Valse Profeten: Wolven in schaapskleren!

Gert van de Weerd • 85 - 2009 • Uitgave: 4
Naast profeten van God kennen we valse profeten, die uit occulte bron profeteren. Zij worden door de satan gezonden om de voortgang van Gods plannen te belemmeren. In het oude Israël kwamen ze ook voor. Zo beschikte koning Achab over 450 profeten van Baäl (1Kon. 18:19).

Valse profeten die een afgod dienen, zijn gemakkelijk te herkennen. Moeilijker wordt het als iemand zegt een profeet van God te zijn, maar het niet is. De Bijbel spreekt daarover in 2 Petrus 2:1-3 (NBV): ‘Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen’ (Lees ook: Matt. 7:15-20).

Kenmerken van valse profeten
Het is van groot belang om te onderscheiden wat valse profetie is en wie een valse profeet kan zijn. Deuteronomium 13:2-4a (NBV): ‘Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen - luister dan niet naar wat hij zegt.’
Sommige valse profeten kunnen dus wonderen verrichten. Die dienen niet om God te verheerlijken, maar om mensen los te weken van God.
We geven nog twee Bijbelteksten, die heel duidelijk zijn en daarom voor zich spreken:
Deuteronomium 18:21-22 (NBV): ‘Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt.’
1 Johannes 4:1-3 (NBV): ‘Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen - nu al is hij in de wereld.’

Tien regels om valse profeten te ontmaskeren
Valse profeten dragen één of meer van de volgende kenmerken (meestal meerdere):
1. Ze worden gedreven door eigen ambitie en hebzucht (Jer. 6:13; 2Petr. 2:3,15; Jud. 1:11).
2. Hun profetieën komen niet uit, indien zij in naam van God spreken (Deut. 18:21-22).
3. Ze trekken mensen van God af (Deut. 13:2-4; 2Kor. 11:13).
4. Zij ontkennen dat Jezus Christus de Zoon van God is (1Joh. 2:22-23; 3:23; 4:9-10,14-15; 5:10-12).
5. Ze belijden niet dat Jezus Christus mens geworden is om onze zonde te dragen (1Joh. 4:1-3).
6. Ze geven God niet de eer die Hem toekomt (Ex. 15; Richt. 5; Dan. 9:1-20).
7. Zij spreken geen woorden van God, maar uit eigen verzinsels (Ez. 13:3; Jer. 14:14 en Sef. 3:4).
8. Valse profeten zeggen wat de mensen graag horen (1Kon. 22:6; Jer. 5:31, 6:13; Micha 2:11 en Luc. 6:26).
9. Zij verkondigen vrede en heil, terwijl er geen vrede is (Ez. 13:10,16; Micha 3:5).
10. Zij roepen niet op tot bekering, wat een bindende voorwaarde is om Gods zegeningen te ontvangen. Ware profeten doen dat wel (Jes. 1:27-28; 2:11-12; Ez. 33:11; Zach. 12:10; Matt. 3:2-3; Marc. 4:12).

Wees voorzichtig met beschuldigen
Het is belangrijk om valse profeten te ontmaskeren, want ze gaan ook nu rond. Wel moeten we zorgvuldig zijn. Al te vaak zijn mensen vals beschuldigd. Toch noemen we twee valse profeten, omdat die geen uitgebreide toelichting nodig hebben.
1. Mohammed is een valse profeet, want hij ontkende dat Jezus de Zoon van God is.
2. In 1982 verschenen vele artikelen in kranten, die stelden dat de Messias op aarde was teruggekeerd. De bedoelde persoon noemde zich Lord Maitreya. Hij wijst de Bijbel als het enige woord van God af. Ook hij is een valse profeet.

Valse profeten dragen de geest van de Antichrist
In Matteüs 24 spreekt Jezus over de Eindtijd. Hij profeteert, dat het begin van de Eindtijd gekenmerkt zal worden door de opkomst van velen die beweren ‘Ik ben de Christus’. Dat zijn dus valse profeten (Matt. 24:5, 7-8): ‘Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.’ In Matteüs 24:11 (NBV) waarschuwt Jezus nogmaals: ‘Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.’
In Matteüs 24:15 profeteert Jezus over ‘de gruwel der verwoesting’. Dat is een afgodsbeeld, waar een satanische geest in vaart. Jezus spreekt dan niet meer over de aanloop tot de Eindtijd (begin der weeën; 24:8), maar over De Grote Verdrukking daarna (Matteüs 24:21). In die periode verschijnt een nieuw soort valse profeten, die veel machtiger en gevaarlijker zullen zijn dan voorheen. Matteüs 24:24 (NBV): ‘Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.’
En 2 Tessalonicenzen 2:9-10: ‘De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.’

In de Eindtijd zien we de invloed van de satan groter worden. Dat is nu al zichtbaar, want wij leven dicht bij die Eindtijd. Satans macht zal zijn maximale omvang bereiken in De Grote Verdrukking als de antichrist regeert. Maar, de Gemeente van Christus wordt daarvoor bewaard (1Tess. 4:16-17 NBV): ‘Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij (de gelovigen), die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.’
Over die opname spreekt ook Matteüs 24:40-41 (NBV): ‘Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.’

Geen profeten meer
Profetie staat altijd in dienst van Gods plan met de mensheid. Als dat is uitgevoerd, heeft de mensheid geen profetie meer nodig. Want in het Messiaanse Rijk regeert Jezus Christus en Hij is altijd bekend met de wil van God. Zacharia 13:2-4 (NBV): ‘Als die tijd aanbreekt - spreekt de HEER van de hemelse machten - zal ik alle afgoden uit het land laten verdwijnen; hun namen zullen niet meer worden genoemd. Ik zal ook de profeten uitbannen, en met hen de geest van onreinheid die het land bezoedelt.’
In het Messiaanse Rijk zal eenieder die profeteert, ontmaskerd worden als valse profeet, want dan is alle profetie vervuld.

Gert A. van de Weerd

Uit: God bepaalt de tijd; uitgave Zoeklicht.