Studie van Profetie is zinloos (1)

Hans Kruisman • 84 - 2008 • Uitgave: 16
‘Vervul je missie en verlies geen tijd met het uitpluizen van profetieën die in de Bijbel staan!Â’ Dit komt uit een toespraak die ik in een charismatische omgeving heb opgevangen. Citaat: “Als we willen dat Jezus sneller terugkomt, dan moeten we ons richten op de vervulling van onze missie, Matteüs 24:14-15, en ons niet bezighouden met het uitpluizen van profetieën.” Wij zullen dit citaat bespreken middels het stellen van twee vragen.
1) Wat is onze missie?
2) Is de studie van de profetie inderdaad zinloos?

Wat is onze missie?
“Als we willen dat Jezus sneller terugkomt, dan moeten we ons richten op de vervulling van onze missie, Matteüs 24:14-15…” Vooraf drie opmerkingen:
• Hoe staat het met onze wil? In bovenstaand citaat lezen wij: ‘Als we willen dat…’. Onze wil mag niet bepaald worden door een luisteren naar je hart (Jer. 17:9; Rom. 7:18). Ook mag onze wil niet bepaald worden door een gerichtheid op je talenten en gaven. Het is de ‘vernieuwing van ons denken’ dat uitroept: “Uw wil geschiede” Romeinen 12:1-2 ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is.’ Wij, die Hem gehoorzaam zijn, dienen te wandelen in de kracht van de Heilige Geest (Joh. 16:13; Rom. 8:26).
• Het doet mij verdriet dat velen de naam van onze God zo vaak beperken tot de aardse naam ‘Jezus’. In bovenstaand citaat lezen wij: ‘Als we willen dat Jezus…’ De naam ‘Here Jezus’ kunnen velen maar niet over de lippen krijgen (1Kor. 12:3). Ik stel u voor om de naam van onze Here altijd eerbiedig en correct uit te spreken met het besef dat wij Hem hiermee eren. Hij die komt is onze Here! Filippenzen 3:20 ‘Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.’
• Nooit zal God zijn voorgenomen plannen bijstellen. In bovenstaand citaat lezen wij: ‘Als we willen dat Jezus sneller terugkomt…’ Onze Here zal niet door óns werk sneller terugkomen! Psalm 33:11 ‘…de raad (raadsbesluit) des HEREN houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht…’; Matteüs 24:36 ‘Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.’ Op Zijn tijd en Zijn wijze zal Hij komen!

Welke factoren spelen een rol om onze missie te doen slagen?
Ik zou hierop een kort antwoord willen geven. Onze missie is ‘geslaagd’ indien wij in Hem blijven. Dat is een levenswandel die Hem gehoorzaam is. Een leven dat ook heilig en naar Zijn wil wenst te wandelen. Johannes 15:3-5 ‘…blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.’

Wat is nu onze missie?
(Missie = wat doe ik; wat wil ik betekenen) Is dat het gegeven uit Matteüs 24:14-15, zoals u dat eerder kon lezen in de door mij aangehaalde uitspraak? Dit gedeelte mag men mijns inziens niet toepassen op de Gemeente als noodzakelijke voorwaarde voordat de Here kan komen. Deze Bijbeltekst verwijst naar de ure der verzoeking waarin de 144.000 Israëlieten (uit de twaalf stammen Israëls) de predikers van het ‘Evangelie des Koninkrijks’ zijn (Op. 7:1 14, vgl. met Jes. 66:19-20).
Vaak willen zij die dit als hun ‘missie’ beschouwen, streven naar een nieuwe wereldheerschappij, of naar de vestiging van Zijn koninkrijk hier en nu. Maar wij hebben niet de ‘opdracht’ om Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid hier en nu te realiseren. Laten wij ons realiseren dat de huidige maatschappij een zinkend schip is (1Joh. 2:15-17). Waar zien wij ergens in de Schrift dat de Here moeite doet om de wereld te verbeteren of een nieuwe wereldheerschappij te vestigen? Nergens! Zijn ‘Koninkrijk’ is immers niet van deze wereld (Joh. 17). Christus is gekomen om ons vrij te kopen uit deze wereld. Nu wordt satan de overste van deze wereld genoemd. Wij weten dat hierdoor de zonde en ongerechtigheid in deze wereld alleen maar zal toenemen. Pas nadat de Here Zijn koningschap heeft aanvaard, zal Hij een nieuwe wereldheerschappij vestigen waar gerechtigheid heerst en wij met Hem zullen regeren. Openbaring 17:14 ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.’
Onze ‘missie’ is het doen van de werken die God ons geeft, waardoor Christus wordt geopenbaard en verheerlijkt. Efeze 2:10 ‘Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ Wij staan in dienst van Hem en dienen een tweevoudig priesterschap te vervullen.
1 Petrus 2:5-12 ‘…om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus… Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen… Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van… en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken.’
Het eerste priesterschap is de dienst als priesters in het heiligdom. Het tweede priesterschap is de dienst als priesters in deze wereld.

Wij dienen ons niet primair te richten op Matteüs 24 en hebben niet de opdracht om de wereld te verbeteren of Zijn koninkrijk hier en nu te realiseren. In gehoorzaamheid aan Hem dienen wij als goede rentmeesters in deze maatschappij te functioneren.

Hans Kruisman

In het volgende nummer vervolgt Hans Kruisman met het antwoord op de tweede vraag: Is de studie van de Profetieën inderdaad zinloos?