Signalen van de Tempelberg

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 14
Zal de El Aksa moskee instorten?

De berg Sion en Jeruzalem spelen een hoofdrol in de ontwikkeling van Gods handelen met Israël en de wereld. De laatste maanden is er heel wat opwinding geweest rond de Tempelberg. Begin juli huilde de westelijke muur (de Klaagmuur) weer. Dat gebeurde voor het eerst in 1999. De rabbijn van de Muur, en een aantal anderen zagen duidelijk hoe uit een steen op ongeveer 15 meter hoogte water druppelde. Dat water kwam van onder de Tempelberg vandaan.

Eind augustus was er nog meer opwinding. Israëlische archeologen waarschuwden dat de zuidelijke muur van de Tempelberg op instorten staat. Al jaren zit er in die muur een uitstulping van 30 meter lang en 70 cm diep. Maar plotseling was die 'bult', in de muur veel langer geworden en zelfs meer dan een meter diep. Er zat beweging in de muur! Als deze muur instort zal dat wereldschokkende gevolgen hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zal de El Aksa-moskee instorten. Ook de twee nieuwe, ondergrondse moskeeen, die de Waqf (de islamitische beheersorganisatie van het Tempelplein) onder het Tempelplein heeft gebouwd zullen instorten. Uiteraard zal Israël de schuld krijgen en de hele (islamitische) wereld over zich heen krijgen.

Psalmen en profeten
Er zijn bijbelse gegevens te over die het geestelijke belang van de berg Sion en Jeruzalem illustreren. Psalmen en profeten spreken over De Eeuwige, de God van Israël als de HERE, die te Sion woont (zie Psalm 9:12, 132:13 en 135:21; Jesaja 8:18 en Joël 3:17). Wat moet de godheid van de Islam op de plaats waar de God van Israël Zijn woning zal vestigen? Vanuit Sion en Jeruzalem zal de HERE in de Persoon van de Messias de wereld regeren (zie Jesaja 2:2,3 en 24:23; Micha 4:1-5 en Psalm 110:2 en 2:6). Hem en niet de Islam (onderwerping, betekent dit woord) zal de wereld onderworpen zijn. De heerlijkheid van de HERE zal over Sion en Jeruzalem zijn (Jesaja 4:5 en Psalm 102:14). De berg Sion zal een heiligdom zijn (Obadja :17) en de nieuwe tempel zal daar gebouwd worden (Ezechiël 40-43). Ook Paulus benadrukt het grote belang van Sion: De Verlosser zal uit Sion komen (Rom. 11:26). Dat zegt hij speciaal tegen ons, gelovigen-uit-de-volken. Alsof hij zeggen wil: Denk erom, heidenen, ook wat de glorieuze wederkomst van Jezus betreft gaat het om Sion! Jesaja zegt het iets anders: Maar als Verlosser komt Hij voor Sion (59:20). Het uit Sion, en voor Sion, sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Psalm 14 zegt het nog iets anders: Och, dat uit Sion Israëls redding daagde. Als de HERE een keer brengt in het lot van Zijn volk, dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen. De HERE brengt een keer in het lot van Israël; het herstel van Israël is in volle gang. Al meer dan 100 jaar. De druk op Israël is groot. De beloofde redding uit Sion is hard nodig. Maar de berg Sion is in handen van de vijanden van Israël en van de God van Israël. Dat kan niet lang zo blijven want de HERE heeft Sions poorten lief (Psalm 87:2) en Hij is voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand, (Zacharia 1:14) en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen (Zacharia 1:17, 2:12 en 3:2).
De tijd komt dat tot Jeruzalem gezegd zal worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. De HERE, uw God is in uw midden, een Held, die verlost, (zefanja 3:16,17). En de naam van de stad zal voortaan zijn: de HERE is aldaar (Ezechiël 48:35).

De berg Sion en Jeruzalem zijn belangrijk, niet alleen voor Israël, maar juist voor de Here God Zelf. Eigenlijk is het Tempelplein bezet gebied en wordt verontreinigd door afgodentempels die daar staan ter ere van de vijand van Israël en de God van Israël. Er staan bijzondere dingen te gebeuren in de stad van de Grote Koning.

Bemoediging van de muren
De archeologen ontdekten de plotselinge groei van de bult in de zuidelijke muur op de 25e augustus. Volgens Gershon Salomon, de leider van de Getrouwen van de Tempelberg, is dat moment van ontdekking niet zonder geestelijke betekenis. De dag daarvoor hadden 45.000 Islamieten een felle anti-Israëldemonstratie gehouden op het tempelplein. De gebruikelijke leuzen galmden over de heilige stad: Israël zou geen recht hebben op de Tempelberg en zelfs niet in het land Israël binnen de groene lijn. Er zouden nooit Joodse tempels hebben gestaan op de Tempelberg. Gershon Salomon en de zijnen zien in het uitdijen van de bult een ernstig teken van God. Hij heeft dan ook een strenge brief aan premier Sharon gestuurd. Hij roept op om onmiddellijk te beginnen met het reinigen van de Tempelberg en groen licht te geven voor de herbouw van de Tempel.

Ook het water uit de zuidelijke muur ziet Gershon Salomon als een teken van de God van Israël. Een bemoediging van de God van Abraham, Izaak en Jakob. God wil, volgens Gershon Salomon, door die tekenen zeggen dat de Verlossing en de komst van de Messias nabij zijn. Inderdaad is er in de Bijbel sprake van water dat uit de Tempelberg zal gaan stromen. Van onder de drempel van het huis, dus uit de te bouwen Tempel (zie Ezechiël 47:1-12) zal de tempelbeek stromen. Ook lezen we dat een bron zal ontspringen uit de huis van de HERE (Joël 3:18). Tekens en nog eens tekens, deze tijd is vol van tekenen van de Komst van Messias Jezus. Laten we ons gereed maken om onze Heer te ontmoeten. Maar daarbij niet vergeten biddend achter Israël te staan. Want Israël staat aan het front van de strijd om de komst van de Messias en zijn Rijk. Daar vallen nu de klappen en onze troost, bemoediging en steun is niet meer dan onze plicht tegenover Gods volk. Immers: De Verlosser zal uit Sion komen!

drs. Jan van Barneveld