Vragen - jrg. 84-07

ds. Theo Niemeijer • 84 - 2008 • Uitgave: 7
Kan een christen volgens Johannes nog wel zondigen? In 1 Johannes 1:8 staat, dat we onszelf misleiden wanneer we zeggen dat we geen zonden hebben, terwijl in 1 Johannes 3:9 staat dat een ieder die uit God is, geen zonde doet. Kunt u mij hier een antwoord op geven? (J. D. te H.)

Antwoord:
In 1 Johannes 2:1-2 geeft Johannes ons een duidelijk antwoord op de gestelde vraag: “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die der gehele wereld.”
Als wij als kind van God nooit meer zouden zondigen, dan zou het werk van de Here Jezus als Hogepriester in de hemel overbodig zijn. Dan hebben we geen ‘voorspraak’, vrijpleiter meer nodig. Dan staat Openbaring 12:10, waar gesproken wordt over de aanklager, die ons dag en nacht bij God aanklaagt, overbodig in de Bijbel.
Johannes probeert in zijn brief aan te geven dat, wanneer we in Christus blijven en vanuit de nieuwe natuur leven, er geen ruimte meer is om te zondigen. Hij roept ons op om steeds meer te wandelen vanuit deze nieuwe positie. Zolang we in deze positie staan, kunnen we niet zondigen, maar wanneer we niet meer vanuit deze nieuwe positie leven, gaat het mis en geven we ons weer over aan zondig gedrag.
Br. Joop Schotanus heeft over deze problematiek een prachtig boekje geschreven dat door Het Zoeklicht uitgegeven werd: Verzoening & Bevrijding. In dit boekje wordt dit thema op een zeer heldere manier uitgelegd. Van harte kan ik dit boekje bij u aanbevelen.


Ik heb af en toe helderziende dromen en vraag me af in welk daglicht ik dit mag zien ten aanzien van het christendom? Waar kan ik hierover in de Bijbel lezen?

Antwoord:
In Deuteronomium 18:9-14 en Leviticus 19:26-31 worden we gewaarschuwd voor occulte beïnvloedingen. Zo wordt Israël in Jeremia gewaarschuwd voor helderziende dromers die hen een verkeerde boodschap brachten (Jer. 27:9 en 29:8).
Occulte begaafdheid stelt mensen in staat om toegang te verkrijgen tot de, voor ons, onzichtbare wereld. Zij horen, voelen, zien, ruiken, proeven en tasten met hun zintuigen zaken die voor normale mensen verborgen blijven. We hebben dan ook te maken met de verborgen wetenschap. De Bijbel veroordeelt deze paranormale begaafdheid ten zeerste en dient dan ook met naam en toenaam voor Gods aangezicht beleden te worden. Voor het bloed van Christus houden deze machten op geen enkele manier stand. Een groot gevaar wordt het, als mensen deze gaven best wel interessant en spannend gaan vinden en het gaan aanwenden voor allerlei mogelijkheden, deze machten dus niet als zonden zien, maar ze juist wel ‘prettig’ vinden.
Men komt vaak aan zulk soort krachten doordat men onbewust in aanraking gekomen is met anderen die deze machten bezitten. Niets is zo besmettelijk als deze paranormale krachten. Via tv-programma’s, spelletjes op school, paranormale geneeswijzen, computerspelletjes, hardrockmuziek, lectuur, drugs, hypnose en meditatie kan men zich voor deze krachten openstellen, waar de demonen dankbaar gebruik van maken. Het is schrikbarend te bemerken, hoeveel christelijke gezinnen met hun kinderen naar het programma van de ‘nieuwe Uri Geller’ kijken! Kinderen op school en zondagsschool kunnen tot in de details vertellen, wat er in dit programma gebeurt!
Er is maar één antwoord: erken deze paranormale gave als zonde, belijdt deze voor Gods aangezicht, laat je reinigen door het bloed van Christus en blijf voortaan zo ver mogelijk verwijderd van al dit soort verleiding! Doe eventueel een beroep op het pastoraat van uw gemeente.


Ligt er over het Joodse volk nog steeds een bedekking waardoor ze niet tot het geloof in de Here Jezus kunnen komen? Zijn orthodoxe Joden die de Messias verwachten toch behouden, zonder dat ze de Here Jezus als verlosser aanvaard hebben? (A. M. te G.)

Antwoord:
In Romeinen 11:25 kunnen we lezen, dat deze bedekking (verharding) over de Joden ligt tot het moment waarop de Gemeente voltallig is. Pas als de gemeente opgenomen is zal de bedekking van Israël afvallen.
Voor Joden zowel als heidenen geldt dat de behoudenis alleen in Jezus Christus is (Handelingen 4:12). Op de Pinksterdag kwamen echter drieduizend Joden tot het geloof in Christus en daarna nog eens duizenden Joden! De gemeente bestaat vandaag uit Joden zowel als heidenen. Straks pakt God de draad op met het aardse volk Israël en brengt hen tot volheid.


Wat laat de Bijbel ons zien over de toekomstige rol van de islam in de wereld? (P. W. te F.)

Antwoord:
Een halve eeuw geleden was het communisme een bedreiging voor het christendom. Uiteindelijk heeft het communisme vele harten voorbereid om zich tot Christus te bekeren. Nu is het de islam dat de wereldvrede en het christendom bedreigt. Landen waar de gesel van de islam tekeer is gegaan, zijn met name landen die zich voor de boodschap van Gods liefde in Christus openstellen. We moeten hierbij nooit vergeten dat God, als Hemelse Koning, uiteindelijk alles in zijn hand heeft. Het zou wel eens kunnen zijn, dat de dreiging van de islam uiteindelijk door God gebruikt wordt om nog een grote schare mensen tot Zich te roepen.
Uiteindelijk zal er onder de macht van de antichrist geen enkele ruimte meer zijn voor de islam, maar ook niet meer voor het christendom en het Jodendom. De antichrist zal geen enkele godsdienst naast zich dulden en zal zichzelf als enige god uitroepen.

Ds. Theo Niemeijer