Spreuken 6:32, 28:13

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 4
Spreuken

‘Wie overspel pleegt met een vrouw richt zichzelf ten gronde.’
Spreuken 6:32

‘Wie zijn overtredingen belijdt en nalaat, die vindt ontferming’
Spreuken 28:13


Daar komt een drukke verontwaardigde groep schriftgeleerden aan. Ze slepen op ruwe wijze een vrouw mee, die op heterdaad is betrapt op overspel. Wat een schouwspel! Ze brengen haar bij Jezus. Op zichzelf het beste wat ze kunnen doen. De vrouw staat verslagen tussen de mannen die grote kennis hebben van het Woord van God, maar geen enkel medegevoel voor haar tonen. De wet zegt dat deze vrouw gedood moet worden. Punt uit! Wat zal Jezus, die hoeren en tollenaars een warm hart toedraagt, hiervan zeggen? Als Hij de vrouw vrijspreekt, gaat Hij tegen de wet van Mozes in en hebben ze een reden om Hem aan te klagen. Maar als Hij haar veroordeelt, is Hij niet consequent in het licht van genade en vergeving, zoals Hij die verkondigt.

Het gaat deze geestelijke leiders enkel om de waarheid van de wet. De vrouw in haar zonde en nood zien ze niet. Maar Jezus houdt van zondaren en gaat zelfs veel met hen om. Toen de discipelen daar vragen over stelden, was dit Zijn antwoord: ‘Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Gaat heen en leert wat het betekent: barmhartigheid wil Ik en geen offerande, want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ De grote vraag is nu: zal de Here Jezus de vrouw genadig zijn ten koste van de waarheid?
Jezus zegt in eerste instantie niets. Hij schrijft met Zijn vinger op de grond. Als Hij uiteindelijk antwoord geeft, spreekt Hij het geweten van de schriftgeleerden aan: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.’ Oei, dat is spannend! Wat zal er gebeuren? Maar zie: één voor één druipen ze vol schaamte af. Niemand durft nu meer het vonnis over de vrouw te vellen. Daar staat ze, verlamd van schrik en benauwd door schuldbesef. Ze durft haast niet op te kijken naar Jezus, de Enige die nog over is. Wat kan ze van Hem verwachten? En dan zijn er die wonderlijk verlossende woorden van Jezus: ‘Vrouw, heeft niemand u veroordeeld? Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!’

In Johannes 1:17 staat: ‘De wet is door Mozes gegeven, de genade én de waarheid komen door de Here Jezus.’ Bij ons is de waarheid vaak ongenadig en gaat de genade ten koste van de waarheid. Maar deze twee woorden gaan in het leven van Jezus volmaakt samen.

Els ter Welle