Strijders (5)

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 15
In deze serie een zevental typeringen van het karakter van ons dienen van de Here Jezus. Misschien helpt het ons om te zien hoe Gods Woord ons aanspoort om de Here Jezus vandaag in onze wereld te volgen. Vandaag de vijfde: “Strijders”.

1. Getuigen
2. Dienstknechten
3. Medearbeiders
4. Evangelisten
5. Strijders
6. Vissers
7. Priesters

Gelovigen zijn strijders, staan in een strijd. De apostel Paulus beschrijft in Efeze 6 zelfs een complete wapenrusting voor de geloofsstrijder. `Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden' (Efeze 6:11). Wie dit goed leest gaat ook iets verstaan van de soort van strijd. Veel mensen hebben namelijk een verkeerde voorstelling van de strijd. Dat komt door een verkeerd lezen van bijvoorbeeld de tekst uit Lukas 13:24. We lezen: `Strijd om in te gaan door de enge poort'. Mag ik het zo omschrijven? Het is een smalle weg die naar die enge poort leidt en om op die smalle weg te blijven moet er gestreden worden, dan zullen we in mogen gaan. Er zijn boze machten werkzaam die ons het geloof en behoud willen ontroven. Wat zijn dat voor vijanden? We kunnen denken aan geldzucht, de mammon, zegt de Here Jezus. Juist in onze dagen is de macht van de mammon groot.
Er zijn vleselijke lusten en in onze op het lichamelijke gerichte wereld is dat een soms heftige strijd. We zagen soms zelfs grote geestelijke leiders die struikelden. Met de Here spreken over onze geestelijke leiders is vele malen beter dan met elkaar over hen te spreken want dat spreken ontaardt snel in roddelen.

Niet zelden worden gemeenten krachteloos gemaakt door onderling gekrakeel en gaat er veel tijd en energie verloren aan onderling geharrewar. Dan hebben we ook te maken met valse leraren en leerstellingen. Altijd zijn er mensen geweest die aan het Woord van God begonnen te trekken. Dat hebben ze ingefluisterd gekregen van de aartsleugenaar van de beginne. Immers ook de satan begon met twijfel en onrust te zaaien aangaande Gods Woord. Om in dit alles, en veel meer zou te noemen zijn, overeind te blijven moeten we deze vijanden mijden en dat kost strijd.
Dat strijden doen we door ons op het goede te richten. Het gaat om geloof, hoop en liefde, om zachtmoedigheid en geduld. Dat is de goede strijd, niet om het geloof te verkrijgen, maar om het geloof te behouden. Wanneer ik hoor van mensen die bij tegenslag, en die kan soms heel heftig zijn, het geloof verliezen, dan betekent dat dat zij deze strijd verloren, vreselijk is dat. We moeten de goede strijd strijden in volhardendheid.

Het is verstandig om in deze strijd de Here Jezus als voorbeeld te nemen. We lezen: `Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods' (Hebreeën 12:2). Naast het voorbeeld van onze Here en Heiland mogen we ook geïnspireerd worden door het voorbeeld van de apostel Paulus. Hij schrijft ons: `Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden (2 Tim. 4:7). Zij die de verschijning van de Here Jezus liefhebben, en hoe dikwijls mochten we in ons blad niet stil staan bij al die rijke beloften aangaande de verschijning van onze Zaligmaker, behoren strijders te zijn van de goede strijd en hij die in geloof strijdt zal eenmaal de krans der rechtvaardigheid mogen ontvangen.

Voorwaarts, Christenstrijders,
drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil'ge kruisvaan
gaat ons Jezus voor.

(Bundel Joh. de Heer 106)

ds. Henk Schouten