Strijd om Jeruzalem

Jan van Barneveld • 86 - 2010 • Uitgave: 13
Ramat Shlomo
Toen de Israëlische regering op 10 maart meedeelde dat er in Ramat Shlomo (Hoogte van Salomo; zie kaartje) 1600 huizen gebouwd zouden worden, stak wereldwijd een storm van verontwaardiging en woede op. Een boosaardige storm die zo vaak tegen Israël opsteekt. Behalve als er concessies ten koste van de eigen veiligheid worden gedaan. Dan is de reactie van de Palestijnen steeds: "Nee" of: "Te weinig." Maar kenners van het profetische woord verheugden zich. Want zij sloegen meteen Psalm 147:2 op: 'De HERE bouwt Jeruzalem. Hij verzamelt Israëls verdrevenen.' Precies wat er in deze tijd gebeurt.
Ramat Shlomo ligt even boven de Oude Stad. Er wonen voornamelijk orthodoxe Joden. Deze wijk ligt strategisch in de ring van Joodse wijken rond Jeruzalem. In het zuiden zijn het Gilo en Har Homa (Berg van de muur) die deze 'muur' completeren. Door de woede van de Palestijnen en zware druk van de VS is de bouw vertraagd. Maar burgemeester Barkat is vast van plan om nog 50.000 appartementen voor Joden en Arabieren te bouwen. "Ik wil terug naar de rol die Jeruzalem 2000-3000 jaar geleden speelde, toen Jeruzalem het centrum van de wereld was", zei hij.

Strijd
De strijd om Jeruzalem wordt op verschillende fronten gevoerd.
••Met wapens, fysiek geweld. Denk aan de Onafhankelijkheidsoorlog (1948), toen fel om Jeruzalem is gevochten. Ook tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967), toen de Israëlische troepen via de Leeuwenpoort strijdend de Oude Stad op Jordanië heroverden. Terreuraanslagen komen nog regelmatig voor. Waarom toch al dat geweld om Jeruzalem?
••Politiek. Om Jeruzalem in handen te krijgen is de mythe van een Palestijns volk dat recht heeft op een staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad uitgevonden. De hele wereld slikt die mythe. Naar Israëlische argumenten wordt niet geluisterd. Voortdurend wordt de VN ingeschakeld om Israël te veroordelen, vooral wat betreft Jeruzalem. Waarom die fixatie op Jeruzalem?
••Geschiedvervalsing en andere leugens. Palestijnse 'historici' ontkennen dat er ooit Joodse tempels op de Tempelberg hebben gestaan. Ontkend wordt de Bijbelse geschiedenis over bijvoorbeeld David. Een nieuwe 'Palestijnse geschiedenis' wordt verzonnen.
••Juridisch. Een voorbeeld van de juridische strijd vindt plaats in Sheikh Jarrah, een Arabische wijk net noordelijk van de Oude Stad (zie kaart). Op grond van oude en nieuwe wetten worden huizen in Arabische gebieden gekocht of opgeëist door bijvoorbeeld yeshiva (Bijbelschool) studenten die zich daar vestigen. Ook het omgekeerde vindt plaats. Vaak wordt die strijd voor de rechtbank en op straat uitgevochten. Dit gebeurt op veel plaatsen rond Jeruzalem.
Het zijn schermutselingen en voorhoedegevechten van de oorlogen om Jeruzalem die in de Bijbel zijn voorzegd. Aan het kaartje ziet u dat het zogenaamde Oost-Jeruzalem een grote lappendeken is van Joodse en Arabische wijken en gebieden. Jeruzalem lijkt al een beetje op wat de engel die het toekomstige Jeruzalem aan het opmeten was, tegen Zacharia zei: 'als een open plaats (een stad zonder muren) zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte mensen en vee daarin' (Zacharia 2:4). Om elke vierkante meter en elk gebouw wordt gevochten. De wereld bemoeit zich er ook mee. Hoe loopt dat af? Waarom is die strijd zo belangrijk?

