandde door een grote aardbeving, die het werk aan de tempel geheel tenietdeed. Toen de christelijke religie vaste voet kreeg in de wereld, kwam er een einde aan deze pogingen. Het christendom liet geen ruimte voor een herleving van het Judaïsme, wat bezegeld werd met de bouw van de kerk van het Heilig Graf, onder Constantijn de Grote. Daarna bleef het vele eeuwen stil.

In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. De oude stad van Jeruzalem viel in de handen van Jordanië, dat 58 synagogen liet verwoesten en de tempelberg voor joden afsloot. In 1967 veroverde Israël ook de oude stad en daarmee ontwaakte een nieuw verlangen naar de herbouw van de tempel. Eerst was de Israëlische regering daar fel tegen gekant. Dat veranderde in oktober 1989. Toen vond in Jeruzalem de eerste conferentie over een mogelijke herbouw plaats (The First Conference on Temple Research at Shlomo). In oktober 1991 werd een school gesticht om priesters voor de derde tempel op te leiden. Sindsdien zijn vele gebruiksvoorwerpen voor de nieuwe tempel vervaardigd, waaronder de Menora en de gouden kroon voor de hogepriester.

Heden staat Jeruzalem in het middelpunt van de belangstelling. Maar die aandacht staat in geen enkele verhouding tot haar ogenschijnlijke onbelangrijke positie in de wereld. Het is of de mensheid aanvoelt dat Jeruzalem het centrum van de wereld wordt. Zacharia 12:2 spreekt daarover: Zie! Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming, voor alle omringende volken.Toekomstvisioen

In Ezechiël 40 wordt de profeet meegenomen naar de toekomst. Daar leidt een hemelse bode hem rond door een tempelcomplex, dat hij gedetailleerd beschrijft. In vers 7 spreekt God zelf en doet een duidelijke uitspraak over de tempel: Mensenzoon, de plaats van mijn troon en de plaats voor de zolen van mijn voeten - waar Ik langdurig zal wonen - is daar, tussen de kinderen Israëls. Nooit weer zal het huis van Israël mijn heilige naam verontreinigen. Dat is klare taal. De Heerlijkheid des HEREN, die in Ezechiëls tijd de tempel verliet, komt dus weer terug. In hoofdstuk 43:2-7 beschrijft de profeet hoe Deze zijn intrek in de tempel neemt.

Ezechiël 11:22-23 beschrijft het vertrek van de Heerlijkheid des HEREN (glorie van Jahweh). Dat markeerde het verbroken verbond tussen God en het volk Israël. De terugkomst is het teken dat het nieuwe verbond ingaat. Tot op vandaag heeft die glorieuze gebeurtenis nog niet plaatsgevonden. Dus dienen we de bouw van deze tempel als onvervulde profetie te zien. Gods beloften worden altijd vervuld, ook deze. De derde tempel zal het centrum van het Messiaanse Rijk zijn, met Jezus Christus als koning in Jeruzalem.Het Bouwplan

In Ezechiël 40-43 worden bouwkundige details voor de derde tempel gegeven. Opvallend is dat enige belangrijke maten ontbreken. Het is alsof je een gedetailleerd bestek leest, waarvan opzettelijk belangrijke gegevens zijn weggelaten. Dat betreft vooral de hoogtematen. Er ontbreekt dus een stuk profetie. Ezechiël 43:10-11 nu spreekt over gegevens die het bouwplan van de tempel compleet zullen maken: Wat u betreft, mensenzoon, confronteer het huis van Israël met het Huis (de tempel). Opdat zij beschaamd mogen worden over hun zonden. Laat hen dan het meten voltooien. De schaamte over hun zonden leidt tot de bekering van Israël. En die bekering opent de deur naar de genade van God. Een geheiligd volk is Gode toegewijd en waardig de tempel van God te bouwen. Pas dan zal hen worden opgedragen het meten te voltooien. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Daarvoor is Gods huis te belangrijk: Indien zij zich dan schamen over alles wat zij deden, zal de kennis over het ontwerp van het Huis en de juiste inrichting daarvoor; maar ook hun uitgangen en ingangen en het juiste bouwplan daarvan; en alle voorschriften en de gehele structuur ervan, alsmede hun gehele Thora, hén toebehoren! Schrijf dat nu op voor hun ogen, opdat zij getrouw mogen zijn betreffende het totale plan en dat zij al zijn wetten mogen volgen. Gods volk zal dus zeer gedetailleerde gegevens ontvangen die het bouwplan van de tempel, zoals dat in Ezechiël 40-42 verstrekt wordt, completeert. In de grondtekst staat: de-kennis! (aan) hen. Dat is een triomfantelijke uitroep, een juichkreet.De Meetsnoerman

In Zacharia 2:2-4 lezen we: Toen keek ik op, en daar voor mij was een man met een meetsnoer in zijn hand. Ik vroeg: Waar gaat u heen? Hij antwoordde mij: Jeruzalem opmeten, om te bepalen hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. En zie, de engel, die met mij sprak, verliet mij om een andere engel, die opkwam, te ontmoeten. En hij sprak tot hem, haast je, zeg tot de jonge man, dat hij het volgende verkondigt: Jeruzalem zal een stad zonder muren zijn, vanwege de geweldige aantallen mensen en vee die in haar verblijven. De context maakt duidelijk dat er een tafereel uit de Eindtijd wordt beschreven. Wellicht zal de meetsnoerman de ontbrekende gegevens voor de tempel leveren. Wie hij is?... wij weten het niet. Rabbinale geschriften wijzen de profeet Elia aan. De Talmoed leert namelijk: Alleen de profeet Elia, die de volledige verlossing zal proclameren, zal deze hoofdstukken verlichten. De Bijbel zelf zegt er echter niets concreets over.Verwachting

Onder gelovige joden leeft een rotsvast vertrouwen dat de Messias eens zal komen en dat dan de tempel herbouwd zal worden. De joodse wijze Maimonides zegt het zo: “Als uit het huis van David een koning zal opstaan, die de woorden van de Thora zal overdenken en de geboden Gods zal volbrengen, net zoals zijn voorvader David dit deed, in overeenstemming met de mondelinge en geschreven wet; als hij geheel Israël zal aanmoedigen de geboden te onderhouden, als hij de strijd des HEREN zal strijden, dan mogen wij aannemen, dat dit de Messias is. Als hij de omringende volken zal overwinnen, de tempel op de eigen plaats bouwen en de verstrooiden van Israël verzamelen zal, dan is hij zeker de Messias.”Gert A. van de WeerdTeksten uit Zacharia/Ezechiël zijn direct vertaald uit de grondtekst (Zie: De Profeet Ezechiël, deel 1/2 en De Profeet Zacharia, van dezelfde schrijver. Te verkrijgen bij Het Zoeklicht). De overige teksten komen uit de NBG-vertaling.

U kunt reageren via:
vdweerd@xs4all.nl, of per brief via Het Zoeklicht.