TSIPPOR (2) – de vijfde mus

Gieneke van Veen-Vrolijk • 82 - 2006/07 • Uitgave: 14
Vorige keer stonden wij stil bij het Hebreeuwse woord ‘tsippor’ (kleine vogel, mus) en zagen hoe de Schrift ons leert dat wij als kinderen Gods, zoals een hulpzoekende ‘tsippor’/kleine mus, bij Hem mogen schuilen (Ps. 17:8; 36:8; 63:8). Ditmaal kijken wij naar het Nieuwe Testament waar dit beeld van de ‘tsippor’/mus ook duidelijk voorkomt. En in het bijzonder in de leer van onze Heiland Zelf!

In Matt. 10:29-31 en de parallelpassage Luc. 12:6-8 spreekt de Here Jezus over het toentertijd vertrouwde beeld van de ‘tsippor’/mussen verkoper. In het Hebreeuws en het Aramees uit Christus’ tijd werd een mus aangeduid als ‘tsippor’. Mussen werden verkocht als goedkoop voedsel en dienden ook als offerdier (Lev. 14:4). De Romeinse dichter Catullus schreef over mussen als: “voedsel voor armen en speelgoed voor rijken.”

Wanneer wij voornoemde passages over de ‘tsippor’/mussen-verkoper met elkaar vergelijken - en geloven dat dit zó door Gods Geest geïnspireerd en bedoeld is - dan blijkt:

Twee musjes voor één muntje en vijf voor twee muntjes. Ofwel: koop tweemaal twee en neem één musje gratis mee! Zo ontdekken wij een oude verkoopmethode als ‘niets nieuws onder de zon’ (Pred. 1:9). De munt waar het hier om ging was een Romeinse kopermunt, door de Joden aangeduid als ‘issar’. De ‘issar’ was ongeveer 1/16e deel van een dagloon.
Zó weinig kostte één ‘tsippor’/musje, slechts een halve ‘issar’. Bijna niets… Maar bij een aankoop van vier musjes was die vijfde ‘tsippor’/mus gratis. Eén ‘tsippor’/musje, bijna niets waard; gratis er bij… Arme vijfde mus!

Maar de Here ziet die arme vijfde ‘tsippor’/mus. Wat waardeloos is voor de mensen is in Zijn ogen kostbaar en waardevol. Juist die vijfde ‘tsippor’/mus ziet Hij… en spreekt over en tot hem. Wij lezen zo in genoemde passages dat de Here Jezus over die twee musjes zegt: “Niet één van hen zal ter aarde vallen zonder Uw Vader…” Wat er ook gebeurt met een ‘tsippor’/musje, de Vader is er bij om te helpen en op te vangen. En over die vijf die worden verkocht zegt Hij: “Niet één is bij God vergeten…” Dat geldt ook die arme vijfde ‘tsippor’/mus! Dat geldt u en mij.

Gods ‘gedenken’ houdt in dat Hij optreedt voor Zijn musjes. In een wereld vol machtsvertoon, geldlust, wreedheid en geweld, een wereld waarin geen mensenleven telt, is juist die ene vijfde ‘tsippor’/mus bij God uiterst waardevol. Die vijfde mus is voorwerp van Goddelijke bescherming.

Alle reden om dit beeld over de ‘tsippor’/mus goed tot ons te laten doordringen, het in te drinken, om er door gevoed, bemoedigd te worden. Onze hemelse Vader ziet en gedenkt elk van Zijn musjes, ja elke ‘vijfde mus’ en zegt nu: “Vrees niet, u gaat vele musjes te boven…”Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk