Waarschuwingen

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 9
Weeën van de eindtijd
‘Dat is het begin van de weeën’ (Marcus 13:8 en Matteüs 24:8) zegt de Here Jezus als Hij Zijn discipelen voorlicht over de eindtijd. Hij noemt rampen, die deze weeën voorstellen. Opvallend is dat rabbijnen onze tijd ‘de weeën van de Messias’ noemen. Het is dus belangrijk dit beeld uit te werken. Weeën komen sneller en worden steeds feller. Dan komen de ontsluitingsweeën, daarna de persweeën en tenslotte het kindje. Ook opvallend is dat in Openbaring oordelen van de eindtijd ‘weeën’ worden genoemd. ‘Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen’ (Openbaring 8:13). Na de vijfde bazuin, vijf maanden van vreselijke pijnen van mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden, staat: ‘Het eerste wee is voorbij gegaan: zie, nog twee weeën komen’ (Openbaring 9:12). Het tweede wee is een enorm zware aardbeving (11:13,14). Het laatste wee bestaat uit de ‘zeer grote plagen’ van de schaalgerichten (16:1-21). Dat zijn de ontsluitingsweeën en de persweeën.

Het begin
De rampen van het ‘begin van de weeën’ zijn in volle gang. Het zijn ernstige waarschuwingen van de HERE. Want Gods deuren van bekering en ontkomen staan nu nog open. Tweemaal constateert de Heilige Geest verdrietig dat de mensen, ondanks de waarschuwende oordelen, zich toch niet bekeerden (Openbaring 9:20 en 16:9). We noemen die beginweeën nog even:
Hongersnoden. Nu al zijn hier en daar hongeropstanden. Zeer verontrustend is het bericht dat al enkele jaren bijenvolken op een geheimzinnige manier uitsterven. Zonder bijen geen bestuiving. Zonder bestuiving geen vruchten. Albert Einstein zei al: “Als de bijen uitsterven, zal de mensheid vier jaar later volgen.” Opstanden. Niet alleen grote opstanden in moslimlanden in het Midden-Oosten, maar ook demonstraties en rellen in onze, westelijke regio’s. Pestziekten. Een nieuwe, resistente tak van de, naar men meende overwonnen ziekte tbc is ontdekt. Aardbevingen. Snel na de ramp in Christchurch (Nieuw-Zeeland) kwam de megaramp in Noord-Japan en direct daarop een aardbeving in Zuidoost-Azië. Geologen vrezen voor een grote aardbeving in Israël en/of het Midden-Oosten. Ten slotte: In de wereld en vooral in en rond Israël raast en gonst het van oorlogen en geruchten van oorlogen. Deze waarschuwingen komen in een steeds sneller tempo over de wereld.

Meer signalen
Daniël begreep weinig van de openbaringen die hem werden toevertrouwd. Op zijn vraag om uitleg zei de engel ‘dat deze dingen verborgen en verzegeld blijven tot de eindtijd’ (Daniël 12:8,9). Opvallend is dat juist de laatste jaren bepaalde visioenen uit het boek ‘Daniël’ zich duidelijker gaan aftekenen. Weer een teken van de naderende eindtijd. Let eens op het beeld van koning Nebukadnezar. ‘God in de hemel, die verborgenheden openbaart’ (Daniël 2:28) liet Daniël zien dat het beeld de opvolgende wereldrijken van Babylon, de Meden en Perzen, het Griekse rijk van Alexander de Grote en het Romeinse rijk voorstelden. Maar in de eindtijd staat het hele beeld overeind en wordt verbrijzeld door een ‘hemels koninkrijk’ (Daniël 2:43-45). Dus die oude wereldrijken zullen, samen in één beeld (één rijk) op wankele voeten van ijzer en leem, in de eindtijd weer tevoorschijn komen. Als we de Europese Unie en de moslimlanden van het Midden-Oosten (of het oude Ottomaanse, Turkse kalifaat) samenvoegen, krijgen we het complete beeld terug.
Dat die culturen niet samengaan, is iedereen duidelijk en wordt profetische door het leem en ijzer van de voeten uitgebeeld. Een tweede visioen over dat eindtijdrijk lezen we in Daniël 7 en Openbaring 13. Daniël ziet die vier genoemde wereldrijken nu als vier gruwelijke monsters. Die komen uit een door winden opgejaagde, onrustige, wilde zee. Winden staan in de Bijbel vaak voor (gevallen) engelvorsten. De zee staat voor volkeren, met name de volken rond Israël. Daar is inderdaad veel onrust. Uit die zee komt het Beest. Het eindtijdrijk van de antichrist en het Beest zelf. Weer opvallend is dat het ene beest uit Openbaring 13 een combinatie is van de vier beesten uit Daniël 7. Dat legt extra nadruk op wat door het beeld van Nebukadnezar getoond wordt: De vier rijken uit de oudheid bij elkaar. Binnenkort zijn al die grijpgrage tirannen uit het Midden-Oosten verdwenen. Met steun van de EU, de VN en de VS komen er verkiezingen en een schijndemocratie. De voorbeelden van Iran en Gaza en de opkomst van de Moslim Broederschap maken het zeer waarschijnlijk dat als resultaat fundamentalistische, sharia-achtige staten tevoorschijn komen. Staten die nog iets gemeenschappelijk hebben: Haat tegen Israël en het Joodse volk. Als dat islamitische blok zich dan bij de EU aansluit, kunnen het rijk van de antichrist en het Beest zelf snel tevoorschijn komen.

