Wat is een sekte?

Joop Schotanus • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 2
Op de scholen werd vroeger niet alleen bijbelonderwijs gegeven, maar daarnaast ook enige kerkgeschiedenis. Hieronder viel dan ook de leer der sekten. Vanuit mijn na-oorlogse Mulo-jaren weet ik me nog altijd dat vooroorlogse sekten-boekje te herinneren. Globaal genomen was alles sekte wat niet de drie Formulieren van Enigheid als uitgangspunt had, maar zich wel uitgaf voor een geloofsgemeenschap. Als men dit als criterium aanhoudt dan is het tamelijk eenvoudig. Er zijn meer keren vragen bij ons binnen gekomen over sekten, waar we nu waarschijnlijk toch wat anders tegen aankijken dan ons sektenboekje.

EEN PROFETISCHE BEDIENING
Vaak staat een bepaalde leider centraal. De leider claimt nieuwe inzichten van God te hebben ontvangen, die door hem zelf en zijn medestanders gepropageerd worden. Hij is de van God uitverkoren profeet die nu de opdracht heeft om deze nieuwe (of zelfs aloude) boodschap door te geven. Hij is vaak voorzichtig genoeg om het voorafgaande niet af te schrijven, maar de Here heeft hem als een soort tweede Luther of Calvijn aangesteld om de verandering op gang te brengen. Hun profetische bediening stellen ze vaak op één lijn met de Oudtestamentische profeten.

OPENBARINGEN
Men beroept zich op speciale openbaringen om aan bepaalde interpretaties gezag toe te kennen. Iets dat tot nu toe verborgen was gebleven, maar wat als correctie dient doorgegeven te worden. Mormonen en Jehova's getuigen zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Als het nieuwe niet aanvaard wordt, wordt dit uitgelegd als een weerstreven van God zelf. De leider wordt omringd door mensen, die hem vereren vanwege zijn nieuwe inzichten. Bepaalde leerstukken staan zo centraal dat het de wezenlijke boodschap van het Evangelie overschaduwt of ondersneeuwt.

HET PROFETISCH WOORD
Als concreet voorbeeld diene de beweging "Het Profetisch Woord". Deze beweging meet alles af aan één bepaalde uitleg van de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden in het licht van de eindtijd en het eindoordeel. Er wordt een zodanige exclusieve uitleg van het geestelijk Israël gegeven dat de sabatvierende christenen uit de heidenen in de eindtijd zullen samensmelten met het bekeerde Israël. Dit alles is gebaseerd op een verkeerde uitleg van Romeinen 11 en Efeze 4 bijvoorbeeld. Het Oudtestamentische Verbond wordt als een raster over de hele Bijbel gelegd. Men heeft een zeer gekunstelde uitleg van 1 Thessalonicenzen 4:13-18, waarbij men absoluut geen oog heeft voor de Gemeente als geheimenis in deze bedeling van de genade. Men schrijft voor onze tijdsbedeling aan de Gemeente van Christus het recht op theocratische invloed toe. Wat ik in de vorige alinea's geschreven heb over 'openbaringen' en over 'leider als profeet' is van toepassing op deze beweging.

DE LEIDER
Door nachtgezichten en bijbelstudie maakte God de leider tot een Luther, zodat hij het geheel van Gods plan in ogenschouw mocht nemen. Het vuuroordeel van God komt over Europa. Het houden van de zaterdag als rustdag is de enige manier om aan dit vuuroordeel te ontkomen. Na deze hoogstpersoonlijke openbaring aan H.J. Verwoerd over de Sabbat moet het sedert 6 februari 1993 aan de Nederlandse Hervormde kerk duidelijk zijn dat God van haar wilde om van de zondag over te gaan naar de Sabbat. Omdat deze Kerk der Hervorming niet geluisterd heeft naar Gods Stem, is de beweging "Het Profetisch Woord" uitgegaan buiten de legerplaats (Hebr.13:13), maar blijft zich vereenzelvigen met de Kerk der Hervorming. Aan hen is de Sabbat teruggegeven op deze spectaculaire wijze. Zij zijn daardoor apart gezet om met de kerk een nieuw begin te maken.

OMGANG MET DE BIJBEL
Bij sekten verabsoluteert men de eigen uitleg van de Bijbel zodanig dat er geen ruimte overblijft voor andere meningen. Men heeft dan ook de neiging om door te drammen op een bepaald select tweederangs thema, alsof alles daar om draait. Dit ligt dan in het verlengde van de vermeende opdracht die men van God ontvangen heeft. Wie zich tegen de boodschap van de leider verzet, die verzet zich tegen God zelf. Men weet altijd precies waar anderen in tekortschieten. Anderen zeggen wel eens goede dingen als het in hun straatje te pas komt, maar als het niet klopt met hun theorieën, dan missen ze de boot.

ADVIES
Wij houden ons ook bezig met de toekomst en men zou ons ook wel enige eenzijdigheid kunnen verwijten. Het verschil met het voorgaande is dat wij onze boodschap zien als een aanvulling op al het bestaande. Wij hopen daarbij nooit terecht te komen in de sektarische sfeer van aanvullingen op de weg der zaligheid. Ons advies is dan ook om met open vizier de Bijbel te bestuderen, maar zich niet te begeven op het pad van de werkheiligheid. Dat was ook de achtergrond van onze artikelen over Sabbat of Zondag. Wie Hebreeën 3 en 4 goed verstaat zal daar nooit een doorslaggevend strijdpunt van willen maken. Het is jammer dat zoveel kinderen van God het geheim niet kennen van het ingaan in de zevendaagse rust. Want wie tot Zijn rust is ingegaan is ook zelf tot rust gekomen van al zijn werken, evenals God van de Zijne. 'Laat u geen nieuw slavenjuk opleggen!'

Joop Schotanus