Verschijning van Jezus

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
De brief aan de Hebreeën is in velerlei opzicht een bijzondere brief, menigeen die daar bijbelstudie op gedaan heeft is geraakt door de diepe verbanden die gelegd worden naar het Oude Testament en naar het werk dat door onze Heer gedaan is. In de laatste verzen van hoofdstuk 9 zien we daar een samenvatting van, maar ook een vooruit grijpen. We willen in dit artikel nadenken over een aantal verschijningen van de Here Jezus die in de brief genoemd worden.

Eerste verschijning
Hoewel we een paar verschijningen lezen, kiezen we niet de chronologie zoals we die in hoofdstuk 9 aantreffen, maar we kiezen voor de volgorde zoals ze hebben plaatsgevonden. Onze insteek is bij vers 26, daar staat: "maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door Zijn offer de zonde weg te doen". Nadruk leggen we op dat laatste: 'verschenen om door Zijn offer de zonde weg te doen'. We zouden kunnen schrijven over zonde. Wat is zonde, waar is ze ontstaan, wie lijdt er onder, wat zijn de gevolgen? Nu is het niet populair om over de zonde te spreken of te schrijven. En doorgaans vindt niemand het leuk om impopulaire maatregelen te nemen of dingen te zeggen, maar soms moet het wel gebeuren. Het zou dramatisch zijn wanneer over zonde niet meer gerept wordt, of de zonde zou helemaal afwezig moeten zijn, dan is er geen aanleiding meer toe haar te noemen. Maar ze is er wel, ook in mijn leven, ook in uw leven. Daarom moet er nog over gesproken en geschreven worden. Zonder een turflijst samen te stellen, onderzoek uzelf, ga eerlijk voor Gods spiegel staan, dan weet u waar u aan toe bent.

Zonde is een kanker in de heftigste vorm, knagend, sluipend, onzichtbaar lange tijd dan ruïnerend en tenslotte vroeg of laat, dodelijk. Dat wil zeggen, dan is de levenslijn tot de Here God, die leven is, definitief doorgesneden en geen herstel meer mogelijk.
Nu is Christus verschenen om door Zijn offer de zonde weg te doen. Christus is de grote chirurg die met het precisie instrument van Zijn liefde de zonde weg wil doen. U kunt dat niet, Hij doet dat! Hoe? Door een offer te brengen. Dat is het offer waar we op Goede Vrijdag bij werden bepaald. Hij bracht onze zonde aan het kruis, in Zijn vlees. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Toch zou dit alles een beetje in het vage en onduidelijke blijven hangen en we zouden er niet verder mee komen als er niet meer zou zijn.

Tweede verschijning
De apostel schreef in vers 24:
"Christus is in de hemel zelf binnen gegaan, om thans, ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen".
Nadat Christus in Zijn dood het offer, dat de zonde der wereld wegneemt, gebracht had, is Hij tot God gegaan en voor God verschenen. Dat is het tweede belangrijke verschijnen, waarover de apostel schrijft. Dat vertelt ons allereerst dat Jezus leeft. Hij is gedood aan het kruis, maar daarna is Hij bij God verschenen. We hebben te maken met iemand die dus sterker is dan de dood. En wie sterker is dan de dood, moet het leven hebben. Jezus heeft gezegd: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Voor wie dat gelooft klinkt er een geweldige bemoediging en troost in deze woorden. Jezus bracht het offer voor de zonde, mijn zonden. Hij is er niet aan onderdoor gegaan, maar leeft, dus ik ook. Ik mag leven door Hem. Gelooft u dat? Wij hebben een hogepriester, Jezus, die met ons meevoelen kan, want Hij is op dezelfde wijze als wij verzocht geweest en nu is Hij bij God in de hemel en daar bereidt Hij ons plaats. Er zijn best wel mensen die offers gebracht hebben voor anderen. Grote offers, soms voor velen zelfs. Maar nooit hadden die offers de kracht die uit het offer van de Here Jezus spreekt. Want alleen de Here Jezus kon en mocht na Zijn offer en door Zijn opstanding voor God in de hemel verschijnen. Hij is daar nu om ons plaats te bereiden. Hij was het volmaakte offer. Daarom kan de apostel in hoofdstuk 10:10 zeggen "Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus". Al de offers die mogelijk ook uit liefde gebracht zijn door mensen, ontberen deze opstandigskracht en ontberen wat Jezus wel kan en doet. Hij is bij God in de hemel en bereidt ons plaats. En dat huis bij de Here God zal niet leeg blijven, want er komt meer.

Derde verschijning
Christus belooft Zijn discipelen in Johannes 14 dat Hij, wanneer Hij plaats bereid heeft in het huis bij Zijn Vader, Hij terugkomen zal om ons op te halen, opdat ook wij mogen zijn waar Hij is.
In Hebreeën 9:28 staat het zo geschreven: "Nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd te worden door hen die Hem tot hun heerlijkheid verwachten'.
Hoewel het woord 'verschijnen' hier niet gebruikt wordt is dat natuurlijk wel voorwaardelijk. En wat een belofte is dat aan hen die de Here Jezus tot hun heil verwachten. Dat zal een glorieus verschijnen zijn. Over dat verschijnen hebben we in Het Zoeklicht dikwijls geschreven. We zullen dat zolang als daar gelegenheid voor is ook blijven doen. Want er is geen andere hoop voor de mens die door de zonde geïnfecteerd is en zal moeten sterven. Die hoop is gebaseerd op het verschijnen van Jezus. Allereerst om door Zijn offer de zonde weg te doen, vervolgens door Zijn verschijnen bij de Here God, waar Hij voor ons bidt en pleit en ons plaats bereidt en straks bij Zijn komst voor hen die Hem in Zijn heerlijkheid verwachten.

Vierde verschijning
Deze vierde verschijning staat chronologisch niet helemaal op de goede plaats, wordt hier in Hebreeën ook niet met zoveel woorden genoemd, maar is er wel. Op heel verschillende momenten en tijden. De verschijning die ik bedoel is deze: Is Jezus verschenen in uw hart en in uw leven? Hebt u Hem als uw Verlosser en Zaligmaker begroet? Tweeduizend jaar lang inmiddels is de Here geduldig en genadig want Hij wil niet dat iemand verloren zal gaan maar het eeuwig leven hebben zal. Daartoe is Jezus verschenen en daartoe zal Hij verschijnen, gelooft u dat?

ds. Henk Schouten