Wake up! (1) - Messias = Mahdi?

Arno Lamm & Emile Vanbeckevoort • 90 - 2014 • Uitgave: 4
Misleiding in de eindtijd
Wake Up! (1)

Wijzen de Bijbel en de Koran naar dezelfde God? Daar kunnen zelfs veel christenen lang over discussiëren. Als je naar de geschiedenis kijkt en de historische verhalen uit het Oude Testament en de Koran vergelijkt, dan zou je zo maar eens tot die conclusie kunnen komen. Zodra we de ontknoping van de tijden gaan bestuderen, wordt het verschil echter heel helder.

De Interfaith-beweging is een beweging die als missie heeft om alle monotheïstische gelovigen uiteindelijk samen te brengen. De gedachte is dat we het weliswaar allemaal een beetje anders beschrijven of vanuit een andere cultuur beleven, maar uiteindelijk zullen we vaststellen dat we eigenlijk allemaal in dezelfde God geloven. Die God laat in al Zijn grootheid in elke religie een facet van zichzelf zien, maar uiteindelijk komen we op hetzelfde punt uit. Het zal u misschien verbazen dat zelfs rabbijnen van het Joodse Sanhedrin van mening zijn dat achter de islam dezelfde God schuilt als de God van de Bijbel1 en dat beiden dezelfde messias verwachten.
Ook in de christelijke wereld gaan deze geluiden steeds meer op. Dat hoeft ons niet te verbazen, want de Bijbel spreekt ervan dat in de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus er sprake zal zijn van een eenheidskerk onder een profeet2, hoewel de Bijbel deze een valse profeet noemt. Hierna zullen we begrijpen waarom dat eenvoudig mogelijk zal worden!

Bijbelgetrouwe christenen verzetten zich wel sterk tegen deze eenheidsgedachte en zij roepen daarbij in dat de Koran bijvoorbeeld niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, omdat God volgens de islam geen zoon heeft. Voorstanders van de Interfaith-beweging vinden dat verschil niet echt cruciaal, omdat nu eenmaal alle religies maar een deel van de waarheid uitbeelden en God dat uiteindelijk zal samenbrengen.
De vraag is dan wel hoe men de tegenstrijdige eindtijdleer zal kunnen verzoenen, die Bijbel en Koran diametraal tegenover elkaar plaatst. Misschien hebt u de weerstand om de Koran of erop gebaseerde bronnen te lezen, maar vergelijking kan ons toch veel leren.

Bijbel en de eindtijd
De Bijbel beschrijft dat rond het begin van de laatste periode van 7 jaar die voorafgaat aan de Wederkomst van Christus een antichrist zal verschijnen. Deze zal wonderen en tekenen doen en de volken misleiden als zou hij zelf de Christus zijn. Zelfs vele Joden in Israël zullen in hem de Messias zien, nadat zij in die tijd een tempel in Jeruzalem mogen herbouwen, die in de Bijbel wordt genoemd. Deze antichristus-figuur zal ook de middelaar zijn van een 7-jarig vredesverbond dat tussen Israël en de volken zal worden gesloten.
Als men er halverwege deze periode in Israël achter komt dat deze persoon toch niet de verwachte messias is, dan zullen de Joden het voorwerp van een enorme vervolging worden. De Bijbel beschrijft deze periode als de tijd van Jakobs benauwdheid. De tegenstander weet immers dat God door dit volk heen Zijn Plan in die laatste dagen volbrengt en daarom zal hij hen willen uitroeien. Op die manier probeerde hij al eerder de door God beloofde terugkeer van de Joden naar Israël en de stichting van de moderne staat Israël te voorkomen.
Te midden van al deze misleiding en verdrukking zal God steeds zichtbaarder voor Israël strijden. Aan het eind van deze 7 jaar zal Jezus Christus als Koning terugkomen naar de aarde en het gedeelte van Israël dat Hem nog niet (h)erkend heeft, zal Hem dan als Messias aannemen. Vóór die tijd zullen vele Joden echter nog een keer misleid worden en we bidden dat God wachters zal sturen om velen op tijd wakker te maken.

