Tekenen van onze tijd

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 12
Tekenen van onze tijdGelukkig komt er in deze angstig spannende tijd meer aandacht voor wat Jezus noemt ‘de tekenen der tijden’. Tegelijk met die aandacht neemt ook de verwarring toe. Predikers en predikanten spreken elkaar tegen. Veel vragen worden gesteld. Welke ‘tekenen’ zijn het? Wat willen ze zeggen? Waarom noemt Jezus mensen, die hun tijd niet kunnen duiden, huichelaars? In wat voor tijd leven we nu? Welke tekenen zijn kenmerkend voor onze tijd? Eindtijd? Komt de Heer in onze tijd terug? Toen de profeet Daniël visioenen en profetieën kreeg over de toekomst van Israël, de wereld en de ‘eindtijd’ vroeg hij de engel: ‘Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen?’ (Daniël 12:8). Een engel legde Daniël uit dat tegen de eindtijd meer licht over die ‘wonderbare dingen’ zou komen. Is er nu meer helderheid over waar de tekenen van onze tijd op uitlopen? Welke signalen gaan er van Gaza uit? Twee bijbelse voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is om aandacht te geven aan de tekenen die de Here God ons geeft. Jeruzalem werd verwoest omdat ‘gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag’ (Lucas 19:44). Logisch dat Jezus hen ‘huichelaars’ noemde. Ze hadden zoveel Messiaanse tekenen gezien en waren zo dikwijls gewaarschuwd! Toch weigerde het Joodse leiderschap uit die tijd Jezus te erkennen. Dus werd Jeruzalem verwoest. Onze leiders en ook wij worden telkens gewaarschuwd door tekenen en signalen van de Here God! Een positief voorbeeld is Ninevé. Jona en zijn prediking waren tekenen voor de zondige stad Ninevé (Lucas 11:30). Zij bekeerden zich en Ninevé werd gered. Wij lopen het risico dat ‘de mannen van Ninevé in het oordeel zullen opstaan’, ook ons zullen oordelen en veel ‘leiders’ als huichelaars zullen diskwalificeren. Want Ninevé heeft zich bekeerd nadat het door ‘tekenen’ was gewaarschuwd (Mattheüs 12:41).Vijf doelen

God geeft zijn tekenen niet voor niets. De bijbelse signalen voor onze tijd zijn haarscherp en zeer duidelijk. We zullen er vijf bespreken. Eerst iets over het waarom en waartoe van de tekenen:

God heeft in de Bijbel tekenen gegeven om te laten zien in wat voor tijd we leven. Het zijn kenmerkende signalen, waardoor we Gods hand in onze tijd kunnen herkennen. In de tijd toen de Here Jezus op aarde was ging het ook zo. Hij deed veel tekenen opdat het Joodse volk zou herkennen en erkennen dat Hij de beloofde Messias was. Tekenen waren en zijn er om het profetische woord kracht bij te zetten. Mozes deed tekenen voor de Israëlieten en het volk geloofde hem (Exodus 4:8,9,30). Tekenen zijn er ‘opdat u gelooft dat Jezus de Messias is; de Zoon van God, en opdat u door te geloven, leeft door zijn Naam’ (Johannes 20:31 NBV). Velen geloofden dan ook door die tekenen in zijn Naam (Johannes 2:23). Jezus was niet gelukkig met dit ‘tekengeloof’ want Hij verwijt: ‘als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet’ (Johannes 4:48). Geloof komt door het Woord van God. De indruk van tekenen vervliegt bij velen gauw. Zo ging het bij Israël, zo gaat het nu. God was boos op Israël omdat ‘zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen, die Ik in hun midden heb gedaan’ (Numeri 14:11). ‘Maar het Woord van de Here blijft tot in der eeuwigheid’ (1 Petrus 1:25). Toch spelen tekenen een zeer belangrijke rol als illustratie en bevestiging van het Woord.

Tekenen zijn belangrijke waarschuwingen van God. God waarschuwt altijd. Ninevé werd gewaarschuwd door Jona. De wereld vlak voor de zondvloed was gewaarschuwd door profetieën van Noachs overgrootvader Henoch, door Noachs prediking en door het teken van de ark. Jeruzalem was gewaarschuwd door al de tekenen en de profetische woorden van Jezus. Nu gaan waarschuwende oordelen als tekenen van de Heer over de hele aarde.

Tekenen houden ook een bemoediging in voor ons gelovigen. ‘Wanneer deze dingen (tekenen) beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’ (Lucas 21:28). Maranatha, de Heer komt!

Tekenen zijn bewijs van de wondere werken en zeer diepe gedachten van de HERE. ‘Hoe groot zijn uw werken, o HERE, zeer diep zijn uw gedachten’ (Psalm 92:6).Tekenen van onze tijd

Serieuze Christenen en ook veel niet-gelovigen vragen zich verbijsterd
af in wat voor krankzinnige tijd we leven. Dat geldt niet alleen de wereld maar ook ons land. Wat is onze samenleving de laatste tien jaar enorm veranderd! Wat gaat alles snel! De meeste mensen sluiten zich af voor deze ontwikkelingen. Zij leven als de mensen in de tijd vóór de zondvloed en vlak voor de verwoesting van Sodom. Ze eten, drinken, kopen, verkopen, trouwen, planten en bouwen. Ze gaan ‘gewoon’, ondanks waarschuwingen, door met de gewone dingen van het leven. Totdat er een eind komt aan Gods waarschuwende tekenen en de bom barst. Deze situatie is een klein teken van onze tijd! Welke zijn al die ‘tekenen van de tijd’. Welke signalen wil de Heer overbrengen? We noemen er een paar:


- Tekenen in het milieu

- Het teken van de wereldevangelisatie

- Tekenen van het herstelde Romeinse Rijk, van Babylon

- Tekenen van de weeën van de eindtijd

- Tekenen vanuit vervulde profetieën over Israël. Door Israël laat de God van Israël ons de belangrijkste en duidelijkste tekenen zien. Juist die tekenen wijzen erop dat het aftellen naar het komende Messiaanse Koninkrijk al lang gaande is en steeds sneller gaat.Vervuiling

Ds. Bottenbley noemde twee tekenen die de spoedige komst van de Here Jezus zouden aankondigen. Eén van die tekenen betreft het milieu. Er is heel wat mis met de wijze waarop de mensheid met onze leefomgeving omgaat. Het gaat te ver om hier in te gaan op het rapport van de Club van Rome (1972), het VN-verslag ‘Onze Gemeenschappelijke Toekomst’ (1987) of het (mislukte) verdrag van Kyoto. Door de luchtverontreiniging, vervuilde grond, gevaarlijk afval, broeikaseffect (opwarming van de aarde), afbraak van de ozonlaag, overbevolking, kernafval, geknoei met stookolie, giftige pesticiden enz. heeft de mensheid zijn door God geschonken leefomgeving vergiftigd. In zijn beschrijving van eindtijdrampen, zoals droogte en aardbevingen, noemt Jesaja de oorzaak: ‘Want de aarde is ontwijd door haar bewoners omdat zij de (natuur)wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken’ (24:5). In de laatste periode van de eindtijd zal God ‘zijn grote macht opnemen, om te verderven wie de aarde verderven’ (Openbaring 11:18). De enorme vervuiling, als gevolg van de zondige leefstijl voornamelijk in het rijke Westen, is inderdaad een teken van de naderende eindtijd.Jan van Barneveld