Wereldmachten
God herstelt Israël ter voorbereiding van de komst van de Koning en Zijn Koninkrijk. De Here zou de vraag van de apostelen: 'Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?' (Handelingen 1:6) nu waarschijnlijk positief beantwoorden! Sinds 1967, zijn de 'wereldbeheersers van deze duisternis en de (geestelijke) overheden' (Efeziërs 6:12) geschrokken wakker geworden. Want ze weten dat het Koninkrijk van de Here Jezus een einde maakt aan hun rijken op aarde. Zolang Jeruzalem in handen van Turkse of Jordaanse moslims was, hadden die wereldmachten geen probleem met Jeruzalem. Toen Jeruzalem in 1967, door een wonder van God, weer in Joodse handen kwam en een paar jaar later door de Knesset tot 'eeuwige en ongedeelde hoofdstad' van Israël werd verklaard, toen werden die geestelijke machten zeer actief in hun oorlog om Jeruzalem en dus tegen Israël. Welke machten loeren er nu op Jeruzalem?
••De meest directe, maar minst belangrijke macht die op Jeruzalem uit is, is de Palestijnse Autoriteit, die Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat wil. Zij hebben bijna de hele wereld achter zich. Het kaartje laat zien dat een Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem politiek niet zo’n eenvoudige zaak is.
••De macht die het felste uit is op Jeruzalem, is de islam. De islam ziet Jeruzalem als hoofdstad van hun Messias, de Mahdi. Het wereldwijde kalifaat, dat het einddoel is van de islam, begint bij de inname van Jeruzalem door de Mahdi en de vernietiging van Israël (zie het boek Eindtijd, Israël en de Islam). Ik denk dat Zacharia 12:2 over een oorlog om Jeruzalem gaat door omringende islamitische volken: 'Zie, IK maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.' Sinds 1967 is al-Quds (Jeruzalem) voor veel moslims steeds meer een heilig begrip geworden waarvoor men in extase raakt. Een 'schaal van bedwelming', voor wie? Voor de volken rond Israël. De oorlog zal ook gaan tegen Juda, tegen het Joodse Israël. De godheid van de islam is de drijvende geestelijke macht hierachter.
••Sinds 1947 streeft de VN naar de internationalisatie van de Heilige Stad. In het Verdelingsplan, resolutie 181 van de VN, wordt Jeruzalem een 'corpus separatum', een 'afgescheiden lichaam' genoemd, dat onder verantwoordelijkheid van de VN zou moeten vallen. Fel was dan ook de reactie van de VN toen in 1980 Israël Jeruzalem uitriep tot 'ongedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël'. Ook de VN streeft naar de wereldmacht, naar een nieuwe wereldorde (NWO) met een wereldreligie. Uiteraard met Jeruzalem als hoofdstad. Geestelijke overheden en machten, demonen van New Age zitten hierachter.
••Ten slotte noemen we het Vaticaan, dat vaste grond in de Oude Stad wil hebben. Uiteraard, want ook het Vaticaan kent de Bijbel en wil greep hebben op de stad van de komende Grote Koning. Dat is niet Rome maar Jeruzalem. Naast het Vaticaan staat de EU.

Hoofdstad van het Koninkrijk
Jeruzalem is de 'Stad van de Grote Koning' (Matteüs 5:35). Vanuit Jeruzalem zal de wereld worden geregeerd: 'En alle volken zullen daarheen stromen en veel naties zullen zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg van de HERE, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem' (Jesaja 2:3). Eindelijk zullen de volken inzien dat het heilzaam is de geboden van de HERE te gehoorzamen. Momenteel is de tegenstand zwaar.
Maar Gods besluit staat vast: 'IK heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg' (Psalm 2:6). Hij koos voor Zijn plan, om de aarde weer onder Zijn heerschappij te brengen, een volk, Israël. Voor dat volk koos Hij een land: Het hele land Kanaän (Genesis 17:8). In dat land koos Hij een stad 'om daar zijn Naam te vestigen' (Deuteronomium 12). Daar zullen alle volken jaarlijks Hem eren tijdens het Loofhuttenfeest (Zacharia 14:16,17). Daar zullen 'de zetels van het gericht staan' (Psalm 122:5). Daar zal 'een Koning heersen in gerechtigheid' (Jesaja 32:1). De dochters van Sion en Jeruzalem zullen juichen, want 'de Koning van Israël, de HERE, uw God is in uw midden, een Held, die verlost' (Sefanja 3:15-17). En de 'naam van de stad zal voortaan zijn: De HERE is aldaar' (Ezechiël 48:35). Nu is er nog strijd. Dus zolang de Heer nog niet is teruggekomen bidden wij 'Jeruzalem vrede toe' (Psalm 122:6) en 'Uw Koninkrijk kome'.

Jan van Barneveld