Vragen - jrg. 81-26

ds. Theo Niemeijer • 81 - 2005/06 • Uitgave: 26
Op de vraag over de verschillende jaartellingen heb ik erg veel uiteenlopende reacties binnengekregen. Over het algemeen bleek, dat de jaartelling die wij hanteren het meest overeenkomt met de Bijbels-historische lijn. Het is voor mij onmogelijk om op al deze reacties persoonlijk te reageren. Ik heb ook een aantal prachtige boeken over dit onderwerp ontvangen, waarvoor ik de zenders heel hartelijk wil bedanken. Graag wil ik u een tweetal sites geven, waar u meer over dit onderwerp kunt lezen: www.prophecyinthenews.com (artikel over “The Jewish calendar’s 240 missing years”) en www.chronology-b.nl . Laat ik u van te voren zeggen, dat het een eindeloze zoektocht zal worden, waar je nooit helemaal precies uit zult komen.Ik had onlangs Jehova Getuigen op bezoek. Zij pretenderen de regeerders te zijn tijdens het duizendjarige vrederijk. Dit duizendjarige rijk gaat voorbij en dan zal de stad Jeruzalem nederdalen.
Bij nadere bestudering van Openbaring 21 en 22 las ik echter: “En in haar (Jeruzalem) zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die staan ingeschreven in het boek des levens van het Lam.” (21:27)

Wie zijn deze andere mensen, buiten de stad. Waren deze dan nog niet in de poel des vuurs geworpen? Over wie zullen de Jehova Getuigen regeren en wat wordt er met de honden en de tovenaars bedoeld die buiten zijn? (J. J. te ?)
Antwoord:

We lezen in Openbaring 21:1-8 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen tranen, dood, rouw, geklaag en moeite meer zullen zijn. Met de zonde en de bedrijvers van zonden is dan eens en voor altijd afgerekend in de poel des vuurs.

Vanaf Openbaring 21:9 - 22:5 grijpt de apostel Johannes nog weer terug op het duizendjarige vrederijk 20:1-6) dat aan deze nieuwe hemel en nieuwe aarde vooraf zal gaan. In dit gedeelte wordt namelijk nog steeds gesproken over de koningen der aarde, zondaren, genezing van ziekten, het Lam en er is ook nog sprake over maanden, een uitdrukking die je in de eeuwigheid niet meer tegenkomt, want dan rekent men niet meer in maanden of jaren!

Het vrederijk breekt aan bij de wederkomst van Christus op aarde, direct aan het einde van de grote verdrukking. Deze grote verdrukking, die plaats zal vinden vanaf het moment van de opname van de gemeente tot aan de wederkomst van Christus op aarde, leidt uiteindelijk tot de volkerenopstand bij Harmagedon (Openbaring 16:16), waarbij Gods verbondsvolk Israël door alle volkeren aangevallen zal worden en waarop hun koning, de Messias Jezus, zal terugkomen en als de grote David zijn volk tot de overwinning zal voeren. Israël zal tot geloof in hun Messias komen waarop hun Messias Zich op de troon van David zal zetten en het koningschap voor Israël hersteld zal zijn. Dit vrederijk zal nog op deze aarde plaatsvinden, waarop dan nog steeds verschillende landen en koningen zullen zijn. De Here Jezus zal dan ook met een ijzeren roede regeren, waaruit blijkt, dat de onderwerping aan de Koning van Israël dan nog geen vrijwillige zaak voor de volkeren op de aarde is. Op aarde zal tijdens het vrederijk het verbondsvolk Israël een cruciale rol spelen. We lezen in Jesaja 2:1-5 dat dan vanuit Jeruzalem de wet uit zal gaan en dat de volkeren naar de tempel in Jeruzalem zullen komen om wetonderricht te ontvangen. Dan zal Israël werkelijk een zegen worden in het midden van de aarde. We zouden kunnen zeggen, dat tijdens het vrederijk alle beloften, gedaan aan Israël, werkelijk in vervulling zullen gaan. Zoals Israël op aarde dan haar rol vervullen zal, zo zal de gemeente vanuit de hemel haar roeping vervullen. Bij het begin van het vrederijk zal vanuit de hemel het hemelse Jeruzalem nederdalen. Een lichtstad met gigantisch grote afmetingen. Deze stad wordt in Openbaring 21 en 22 beschreven. Tijdens het vrederijk blijft deze stad als een soort zon boven de aarde hangen. Pas na het vrederijk zal de stad op aarde nederdalen en dan zal de hemel pas echt op aarde aanwezig zijn. Maar dit kan nog niet tijdens het vrederijk plaatsvinden omdat er dan nog steeds zonde op aarde aanwezig is. Vanuit deze lichtstad, het hemelse Jeruzalem, zal de gemeente met Christus als koningen over de aarde heersen. Zoals nu de aarde door de overheden en machten vanuit de hemelse gewesten geregeerd wordt, (Efeziërs 6:10-12) wordt de aarde dan vanuit het hemelse Jeruzalem geregeerd. Het gaat hier niet om de 144.000 uit het volk van Israël, ook niet om de groep van de Jehova Getuigen, maar om de verloste gemeente van de Here Jezus, die met Hem in heerlijkheid zal verschijnen (Kolossenzen 3:4).

We moeten dus goed in de gaten houden dat het vrederijk nog niet de uiteindelijke hemelse heerlijkheid is, want ook aan dit vrederijk komt een einde, waarbij de ongelovigen aller tijden op zullen staan om voor de grote witte troon veroordeeld te worden (zie Openbaring 20:5, 11-15) en de duivel nog voor een korte tijd losgelaten zal worden om toch nog weer de volken te verleiden om tegen de Here te strijden.(Openbaring 20:7-10) Pas daarna zullen de eerste hemel en de eerste aarde vergaan en zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Dan wordt er nooit meer over zonde, dood en oordeel gesproken. Dan zijn er geen verschillende volkeren met hun koningen meer. Dan is het alles voor altijd voorbij en zijn we in Gods heerlijkheid gekomen. Het gaat er dus niet om of we bij de Jehova Getuigen behoren, maar of we in de Here Jezus geloven als het Lam Gods dat onze zonden gedragen heeft en waarin we mogen geloven om vergeving van zonden en eeuwig leven te ontvangen. Heeft u dit reeds ontvangen? Vandaag kunt u Hem nog als uw Heiland aanvaarden, morgen kan het te laat zijn en zal Hij uw Rechter zijn!Ds. Theo Niemeijer