Verdrukking of Grote verdrukking

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 3
In de toekomst zal er een periode van grote verdrukking zijn. Deze periode van zorg en moeite wordt nog al eens verward met ‘normale’ periodes van verdrukking. In Johannes 16:33 horen we de Here Jezus het volgende zeggen: ‘In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ Ook hier woorden van verdrukking, maar hiermee wordt toch niet de ‘Grote Verdrukking; bedoeld. Er komt een wrede periode en voor die tijd zal de gemeente van de aarde weggenomen zijn om voor altijd bij de Heer te zijn. Niet tegenstaande is er altijd verdrukking geweest. Job schrijft in Job 5:7 zo: ‘Want uit het stof komt het onheil niet voort, en uit de aarde spruit de moeite niet op. Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de vonken omhoog vliegen.’

Profetie aangaande bijzondere verdrukking
In relatie tot de verstrooiing van Israël, zoals beschreven in Deuteronomium 4:26-28, is beloofd dat wanneer Israël de Here God weer zoekt, zij tot de Here teruggebracht zullen worden. We lezen vervolgens in vers 29-30:
‘En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de HERE, uw God, en naar Hem luisteren.’
We lezen hier bij Mozes, dat het volk Israël verdreven zal worden uit het beloofde land (dit gebeurde eerst door de Assyriërs en later door de Babyloniërs en tenslotte was er de wereldwijde diaspora). Daarenboven maakt de schrift helder dat Gods volk weer zal terugkeren. Heel de wereld mag het daarmee oneens zijn, maar het zijn wel Gods beloften en díe staan. Daaraan voorafgaand echter, zal Gods volk een vreselijke tijd doormaken, zoals uit bovenstaande tekst blijkt.

De tijd van Jakobs benauwdheid
Jeremia maakte de Babylonische ballingschap mee, hij moest profeteren:
‘waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.’
Ook hier wordt specifiek gesproken over Israël/Jakob. Het zal een grotere nood zijn dan welke ooit over Israël is gekomen. En wanneer we ons dat bewust zijn, huiveren we, zeker wanneer we dit alles plaatsen tegen de toenemende vijandschap van vandaag. Vers 9 leert echter, dat zij de Here zullen dienen en David hun koning. Opvallend is dat er in het tegenwoordige Israël gezocht wordt naar nazaten uit het huis van David. Een Israëliër van Palestijnse afkomst(!!!) vertelde me vorig jaar, dat wanneer er een nazaat van David gevonden wordt deze direct de koning van Israël zal worden.

Hij zal de Heiligen te gronde richten
Deze woorden klinken in de profetieën van Daniël 9:25. Israël zal alle woede en boosheid van Satan over zich uitgestort krijgen. Niet alleen Israël, maar heel de wereld zal onder een schrikbewind komen. Een totalitaire macht zal altijd onderdrukkend zijn, bepaalde groepen als paria behandelen. Die paria zal weer Israël zijn, maar ook een ieder die niet wil buigen voor het teken van het beest. De tijdsduur van deze vreselijke periode is drieënhalf jaar en begint wanneer het dagelijks offer wordt gestopt (Dan. 7:25, 12:7 en Op. 12:14). Uit Daniël 12:1 leren we het hoopvolle, namelijk dat Israël zal worden gered en dat zal gebeuren door de wederkomst van Jezus Christus.

Zoals er niet eerder is geweest
Wanneer de discipelen de Here Jezus bevragen over het einde der tijden, wijst de Heer op de ontwikkelingen die zullen plaatsvinden op aarde en in het bijzonder voor Zijn volk Israël. In Matteüs 24:21 gebruikt de Heer de woorden ‘Grote Verdrukking’, dan wordt er bij gezegd dat die tijd zo heftig is, zo was het nooit en zo zal het nooit meer worden. Zij die dit zullen meemaken worden geadviseerd met grote haast, zonder enig omzien te vluchten. We moeten denken aan Lot en beseffen hoe de aarzeling van zijn vrouw haar het leven kostte. Direct na de rampspoed op aarde blijkt dat zelfs de zon, maan en sterren erbij betrokken zijn. Nog afgezien van de precieze betekenis van dat alles, de heftigheid van die bijzondere tijd is met zeer grote woorden beschreven. Wie dan leeft heeft echt te vrezen. Gelukkig zal die tijd verkort worden, met het oog op de uitverkorenen (Marc. 13:20). God waakt over Zijn volk.

De dag des Heren
De vreselijke periode die komen gaat, wordt soms ook ‘dag des Heren’ genoemd. Feitelijk is dat niet een ‘dag’, maar een periode. Die periode wordt gekenmerkt door verschillende fases waarin de Here God gericht oefent en heil bewerkt. Die periode begint met de ‘opname’ van de gemeente, gevolgd door de grote verdrukking. Aan het einde van die grote verdrukking komt de Here Jezus letterlijk naar de aarde. Via de Olijfberg zal Hij Jeruzalem binnen trekken. De Here Jezus zal afrekenen met de vijanden van Israël, die ook Zijn vijanden zijn. Vervolgens zal Hij het Messiaanse rijk oprichten. Duizend jaar van vrede en gerechtigheid op aarde als gevolg van Zijn heerschappij zal een zegen zijn voor Israël en heel de wereld. Maar voor ons is van belang te zien, dat die schitterende tijd wordt ingezet met de grote verdrukking.

Wanneer we dit zo overzien, dan beseffen we dat er inderdaad een verschil is tussen ‘verdrukkingen’ in het algemeen en de ‘grote verdrukking’ in het bijzonder. De grote verdrukking is feitelijk straf van God over een ongehoorzame wereld en het brengt ook loutering voor Israël.
Juist omdat het Gods straf en de toorn van het Lam is (Op. 6:16), wordt de gemeente voor die verschrikkelijke tijd in veiligheid gebracht. De straf die ook voor ons bedoeld was, kwam op Jezus; daarom mogen we vrij uit gaan.
Wat een enorme verantwoording is dat, nu nog is er uitredding voor ieder die gelooft. Zorg toch dat ieder het weet. Jezus zal zeer spoedig komen.

Ds. Henk Schouten