Sion - 'De Here heeft Sions poorten lief'

Jan van Barneveld • 84 - 2008 • Uitgave: 3
Hoe komt het dat ‘zionisme’ een vies woord geworden is?Waarom is bijna de hele wereld, zelfs de huidige regering van Israël, antizionistisch is geworden? Het NOS- journaal, dagbladen, nieuwsrubrieken, hulporganisaties en zelfs kerkelijke instanties slikken bijna gretig de leugens en halve waarheden over Israël en spelen die door naar hun achterland. Ouderwets antisemitisme is uit de mode. Behalve in Arabische landen. Daar is het Nazi-antisemitisme springlevend. Antizionisme is de nieuwe jas waarin haat tegen Israël en het Joodse volk gehuld en verhuld wordt. Vroeger werden individuele Joodse mensen als ‘Untermenschen’ zwart gemaakt. Nu wordt Israël internationaal gedemoniseerd en onder druk gezet. Zelfs president Bush gaf Israël tijdens zijn bezoek vorige maand het brandmerk van agressor! Wat zit hier achter? Wat is er met Sion, waartegen de hele wereld zo fel ‘anti’ is, aan de hand?

Viermaal Sion

In de Bijbel wordt Sion voor het eerst genoemd in 2 Samuël 5:7 ‘Maar David veroverde de burcht Sion, dat is de stad van David.’ Het is de naam van de heuvel ten zuiden van Jeruzalem, net buiten de muur van de Oude Stad. Later werd Sion uitgebreid naar het noorden. De Tempelberg viel toen binnen Sion. De Tempel en het koninklijk paleis werden het centrum van Sion. De profetie zegt dan ook: ‘Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Ps. 2:6). Sion is ‘Gods heilige berg’. De Koning-Messias zal vanaf die plaats Israël en de wereld regeren. Nog later werd het begrip Sion verder uitgerekt. De hele stad Jeruzalem werd Sion. ‘Geprezen zij de HERE uit Sion, Hij die te Jeruzalem woont’ (Ps. 135:21). En: ‘Jeruzalem, roem de HERE, Sion, loof uw God’ (Ps. 147:12). Volken zullen ‘al uw broeders brengen… naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem’ (Jes. 66:20). Ten slotte worden de inwoners van Jeruzalem en ook van heel Israël herhaaldelijk aangesproken als ‘dochters van Sion’. Verder: ‘Ik, die de hemel uitspan… en tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk’ (Jes. 51:16). Dus Sion heeft in de Bijbel, in Gods Boek, een belangrijke en brede, viervoudige betekenis. Daarom is het antizionisme van de islam, van de wereld en ook van christelijke kant, een groot gevaar.

Heilig Sion
Sion is dus voor God, de Heilige van Israël, van groot belang. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de hele wereld. Eerst een paar ‘bewijsteksten’ uit Gods Woord en daarna een korte toelichting.
‘Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor altijd’ (Ps. 132:13,14)
‘…de HERE der heerscharen, die op de berg Sion woont’ (Jes. 8:18)
‘Zij zullen u noemen: De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël’ (Jes. 60:14)
‘De HERE zal blijven wonen op Sion’ (Joël 3:21)
Sion is de residentie van de God van Israël en van de komende Messias. Voor altijd! Wel lezen we in Ezechiël 11 hoe de ‘heerlijkheid van de HERE’ uit de stad vertrekt. Met Sion blijft ‘het Sion van de Heilige van Israël’. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Als u een paar maanden naar het buitenland gaat, blijft uw huis in Nederland ‘uw residentie’. In Ezechiël 43 zien we de ‘heerlijkheid van de God van Israël’ terugkomen. Het hele land zal stralen van vreugde vanwege de heerlijkheid van de HERE. In Sion! In de loop van de eeuwen hebben heel wat machtige volken zich aan Sion (tempel, stad en volk) vergrepen. Al die wereldrijken en volken hebben zich lelijk verwond of zijn te gronde gegaan. Dat is ook het lot van de islam.

