Twee tempels van de eindtijd

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 19
Niet verbaasd
De internationale druk op Israël is heel zwaar. Bijna heel de wereld probeert het machtige werk dat de God van Israël voor en met Zijn volk is begonnen, af te breken. De boosheid en haat tegen Israël overtreft het antisemitisme van voor WOII. Praat maar eens over Israël met uw ongelovige buurman of met sommige christenen uit de traditionele kerken. U zult schrikken over wat u hoort. Maar in Israël constateert men verbaasd dat er ook een andere, tegengestelde ontwikkeling gaande is. Isi Leibler schreef in de Jerusalem Post van 16 augustus over ‘miljoenen evangelicals die zich ontpopt hebben als onze meest toegewijde supporters’.
Leibler is aangenaam verrast over de hartelijke steun van evangelische christenen en hun afwijzen van de vervangingsleer. Want ‘de antipathie van veel protestantse kerken tegen Israël is bij velen doorgegroeid tot haat’. En ‘de ontwikkeling van deze verbondenheid (van evangelische christenen) is buitengewoon en gaat tegen alle logica in’, schrijft hij verbaasd. Voor ons, die de Bijbel aanvaarden als Gods onfeilbare woord, die letten op de tekenen van de tijden en de profetieën is het ‘logisch’ dat we voor Israël bidden en achter Gods volk staan in hun eenzame strijd. We zien ook hoe God, dwars tegen alle haat en druk op Israël ‘gewoon’ doorgaat met Zijn profetische herstelplan voor Israël.

Vier tempel-signalen
De wereld ‘barst’ van de leugens die men over Israël verkondigt. Zoals voorzegd in Psalm 69:5 ‘Talrijker dan de haren op mijn hoofd, zijn zij die mij zonder oorzaak haten, machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden; wat ik niet geroofd heb moet ik toch teruggeven.’
Drie opmerkingen over deze profetische psalmregel. Inderdaad is Israël als land gehaat. Inderdaad zonder oorzaak, want het antizionisme is gebaseerd op leugens. Machtig zijn de vijanden die op de vernietiging van de Joodse staat uit zijn. In de derde plaats zien we hoe heel de wereld roept dat Israël Judea en Samaria aan de zogenaamde Palestijnen moet teruggeven. Het land is niet geroofd. Het is nooit van de Palestijnen geweest. De verovering van de Westbank en van Jeruzalem op Jordanië in 1967 was een geschenk van de Almachtige aan Zijn volk. God gaat door met Zijn werk.
Ook de arbeid voor de nieuwe, vierde tempel gaat door. (1. De ark; 2. De tempel van Salomo; 3. De tempel van Ezra en Nehemia). Oktober vorig jaar is het vier ton zware koperen wasvat voor de tempel klaar gekomen. Twaalf priesters tegelijk kunnen zich ritueel reinigen voor de dienst in de tempel. Het wasvat zal waarschijnlijk in een glazen container tentoongesteld worden in de buurt van de gouden Menorah. Deze kunt u vinden op de trappen naar de Joodse wijk tegenover de Muur.
Een tweede bericht. Dat stond in het seculiere Israëlische dagblad Ha’Aretz. Het gaat om een oproep van een ultraorthodoxe Joodse groep. De oproep luidde: “Kinderen gezocht voor de dienst in de toekomstige Tempel.” Ouders uit de priesterstam Levi die onlangs een zoontje hadden gekregen, werden verzocht de baby af te staan. De jongen zal dan in een reine omgeving, geïsoleerd van de wereld worden voorbereid voor de priesterdienst in de tempel.
De derde ontwikkeling: Onlangs is het Tempelinstituut begonnen met de bouw van het brandofferaltaar. In Deuteronomium 27:5 staat dat het altaar met onbewerkte stenen moet worden gebouwd. Jozua heeft zich stipt aan dit gebod gehouden (Jozua 8:31). Dat doen de medewerkers van het Tempelinstituut ook. Zij hebben bij de Dode Zee ijverig gezocht naar 'onbehouwen stenen’. Het wordt een betrekkelijk klein altaar van 6m bij 4m, want het moet vervoerd kunnen worden naar de nieuwe tempel. “Helaas, kunnen we het altaar niet op de juiste plaats, op de Tempelberg, bouwen”, zegt Yehuda Glick, de directeur van het Tempelinstituut.
Er is nog een (vierde) signaal te melden. Een onderzoek van Panels Instituut leverde de volgende verrassende resultaten op: Van de Israëli’s vindt 64% dat de Tempel moet worden herbouwd. Slechts 36% zegt: Nee. Niet verrassend is dat meer dan 90% van de orthodoxe en liberale Joden een vierde tempel wil zien.
Wel interessant is dat van de seculiere Joden 47% voor de herbouw van de Tempel is. Allemaal tekenen dat de tijd voor de vierde Tempel snel dichterbij komt. En dus ook de tijd van de komst van de Verlosser.