Moderne hoofdzonden
Wanneer zal de HERE ingrijpen? Wanneer zal HIJ ‘zijn grote macht op Zich nemen en het Koningschap aanvaarden’ (Openbaring 11:17)? Ook in deze tijd, maar pas aan het einde van de rit. Nu zien we nog het ‘woelen van de volken en het zinnen van de naties op ijdelheid’ (Psalm 2:1). We zien hoe de HERE Zijn Aangezicht verbergt en de zonden van de mensheid op de eigen hoofden terecht komen. Dat zijn de weeën van de eindtijd. Men zal weer verkeerd kiezen: Voor de valse messias, de antichrist.
Twee zonden wekken in het bijzonder de toorn van de Almachtige op. In de eerste plaats de toenemende haat tegen Gods oogappel, tegen Israël. ‘Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan’ (Zacharia 2:8 en Deuteronomium 32:10). Ook het kwaad van de abortus hoort bij die hoofdzonden. In ons land zijn er ongeveer 33.000 abortussen per jaar. Wereldwijd wordt dat aantal geschat op 45-50 miljoen. Waarom juist deze twee zaken? Wat hebben zij gemeenschappelijk? In beide gevallen gaat het om een beginnend werk van God. Bij abortus is de Schepper bezig met een nieuw wonder: ‘Gij hebt mij… in de schoot van mijn moeder geweven’ (Psalm 139:13). Hoe durft men dit wonderbare weefwerk van God te doden? God is ook bezig met het herstel van Israël. Ook hier probeert de mens dit wonderwerk van de HERE af te breken. Deze zonden schreeuwen naar de hemel. De waarschuwende oordelen van God gaan nu al over de wereld. Weeën van de eindtijd zijn begonnen.

Spannend
Palestijnse terroristen en andere vijanden van Israël proberen krampachtig de aandacht van de opstanden in Arabische landen om te buigen naar hun strijd tegen Israël. Regelmatig klinken de gebruikelijke beschuldigingen aan het adres van Israël. De ‘vredespartner voor Israël’, de ‘gematigde’ Mahmoud Abbas roept op tot een derde intifada (volksopstand). Hamas blijft enthousiast raketten afvuren op Israël, dat nauwelijks iets terug kan doen. Immers, Hamas heeft vrouwen en kinderen genoeg om als menselijke schilden te dienen. En elk kind dat per ongeluk wordt gedood door Israël is een overwinning voor de terroristen.
Een nieuw plan waart rond op het internet. Over twee weken, op 15 mei, is het Onafhankelijkheidsdag voor Israël. Palestijnen noemen het de Nakba, de ramp. Op die dag wil men met een miljoen(!) moslims een grote demonstratie houden. Met als doel de Palestijnse staat te promoten en het recht op terugkeer van zogenaamde Palestijnse vluchtelingen op te eisen. Uit de omringende moslimlanden wil men demonstratief Israël binnenwandelen. Sommigen spreken over een vreedzame mars, anderen hebben meer gewelddadige plannen. “Een miljard moslims voor de vernietiging van Israël” is één van de strijdkreten.

Een film uit Iran
Ook Ahmadinejad laat van zich horen. De regering van Iran heeft een film gelanceerd onder de titel: ‘De komst is nabij’. De komst van de 12e Imam, dat is de (valse) islamitische messias, de Mahdi. Weer een teken aan de wand dat aangeeft dat het Beest en zijn rijk niet ver meer zijn. Wij worden door de Here gewaarschuwd: ‘waakt dan, want gij weet niet wanneer de heer des huizes komen zal… opdat Hij niet, als Hij plotseling komt, u slapend zal vinden’ (Marcus 13:33-37).

Jan van Barneveld