Spreuken 6:16-20 (I)

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 11
‘Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders’
Spreuken 6:16-20


God kan haten, ook al is Hij een God van liefde. Hij kent diepe verontwaardiging en afschuw over de zonde. Dat is het enige dat Hij haat. Niets anders haat Hij.

Toorn is een andere term die deze emotie van God beschrijft. Er zijn talrijke voorbeelden in de Bijbel die laten zien hoe heftig Zijn gevoelens en maatregelen zijn als er zonde, rebellie en afgodendienst is. Tegen het volk Israël dat beladen is met ongerechtigheid en die de Here verlaten heeft,* zegt Hij: ‘Uw nieuwemaansdagen en feestdagen haat ik met heel Mijn ziel, zij zijn mij een last. Ik ben moede ze te dragen.’ En Psalm 21:9 zegt: ‘Uw hand zal uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen maken als een vurige oven ten tijde dat Gij verschijnt, o Here. In Zijn toorn zal Hij hen verslinden, en het vuur zal hen verteren.’
Dat is behoorlijk pittig. Nu hoor ik u al zeggen: ‘Maar dat is het Oude Testament, daar ligt de nadruk op de heiligheid van God. In het Nieuwe Testament is dat anders, daar komt de liéfde van God naar voren.' Maar wat denkt u dan van de geschiedenis van Ananias en Saffira? Ook zegt God aan de meeste van de zeven gemeenten in Openbaringen het oordeel aan, als zij zich niet bekeren. En de Here Jezus zegt het klip en klaar: ‘Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.’**

De liefde van God is de kern van ons geloof, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De Here schenkt Zichzelf aan ons en is erop uit om ons gelukkig te maken. Dat is onbegrijpelijk verrassend en ongelooflijk verrukkelijk. Maar het is een héilige liefde. Die liefde zien wij bij God in Zijn worsteling met het volk Israël. Zijn heiligheid en Zijn liefde zijn geen tegenstrijdige eigenschappen. Ze horen bij elkaar. God is Eén. Gods liefde is geen lievigheid en is bij benadering niet af te meten aan ons idee van liefde.
De Here haat de zonde, maar heeft de zondige mens zo lief dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft om de straf te dragen die wij hadden verdiend!

Els ter Welle

* Jes. 1:4,14
** Joh. 3:36