Vraagtekens
Een recente, onverwachte en historische gebeurtenis vond plaats in augustus. Iets waarover zelfs de apostel Paulus zijn wenkbrauwen zou fronsen. Hij zou meteen zijn profetische brief aan de gemeente te Thessalonica, Daniëls profetieën en de eindtijdrede van de Here Jezus nog eens nalezen. Een aantal belangrijke leden van het Sanhedrin zijn onlangs op bezoek geweest bij een beroemde Turkse moslimleider, Adnan Oktar. Hij is een groot geleerde. Tientallen miljoenen exemplaren van zijn boeken zijn wereldwijd over moslimtoonbanken gegaan. Eén van de onderwerpen van hun besprekingen was… de herbouw van de Tempel. Joël Richardson, schrijver van boeken over de eindtijd en de profetieën, heeft Adnan Oktar opgezocht. Zijn visie op de Joodse Tempel is: “Het Paleis van Salomo (zo noemt Adnan Oktar de tempel) is historisch een belangrijke plaats. De herbouw zou een wonderbare zaak zijn. Elke Jood, christen of moslim zou dat enthousiast moeten toejuichen. Iedere moslim, elke gelovige zou moeten wensen die dagen opnieuw te mogen meemaken en hoewel maar ten dele, de schoonheid van die dagen weer te zien herleven.”
Ook het Sanhedrin gaf commentaar op deze ontmoeting. Na gewezen te hebben op onze collectieve verantwoordelijkheid voor wereldvrede en op onze eenheid als mensen (“want we zijn allen nakomelingen van Adam”) gaat het Sanhedrin verder: “Laten we een huis van gebed oprichten in Zijn Naam ten einde Hem samen te aanbidden en te dienen… We zullen toewerken naar de bouw van het huis van Gebed voor Alle Volken op de Tempelberg en voor wederzijds begrip.”
Moet de Rotskoepel dan niet weg? Nee, zeggen sommige Joodse geleerden. Bijvoorbeeld Asher Kaufman is na veel onderzoek tot de conclusie gekomen dat de plaats van het Heilige der Heiligen niet onder de Rotskoepel ligt, maar iets ten Noorden, op de plek van de Koepel der geesten. Dan zou daar de Tempel kunnen komen, terwijl de Rotskoepel, voor de heidenen, in de voorhof van die Tempel zou komen te liggen. Want die ‘is aan de heidenen gegeven’ (Opb. 11:2) zeggen sommige Bijbeluitleggers.
Uw wenkbrauwen gaan steeds meer fronsen. En terecht. Paulus heeft inmiddels 2 Tessalonicenzen 2:3 en 4 opgezocht. Daar gaat het over de antichrist, ‘die zich in de Tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een god is.’ Daniël 9:27, 11:31 en Matteüs 24:15 spreken over een ‘gruwel der verwoesting… op de heilige plaats.’ Kunnen wij, mag Israël meewerken aan een tempel voor de heilige God van Israël naast een tempel voor de afgod van de islam?

Zesde/zevende tempel
Deze vierde tempel zal worden opgevolgd door een vijfde, de Tempel van de Messias, die in Ezechiël 40-42 wordt beschreven. Het gaat allemaal razendsnel. Dat is niet alleen belangrijk en interessant, maar ook een ernstige waarschuwing voor ons. ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?’ (1Kor. 6:19). ‘Weet u niet dat u Gods Tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’ (1Kor. 3:16). De zesde en de zevende tempel zijn wij. En er is geen gemeenschappelijke grondslag tussen Gods tempels en de afgoden. De Here wil komen tot een reine tempel. Tot u en de Gemeente. Nu Zijn komst zo dichtbij is, moet de weg van de Here ernstig bereid worden. Niet alleen voor Israël, maar ook voor u en voor mij. De oproep van Johannes de Doper is in deze tijd weer heel actueel en van levensbelang geworden: “Bereidt de weg van de Here.”

Jan van Barneveld