Vensters naar de hemel (3) Het hogere 'Zelf'

Hans Kruisman • 84 - 2008 • Uitgave: 7
Het derde venster is het venster van het hogere ‘Zelf’. U vraagt zich natuurlijk af waarom ik daarover iets zou schrijven. Het hogere ‘Zelf’ als goddelijke kracht in ons? Wat een onzin! Je denkt toch niet dat ik dat ga geloven! Ho, stop eens even. Persoonlijk ben ik van mening dat satan velen uit onze kringen kan misleiden en hen deze vorm van zelfrealisatie zal voorschotelen. Het openen van dit venster zal als een verwoestende tsunami, die nu al in Amerika zijn werk doet, onze gemeenten binnenstormen. Het is zo verwoestend, omdat het werkt. U zult op basis van uw ervaringen getuigen van de geweldige liefde en de kracht van (G)god in u. Maar wat is het dan moeilijk om in te zien dat u in de invloedssfeer van de duisternis bent gekomen.

Ik moest denken aan de tekst uit Hosea 8:7 ‘Want wind zaaien zij en storm oogsten zij.’ Deze tekst kunnen wij ook voor dit onderwerp gebruiken. Het begint zo aangenaam, een ervaring uit het hogere ‘Zelf’, maar het eindresultaat is een verwoestende storm. Dan komt de ware identiteit van de duisternis aan het licht. Laten wij toch bidden dat deze kracht van de duisternis Nederland niet zal treffen. Alleen het gelovig gebed dat naar Zijn wil is, zal dit geweld kunnen keren.

Luister niet naar de satan! (Luisteren: in de betekenis van ‘gehoorzamen’, ‘acht geven op’ of ‘gehoor geven aan’) Johannes 8:44 ‘…want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.’ In satan is geen waarheid en hij spreekt dus ook geen waarheid. Zijn ‘waarheid’ dient altijd het doel van de duisternis. Wij staan volstrekt machteloos tegenover de duistere wereld als wij in ongehoorzaamheid aan Hem toch zouden luisteren. U moet niet denken dat u, intellectueel en helder denkend, hier immuun voor bent. Wanneer u als nuchtere Hollander denkt dat u zelf de ‘geestelijke’ zaakjes in eigen kracht tot eer van God kunt beheren, bent u het volgende slachtoffer. Wij dienen satan te weerstaan (= zich verzetten tegen) en niet met hem in te stemmen of naar hem te luisteren (Jak. 4:7). Jezus Christus geeft hiervan een goed voorbeeld, want de vader der leugen misbruikt de Schrift der Waarheid. De Here ‘luisterde’ niet, in de betekenis zoals wij dat eerder hebben aangegeven en verkondigde hem alleen de Waarheid (Luc. 4:1-12).

De dialectische methode van satan begint weer zo rustig en vertrouwenwekkend. Wat hebt u immers tegen de uitspraken “Ik heb God in mijn hart!… Ik ben één met Hem!”? Daar is toch niks mis mee? Wat u ziet, de bovenstroom, is slechts een dekmantel voor de gevaarlijke onderstroom. Satan wil ons ‘transformeren’ naar een denken dat wij als God zijn.

Luister niet naar satan, maar luister naar het Woord van God!
De Schrift leert duidelijk dat de enige goddelijkheid in de mens die van God is. God woont in het hart van wedergeboren gelovigen. Zelfs christenen zijn slechts deelhebbers aan de Goddelijke Natuur en niet bezitters of substantie van de Goddelijke Natuur. 2 Petrus 1:3-4 ‘…door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur…’ Alleen Jezus Christus heeft de Goddelijke identiteit in lichamelijke gedaante (Kol 2:9-10). Handelingen 17:28 ‘Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij…’ Het leven ‘in Hem’ wil zeggen dat wij door Hem leven in Zijn kracht.
Wij erkennen geen hogere ‘Zelf’ als goddelijke kracht in ons. (Ps. 28:7; 1Tim. 1:12; 1Kor. 12:6) Wij mogen Zijn kinderen zijn, maar zijn niet daardoor God geworden. De Drie-eenheid Gods zal niet en kan niet, Zijn wezen delen met het geschapene. Nooit spreekt de Schrift over God die deel zou uitmaken van het geschapene.
Het is zondig en hoogmoedig om te streven naar zelfrealisatie of zelfverlossing. De mens bezit geen verborgen krachten die hem in staat stellen om via een eigen methodiek te komen tot de vereniging met het goddelijke. De mens wordt opgeroepen om niet positief over zichzelf te denken. Romeinen 7:18 ‘Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont…’

De Here gaat ons voor op de smalle weg (Hebr. 12:2). Deze weg geeft geen ruimte aan een christendom met eigen bedachte rituelen, maar is trouw aan de instructies die God heeft gegeven in Zijn Woord.

U bent gewaarschuwd! Door zelf de vensters naar de ‘hemel’ te openen, worden wij onbruikbaar voor God, of bewandelen wij de weg die ons met een ingebeelde hemel naar de hel voert (Matt. 7:22-23). Wat ernstig!

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van De Bijbel aan het Woord, een actueel handboek bij de Bijbel.