Vrede voor Israël !?

Jan van Barneveld • 83 - 2007 • Uitgave: 18
Vrede voor Israël !?In Daniël 9:24-27 wordt ons op indringende wijze de toekomstige geschiedenis van Israël onthuld. Inmiddels is veel van die profetie, tot op het uitroeien van een Gezalfde, werkelijkheid geworden. Deze gezalfde is onze Here Jezus Christus. Er is echter nog een heel belangrijk stuk onvervuld. Ik geloof dat wij in de tijd leven waarin we al deze dingen werkelijkheid zien worden. In genoemd tekstgedeelte gaat het om de zogenaamde zeventig jaarweken. In de laatste jaarweek zal er een verbond, een overeenkomst zijn tussen de wereldleider, de antichrist, en het volk Israël. Deze periode gaat direct vooraf aan de wederkomst van onze Heer. Daarmee is het een bijzonder belangrijk aspect van de Bijbelse profetie.De laatste zeven jaar voordat de Heer terugkomt

Volgens Daniël 9:27 zal de laatste jaarweek, waarvan Daniël mag profeteren, beginnen met een verbondsluiting tussen de antichrist en Israël. De details betreffende dat verbond vinden we in de Bijbel niet terug, maar het is duidelijk dat het alles te maken heeft met conflict dat bestaat tussen Israël en haar buren. Het conflict dat vandaag en steeds zo prominent het nieuws vult. Gedurende drieënhalf jaar zal deze overeenkomst effectief blijken. Er zal een zekere mate van rust over de wereld komen. Paulus schrijft dat de mensen zullen zeggen ‘het is alles vrede en rust’. Maar na drieënhalf jaar zal het plotseling worden verbroken. Daniël beschrijft dit als volgt: ‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe.’

Hij die het verbond voor velen zwaar zal maken, is dezelfde persoon als die in het voorgaande vers in Daniël 9:26 ‘een vorst’ genoemd wordt. Door het optreden van deze vorst zal het verbond er komen, maar hij zal het ook breken. Deze verwoester zal een schrikbewind voeren en wel tot aan de voleinding toe. Dat betekent totdat Jezus Christus terugkomt.De tienstatenbond

Voorafgaande aan het verbond van die laatste zeven jaar zal er een soort van tienstatenbond worden opgericht. Het gaat om een soort politieke unie tussen verschillende staten. Meestal wordt hierbij gedacht aan het herstel van het Romeinse rijk. Sommigen denken aan de Europese Unie. Opvallend is dat Sarkozy onlangs voorstelde te komen tot een unie van landen rond de Middellandse zee; is dat een luchtballon of zit er meer achter? We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. In ieder geval spreekt de Bijbel van een tienvoudige statenbond, zij wordt zichtbaar in Daniël 7:7 ‘Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens In Openbaring 13:1 lezen we: ‘En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering’. De horens symboliseren de politieke machthebbers van die gebieden. De oprichting van deze tienstatenbond zal voorafgaan aan het verbond dat de leider van die tienstatenbond, de antichrist, met Israël sluiten zal. Het is mogelijk dat dit om één en dezelfde overeenkomst gaat.Opkomst van de mens der wetteloosheid

De mens der wetteloosheid, ofwel de antichrist wordt in de Bijbel ook beschreven als de ‘kleine hoorn’ (Dan. 7:8). Of als één van de hoofden van het beest in Openbaring 13:3. Volgens Daniël 7 zal deze machthebber drie andere machthebbers bestrijden en mogelijk zelfs wereldleider worden. Wanneer hij de politiek leider van de statenbond is, zal hij de profetie uit Daniël 9:26-27 vervullen en als ‘een vorst die komen zal’ het zevenjarig verbond met Israël sluiten.Het vredesverdrag met Israël

In 1948 werd Israël weer een staatskundige entiteit, direct na het uitroepen daarvan begon een oorlog die in feite tot op de huidige dag doorgaat. Hoewel Israël bijna steeds als winnaar uit de strijd kwam, heeft het daar nauwelijks vrucht van gedragen en lijkt vrede voor Israël verder weg dan ooit. Israël heeft een zeer geducht militair apparaat en toch slaagt het er niet in vrede te realiseren. Dat komt vooral daardoor, dat de strijd primair een geestelijke is en niet een materiële waar legers en kanonnen de beslissing leveren. Israël heeft in die fysieke oorlogen grondgebied veroverd. Ik schrijf nu niet over deze ‘bezette’ gebieden, Bijbelse profetie is daar duidelijk over. Maar wat we leren is dat Israël er niet op uit is haar grondgebied te vergroten. Israël zoekt hartstochtelijk, of beter, wanhopig naar vrede en is bereid daartoe weer land af te staan, mogelijk zelfs delen van Jeruzalem. Israël is bereid een ‘verbond met de dood’ te sluiten. Israël zal denken vrede te krijgen, maar zal zeer bedrogen uitkomen.Het vredesverdrag gebroken

Van Daniël leren we, maar ook andere Bijbelgedeelten leren ons, dat dit vredesverdrag abrupt zal worden verbroken. Misschien heeft de nederlaag die Rusland zal lijden (Ezechiël 38-39) daar mee te maken. Het zal zeker zo zijn dat het moment waarop de antichrist, de leider van de tienstatenbond, zich als god in de tempel zal neerzetten, voor Israël een breukmoment is. Dan zal Israël moeten vluchten, zoals de Here Jezus in de rede over de laatste dingen dat heeft uitgesproken. We zien het voorzegt in Daniël 9:27 en 12:11. Op heel andere schaal gebeurde zoiets al eens eerder in de geschiedenis. Dan denken we aan Antiochus Epiphanes, die ook voor de ogen van het Joodse volk dergelijke gruwelijke dingen deed. Het was het begin van de opstand van de Makkabeeën.Wanneer we deze profetieën overdenken weten we heel zeker, de Here zal spoedig terugkomen. Het is geweldig om te zien hoe getrouw de Here God Zijn woord vervuld, maar de belangrijke vraag is: Zijn we bereid onze Heer te ontmoeten, wanneer Zijn komst daar is?Ds. Henk Schouten