Islam en de eindtijd
De islam kent een soortgelijk eindtijdscenario, hoewel er enig verschil is tussen de sjiitische en soennitische stromingen. Beide beschrijven echter een toestand van barensweeën in de wereld van de laatste dagen. Vele moslims menen in de huidige ontwikkelingen in de wereld de tijd te herkennen dat hun verlosser, de laatste imam of Mahdi, komende is. Sjiieten noemen hem de laatste of twaalfde imam. Als deze in de openbaarheid treedt, dan zal ook Isa/Jezus terugkomen uit de hemel.
Isa voldoet precies aan de beschrijving van Jezus Christus en de Koran bevestigt ook dat Isa geboren is uit de maagd Maryam (Maria) en dat Hij daadwerkelijk onder ons heeft geleefd. De Koran verwijst dus naar dezelfde historische persoon! Volgens de moslims is Jezus echter niet de Zoon van God, maar een grote profeet. Hij is niet gestorven en weer opgestaan, maar vlak voor Zijn sterven door God zelf opgenomen om in de eindtijd terug te komen. Als de Mahdi verschijnt en ‘Isa’ wederkomt, zal de Mahdi samen met ‘Isa’ een 7-jarig vredesverbond tussen Israël en de volken bemiddelen. ‘Isa’ zal wonderen en tekenen doen en tegen de volkeren zeggen dat de islam altijd de enige ware godsdienst is geweest.
Hoewel de Bijbel leert dat de Gemeente van Christus voor die tijd wordt weggenomen, is de (bovennatuurlijke) misleiding op aarde dan zo groot dat zelfs de gelovigen zouden worden misleid, ware het mogelijk geweest. De islam leert dat alle volkeren dan de islam zullen volgen en dat de islam ook grote delen van Europa inneemt. Maar nu komt het: Na deze 7 jaar verschijnt volgens de islam de Daijal3, dat is de islamitische anti-Isa (antichrist). De islam stelt dat hun ‘Isa’ deze antiverlosser dan zal verslaan.

Aannemelijk scenario
Door zowel de Bijbel als de islamitische boeken te bestuderen doemt er een heel waarschijnlijk eindtijdscenario op; als de Gemeente van Christus daadwerkelijk is weggenomen, dan openbaart de antichrist zich. Hij zal komen met wonderen en tekenen die de hele mensheid zullen misleiden. Hij zal boven de religies staan, zodat elke religie in hem zijn messias herkent. ‘Isa’ zal in de verschijning van een Jezus-figuur de misleiding compleet maken en iedereen zal hem volgen. Die misleiding is mogelijk totdat de ware Jezus Christus aan het eind van die vastgestelde periode wederkomt.
Omdat de islam juist op dat moment haar Daijal – haar antichrist – verwacht, zal de duivel dan ook daadwerkelijk de volkeren kunnen opzetten tegen Jezus Christus. De Bijbel leert ons dat de duivel en zijn legers zullen worden verslagen en dat hij gedurende 1000 jaar zal worden opgesloten. De leugen zal dus kunnen regeren totdat de misleiding na 7 jaar door Jezus Christus wordt beëindigd. Zien we de volstrekte spiegeling in het eindtijdscenario?

Wat kunnen we hieruit leren? Dat de Bijbel met goede redenen een heldere volgorde van de gebeurtenissen weergeeft. De ‘god van deze eeuw’ schetst in beginsel dezelfde rampzalige voorperiode zodat die door allen herkend zal worden als de tijd dat de messias komt. Vele christenen en moslims zien op deze manier die eindtijd naderen. De echte misleiding vindt plaats als de Mahdi en ‘Isa’ verschijnen.
De eindtijd is binnen vele kerken helemaal geen onderwerp, laat staan dat de volgorde van die gebeurtenissen wordt bestudeerd. We zullen het wel zien, is de gedachte. In veel kerken is de relevantie van het boek Openbaring en de profeten verdwenen door de vergeestelijking van de Bijbel. Juist dat is het perfecte recept voor de aanstaande grote misleiding. Want wat zal er gebeuren als er in de komende jaren – maar weliswaar 7 jaar te vroeg – daadwerkelijk een christusfiguur op het wereldtoneel verschijnt die grote wonderen en tekenen doet en die zal onthullen dat eigenlijk alle godsdiensten naar hetzelfde leiden? Laten we bidden dat vele ogen nog open gaan, ook die van de leden van het Sanhedrin.

Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

1 Zie Youtube.com onder trefwoorden “sanhedrin” en “islam”
2 Openbaring 16:13, 19:20, 20:10
3 Opmerkelijk: volgens hadieth no. 12865 zal hij gevolgd worden door 70.000 Joden die kronen dragen.


In het boek ‘Wake Up! Gods Profetische Kalender in Tijdslijnen en Feesten’ wordt dit onderwerp uitvoerig beschreven. Zie ook www.wakeup.nu of bestel via www.zoeklichtwebshop.nl..