Wist u dat...

Feike ter Velde • 84 - 2008 • Uitgave: 14/15
…de Bijbel 31.173 verzen bevat: 23.214 in het Oude en 7.959 in het Nieuwe Testament. Iemand heeft eens berekend dat daar meer dan 7.000 beloften van God aan de mens in staan.

…er de eerste 2500 jaar van de mensheid geen door God geïnspireerde geschriften bestonden die Hem openbaarden? Eerst door Mozes, 3500 jaar geleden, ontving de mensheid schriftelijke openbaring van de levende God. Noach, Abraham, Jozef en andere heiligen hoorden de stem des Heren, maar schreven nooit iets op. ‘Mozes schreef al de woorden des Heren op’ (Ex. 24:4).

…de Septuagint (letterlijk: ‘Zeventig’) de eerste vertaling van het Oude Testament was en wel in het Grieks, door zeventig - vandaar de naam - Joodse geleerden. Er staan 151 psalmen in, één meer dan bij ons. Deze Griekse vertaling stamt uit de 3e tot 1e eeuw vóór Christus. Grieks was de toenmalige wereldtaal. Veel Joden in de verstrooiing spraken het Hebreeuws niet meer.

Genade is heerlijkheid in de knop…
maar heerlijkheid is genade in volle bloei!


…de islam zegt dat de koran de laatste en uiteindelijke openbaring is van God aan de mensheid. De koran telt 114 hoofdstukken en 6.666 verzen. In latere versies is de versindeling gewijzigd, zodat er geen link gelegd kan worden tussen de koran en het getal van de antichrist: 666.

…net als Hitler in de jaren ’30, ook president Mahmoud Ahmadinejad van Iran herhaaldelijk uitroept dat Israël van de kaart moet worden geveegd en ook dat de tijd niet ver meer is dat dit gaat gebeuren. Hij ziet zichzelf als wegbereider van de islamitische messias, de Mahdi, die spoedig komt om de hele wereld aan de islam te onderwerpen. Aan die tijd gaat een kosmische chaos vooraf. “De natie der moslims moet zich voorbereiden op een grote oorlog om het zionistische regime volledig uit te roeien…”, zei hij.

…de Verenigde Staten een enorme ambassade bouwen in Irak, aan de rivier de Tigris. Dit wijst op een langdurig verblijf van de Amerikanen in dat land. Deze ambassade ligt tachtig kilometer van het herbouwde Babel, dat nog lang niet af is. Babel komt steeds meer in het vizier van het eindtijdscenario.

…vooral vanuit Amerika het idee overwaait dat christenen zich bezig moeten houden met de ‘supernatural’ - het bovennatuurlijke. Men claimt dan spectaculaire dingen en verricht ‘wonderen’ die aan de Geest van God worden toegeschreven. Mensen vallen om ‘door de kracht van God’. Dit moet bewijzen dat het goed is. Het past in de geest van de tijd, waarin voelen belangrijker is geworden dan weten en ervaring belangrijker is geworden dan kennis.

Velen bogen op hun grootheid.
Maar grootheid wordt vastgesteld in vergelijking.
Een schip lijkt groot in het dok, maar klein op zee.


…de Here Jezus Christus overal in het Oude Testament al tot ons komt? Opmerkelijk is vooral ook dat Zijn naam in het Oude Testament luidt: Adonai – vertaald met Here (of: Heere). Als Here met kleine letters is afgedrukt in je Bijbel staat er in het Hebreeuws Adonai. Worden hoofdletters gebruikt dan staat er JHWH (Jahweh). Samen vind je de namen in Psalm 110:1 waar de HERE (JHWH) spreekt tot de Here (Adonai).

…Jezus de tekst in Psalm 110:1 in Matteüs 22:43,44 voorlegt aan de Farizeeën. Ze staan met een mond vol tanden en durven Hem niets meer te vragen. Petrus verwijst ook naar deze Psalmtekst in zijn Pinksterpreek (Hand. 2). De hoorders werden diep in hun hart getroffen door dat woord!

…dat het moeilijke begrip van de Goddelijke Drie-eenheid (Vader, Zoon en Geest) wel eens wordt uitgelegd aan de hand van water? Water kan een vaste vorm hebben en we noemen het dan: ijs. Maar datzelfde ijs kan ook vloeibaar zijn en dan is het water; als het verdampt wordt het zwevende mist. Maar het is steeds hetzelfde water!

God geeft Zijn Geest niet door onze hoeveelheid kennis,
maar Hij geeft ons kennis (van Zijn Woord) door de Geest.


…veel mensen, ook christenen, zich in de war lieten brengen door het boek De Da Vinci Code van Dan Brown? Het was een kaskraker, met verkoopcijfers die tegen de tien miljoen exemplaren lopen. Het boek is een thriller met een mix van feiten en fictie, waarheid en leugen, spanning en sensualiteit, bijgeloof en heidendom. Het ondermijnt het christelijk geloof op basis van valse beelden en veronderstellingen. De Bijbel is het Woord van God en heeft ook deze ‘storm’ fier doorstaan.

Feike ter Velde