Ufo’s zijn een misleiding

Roelof Ham • 97 - 2021 • Uitgave: 8
Wellicht heeft de titel boven dit artikel uw wenkbrauwen omhoog doen gaan toen uw oog erop viel. Gaat het in Het Zoeklicht werkelijk over ufo’s, over zogenaamde ‘Unidentified Flying Objects’ of in het Nederlands ‘ongeïdentificeerde vliegende objecten’? Wil Roelof echt gaan schrijven over vliegende schotels en aliens? Dat kan toch niet! Het Zoeklicht is immers een serieus blad over geloven en profetisch verwachten. Het gaat in Het Zoeklicht om het onderscheiden van tijden en tendensen in Bijbels licht en niet om dit soort verzinsels.

Toch is dit wel het onderwerp van dit artikel en dat is een bewuste keuze, want dit onderwerp is actueler en reëler dan ooit met items in journaals en programma’s als Nieuwsuur en reportages in kranten en andere kwaliteitsmedia. Het is van belang dat wij als christenen hier kennis van nemen.
Dat dit nu speelt heeft alles te maken met – zoals zo vaak – ontwikkelingen in de Verenigde Staten van Amerika.

Rapport van de Amerikaanse overheid
Het begon allemaal met het corona-steunpakket van 2,3 miljard dollar dat het Amerikaanse Congres in december 2020 goedkeurde. In het aangenomen voorstel zat een curieuze bijzonderheid: er zat een toevoeging bij dat het Ministerie van Defensie en de Nationale Veiligheidsdiensten een openbaar rapport moesten aanleveren met daarin de kennis over ufo’s van de Amerikaanse overheid, inmiddels ‘UAP’s’ genoemd (Unidentified Aerial Phenomona – ‘ongeïdentificeerde luchtfenomenen’ in goed Nederlands), en wel binnen zes maanden. Een van de centrale vragen daarbij was of er aanwijzingen zijn dat deze fenomenen een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid? Zijn de vreemde en onverklaarbare verschijnselen aan de hemel iets waar men zich zorgen over moet maken?

In aanloop naar het verschijnen van het rapport werden door het Amerikaanse Ministerie van Defensie video’s vrijgegeven van ufo’s (of UAP’s) opgenomen met apparatuur aan boord van straaljagers en schepen van de Amerikaanse marine. Deze filmpjes staan overal op de sociale media en kunnen ook door u worden bekeken, tik bijvoorbeeld maar eens ‘the tic-tac UFO incident’ in op YouTube. Al deze filmpjes zijn echt. Ze geven dingen weer die werkelijk geregistreerd zijn door piloten, radartechneuten en officieren van het leger met behulp van radar, infrarood, sonar en dergelijke en die daarna geverifieerd zijn door de Amerikaanse overheid en legerleiding. Er is geen sprake van bedrog. In het rapport dat op 25 juni verscheen wordt dit ten volle erkend. Opvallend daarbij is dat op 6 juni een gerespecteerde Chinese krant uit Hongkong meldde dat ook de Chinese overheid naar dezelfde fenomenen onderzoek doet en tevens erkent dat dit werkelijk bestaande fenomenen zijn. Het lijkt dus om iets echts te gaan. De vraag is alleen wat?

Een waarschuwing
Het antwoord hierop is niet met zekerheid te geven. Het Amerikaanse rapport geeft vijf mogelijke verklaringen, maar geeft ook aan dat er te weinig data en onderzoeksmiddelen zijn om conclusies te trekken. Er kan niet definitief worden vastgesteld of het waargenomene buitenaards is, een onbekend natuurfenomeen, luchtafval of iets anders.
Ook ik kan niet met zekerheid zeggen waar we mee van doen hebben. Toch wil ik een aantal observaties met u delen, die ik in mijn onderzoek hiernaar heb ontdekt. Voor mijn boek Iedermans Ondergang heb ik mij namelijk uitgebreid in dit onderwerp verdiept en wat ik vond schokte mij. En juist nu mainstream media, overheden en het leger dit onderwerp serieus nemen, wordt het van belang om dit met u te delen, want laat ik het onomwonden zeggen: er is hier iets niet pluis.