Het Sion van Gods hart
Weer enkele uitspraken uit Gods Woord en een korte toelichting.
‘Maar Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion die Hij liefheeft’ (Ps. 78:68)
‘De HERE heeft Sions poorten lief’ (Ps. 87:2)
‘Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand’ (Zach. 1:14, 8:2).
‘Nóg zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen’ (Zach. 1:17)
De HERE is sterk en emotioneel bij Sion betrokken. ‘Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde’ (Jer. 31:3). Vooral sinds 1967 toen na bijna 19 eeuwen Jeruzalem weer onder Israël viel, is de HERE vol ‘gloeiende ijver’ voor Sion. Wee de volken en machthebbers die Jeruzalem willen opdelen en de ‘heilige berg’ in onheilige handen overgeven. Het is regelrechte opstand tegen de Almachtige. Vorige maand wilde Israël 307 huizen bouwen op de heuvel Har Homa, tussen Bethlehem en Jeruzalem. Want ‘de HERE bouwt Jeruzalem’ (Ps. 147:2). De VS zei: “Nee!” Maar de HERE bouwt, wie zal het keren?

Sion, stad van de Grote Koning
Vaak spreekt de Bijbel over Sion als koningsstad.
‘De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit’ (Ps. 110:2)
‘De HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem’ (Jes. 24:23)
‘Jubel, dochter van Sion; juich, Israël. De Koning van Israël, de Here is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen’ (Sef. 3:14,15)
‘Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de hele aarde is de berg Sion… de stad van de Grote koning’ (Ps. 48:3).
De Here Jezus haalt deze tekst aan in de bergrede (Matt. 5:35) en geeft Sion dus ook een stempel van het NT. Steeds grootser wordt de betekenis van Sion. Wie zou geen ‘zionist’ willen zijn?

Sion en de verlossing
Niet alleen voor Israël, maar ook voor het heil van de hele wereld is Sion belangrijk.
‘Maar als Verlosser komt Hij voor Sion’ (Jes. 59:20)
‘Och, dat uit Sion Israëls redding daagde’ (Ps. 14:7)
‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Rom. 11:26)
‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem’ (Jes. 2:3 en Micha 4:2).
De HERE zal niet alleen Sion verlossen. Ook de wederkomst van de Here Jezus zal vanuit Sion zijn. Het komende Koninkrijk zal vanuit Sion worden geregeerd. Dan zullen Gods heil en vrede brengende wetten over de hele aarde gaan. Eindelijk zal ‘eindeloos de vrede zijn op de troon van David, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid’ (Jes. 9:6). Moge de Grote Koning spoedig komen. We zien naar Hem uit!

Antizionisten
We zouden bijna concluderen dat de God van Israël de ‘Eerste Zionist’ is. Antizionisme en alle pogingen Jeruzalem in handen te krijgen, te internationaliseren of te verdelen, wekken de toorn van de HERE op. Wat overkomt die kerkelijke en wereldlijke antizionisten?
‘Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort, voordat men het uittrekt’ (Ps. 129:6).
Kerken die Gods visie op en plannen met Sion niet steunen, zullen vruchteloos zijn als verdord gras. Opwekking los van Sion zal mislukken. Immers, zij zullen zijn als gras dat verdort voordat het wordt uitgetrokken. De antizionistische wereld en de haters van Sion zullen enorm schrikken en te schande worden gemaakt als ze zien hoe de HERE voor ‘Zijn’ Sion optreedt. Waarom de Heilige van Israël het nu al meer dan 1300 jaar heeft toegelaten dat die islamitische onheiligdommen de berg Sion ontsieren, is een raadsel. Laten we dus niet vergeten te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Totdat Sion genoemd wordt: ‘De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël’ (Jes. 60:14).

Jan van Barneveld