Wanneer je je verdiept in de wereld van ‘ufologie’ dan ontdek je al snel dat we te maken hebben met een fenomeen dat nauw aanschurkt tegen demonologie, spiritisme en valse leringen over God, Jezus en geloof. Mensen kunnen bijvoorbeeld ufo’s oproepen door transcendente meditatie en seance-achtige rituelen. Er verschijnen dan lichten en wezens worden ontmoet die zich voordoen als buitenaards. Vaak gaat dit door middel van ‘channeling’, dat wil zeggen dat de buitenaardsen bezitnemen (!) van een persoon om erdoor te spreken. Deze wezens komen altijd net van buiten de ons bekende werkelijkheid. In de vroege jaren van het verschijnsel kwamen ze van het onbekende voorbij de buurplaneten. Nu onze kennis van het heelal en het zonnestelsel is toegenomen, komen ze vanuit andere dimensies en universums. Ze hebben religieuze boodschappen waarbij het vrijwel exclusief gaat over de Bijbel en de persoon van Jezus.

Het Evangelie ontkracht
Het kostbare Evangelie wordt met nadruk ontkracht, want Jezus was Zelf buitenaards, de mens is goddelijk en kan zijn eigen god zijn en ga zo maar door. Ook de zogenaamde ontvoeringen van mensen door aliens doen in meer dan één verschrikkelijk opzicht denken aan demonie, bezetenheid en occulte praktijken. De Franse astronoom en computerwetenschapper Jacques Vallée (geen christen) concludeerde na uitgebreid onderzoek dat ufo’s niets te maken hebben met buitenaardse of aardse technologie, maar dat zij een moderne uiting zijn van iets van alle tijden. Hij legde daarbij expliciet de relatie met spoken, geesten, demonen, duivelse culten en middeleeuwse monsterverhalen rond elfen en kabouters. Hij zag letterlijk parallellen.
Er zijn Bijbelgetrouwe christenen in de VS die vanuit praktijkervaringen hebben geleerd dat ontmoetingen met aliens gestopt kunnen worden door het aanroepen van de naam van Jezus. Zij trekken daarom de conclusie dat contacten met buitenaardsen demonisch zijn. Het is bekend dat ufo’s verschijnen aan mensen die zich met occulte zaken bezighouden of wiens familie zich ermee bezighoudt. Ga je ernaar op zoek, dan openbaart het zich aan jou en de ervaringen gaan steeds verder. Het hele veld van ‘ufologie’ is doordrenkt van new-age mystiek, spiritisme en ronduit antichristelijke opvattingen die gedeeld worden door de wezens van elders.

En zo komt er een duister en schokkend beeld naar voren, waarin de banden en parallellen met het occulte niet te ontkennen zijn.

Een misleider van het begin
Juist nu de wereld meer en meer lijkt open te staan voor deze vreemde fenomenen en alles wat daarmee samenhangt, wordt het van belang hiervan kennis te nemen. Het lijkt misschien vergezocht wat u hier leest, maar vergeet niet dat de duivel een leugenaar en een misleider van den beginne is. Als hij mensen van God kan aftrekken en weghouden met deze misleiding, waarom zou hij dat niet doen?
Daarbij laat de Bijbel zelf ook duidelijk zien dat er ‘buitenaardsen’ zijn. De hemel is bijvoorbeeld bevolkt met de engelen van God en er zijn daar hemelse wezens die voortdurend de Heer loven en prijzen, zo leert Openbaring 4. Daarnaast bestaan de duivel en zijn trawanten. Ook zij zijn niet menselijk en aards. In deze zin zijn er dus ‘buitenaardsen’ en het is mijn overtuiging dat wat wij ufo’s noemen, met de duistere kant van deze wereld te maken heeft.

Ik wil daarom een waarschuwing laten uitgaan naar hen die, misschien wel door de huidige ontwikkelingen, geïnteresseerd zouden kunnen raken in deze thema’s. Pas op! Voor je het weet begeeft u zich op een pad waar u en uw geloof niet beter van worden. Ikzelf houd er rekening mee dat voordat de grote dag van Jezus terugkomst daar is en Hij ons thuishaalt, de duivel via deze weg een grote misleiding op aarde kan laten komen om de mensheid van God weg te trekken en heiligen aan het wankelen te brengen. Nu we als mensheid de eerste stappen zetten naar bredere acceptatie van dit fenomeen, zien we daar misschien wel de eerste contouren van. Het is daarom des te belangrijker dat we ons bezighouden met de dingen van Hem en Zijn Woord, de Bijbel. Daar is leven, daar zijn antwoorden, wat de wereld of zogenaamde machten van daarbuiten ook mogen zeggen en beweren. Dat wij onze blik daarop gericht houden zodat we dingen zien voor wat ze zijn.

Roelof Ham