Worden onze kleinkinderen dhimmi’s in Nederland?

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 7
Worden onze kleinkinderen dhimmi’s in Nederland?Nu er al meer dan een miljoen moslims in Nederland wonen, dringt de vraag zich op hoe het met Nederland zal gaan in de toekomst. De vraag ontwijken en hem niet stellen is struisvogelpolitiek. Hem wel stellen is antwoord geven. Dat antwoord is de prijs die onze kleinkinderen moeten betalen.
Ons voorland is Kosovo.
Een ‘dhimmi’ is iemand die als niet-moslim woont in een moslimland. Een moslimland is een land waar de koranwetten gelden, de ‘sjaria’. ‘Dhimmi’ is een Arabisch woord dat aanvankelijk sloeg op Joden en christenen in de landen waar de Islam vanaf de zevende eeuw de macht verwierf door wreed geweld. Joden en christenen worden in de koran ‘mensen van het Boek’ genoemd. Hoewel de koran zegt tolerant te zijn is de praktijk gruwelijk (geweest). Miljoenen werden uitgemoord in het Midden-Oosten, Turkije en Noord-Afrika. Deze landen waren vooral landen en gebieden waar de christelijke kerk de samenleving grondig had beïnvloed en veranderd. Het zwaard van Mohammed maakte daar op zeer bloedige wijze een einde aan. De Joden en christenen die dit overleefden konden een speciale bescherming krijgen als zij zich onderwierpen aan de ‘sjaria’. Maar daarvoor moesten zij extra belasting betalen. De redenering is: ‘de islam is een vredelievende en tolerante religie, zij geeft plaats aan andersdenkenden en die krijgen ook nog bescherming.’ Zij zijn de ‘dhimmi’s’. Zij betalen extra belasting, hebben minder rechten dan moslims, kortom worden gediscrimineerd. Maar omdat ze mogen blijven leven vinden moslims, tot op vandaag, dat hun religie daarom tolerant is.Als moslims voor radio of televisie worden in geïnterviewd en ze spreken over hun tolerante en vredelievende godsdienst, dan geven interviewers er altijd weer blijk van de feiten niet te kennen, de religie van islam en de koran niet te kennen en ook de geschiedenis en huidige praktijk in moslimlanden niet te kennen. Daarom heeft een moslim altijd wel lol als hij voor de camera’s uitgebreid kan vertellen dat de islam politieke moorden afwijst, stelen en ontvoeren van mensen afwijst en zelfmoordaanslagen afwijst. Hij kan dat allemaal zeggen en hem wordt geen strobreed in de weg gelegd. Door onkunde van de interviewer!De islam in Europa en in Nederland groeit in snel tempo. In West-Europa wonen al ruim 13 miljoen moslims. Wij zitten in ons land al boven de miljoen. Binnen een aantal jaren – moslims hebben meestal grote gezinnen en de Nederlandse gezinnen krimpen steeds verder – zal de islam een politieke factor van belang zijn. Op deze wijze zullen moslims in staat worden gesteld op democratische wijze de grondwet te veranderen. Want zij gaan op den duur een meerderheid vormen. Voormalig minister van Justitie, Piet-Hein Donner, verklaarde nog niet zo lang geleden dat, ‘als via democratische procedures onze grondwet wordt veranderd in een islamitische wet(!), dan zullen we daar niets aan kunnen veranderen, want zó werkt nu eenmaal de democratie.’ Als dat gebeurt zal er een ‘democratie’ komen volgens de gedachte van de moslim. Dat is héél wat anders dan wat wij er onder verstaan. Maar door onwetendheid en onkunde besteedt de journalistiek daar geen aandacht aan. Men is vooral bang voor ‘rechts’ te worden uitgemaakt. Het is niet politiek correct om moslims te bevragen op diepere gedachten en motieven en bovendien blijken journalisten in het algemeen de islam te zien als een variant op het christendom. Daarom worden we door de media niet goed voorgelicht. Niet voor niets behaalde Geert Wilders negen zetels in het parlement, omdat er in ons land een gevoel van onbehagen is over de groeiende islam.We zijn zó correct in ons land dat het kortgeleden kon gebeuren dat de Turkse regering van de orthodoxe moslim, premier Erdogan, ons kon dicteren wat er wél en niet te zien en te lezen moet zijn op expositie over Turkije in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Er moesten van mijnheer Erdogan letterlijk teksten worden verwijderd en veranderd, o.a. over de Turkse moord op de een miljoen Armenièrs tijdens de Eerst Wereldoorlog. En we hébben het veranderd, precies naar zijn wensen! We buigen als knipmessen voor de eisen van de islam en dat lijkt steeds verder te gaan.
We zijn zó politiek correct geworden in ons land, dat zelfs wekelijks in het EO-praatprogramma Knevel en van de Brink een moslimvrouw zit, compleet met hoofddoek, om ons te tonen hoe aantrekkelijk ook moslims kunnen zijn en hoe evenwichtig hun oordeel over de wereld en het leven is. Ze mag meepraten over alles, maar wordt gevraagd naar haar mening over terreur, het afbranden van kerken in Afrika en vermoorden van christenen daar, over de terreur van de islamitische regering van Soedan in de provincie Darfur, of over het verbod van christenen en kerken in Saoedi-Arabië. Ze zit daar gewoon om de kijker op het verkeerde been te zetten. Zelfs bij de EO. Dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling in ons land.Natuurlijk is niet iedere moslim een terrorist. Maar er wordt door de meerderheid van de moslims in de wereld en in Nederland gezwegen. We weten niet wat die zwijgende islamitische meerheid denkt. Dat zwijgen kan van de ene dag op de andere omslaan in vijandschap. De fanatici onder de moslims bepalen de agenda in de wereld. Zij trekken de kar en halen de kastanjes uit het vuur. De meerderheid zwijgt. Maar vooral jonge moslims zijn gauw onder de indruk van het schijnbare succes van geweld en terreur. Dat blijkt ook onder Nederlandse moslims. Onlangs waarschuwde onze Inlichtingendienst (AIVD) voor het gevaar van moslimmeisjes die makkelijk beïnvloedbaar blijken door moslims met fanatieke opvattingen. En opnieuw: de meerderheid zwijgt. Evenals in Londen, toen moslims massaal hun rechten opeisten en claimden dat Engeland door de sjaria zou moeten worden geregeerd. Zij gebruikten zeer kwetsende termen op borden en spandoeken om de Westerse democratie te ontluisteren. Zij hebben geen boodschap aan onze democratie. Wie dat onder de moslims in ons land wel heeft, moet opstaan en moet van zich laten horen. De koran zal niet in overeenstemming blijken gebracht te kunnen worden met onze westerse vrije wereld. Die twee sluiten elkaar uit en dát zouden met name onze opiniemakers moeten zeggen. Maar zij durven niet meer. Paul Cliteur moest zijn tv-column stoppen, omdat hij bedreigd werd door islamieten. Journalisten verklaren na 9/11 openlijk dat ze bang zijn en niet meer met de hele waarheid over de islam komen.Onlangs konden we een moedige jongeman uit Iran zien, zoon van een Iraanse arts – geen moslim meer – met een moeder die zich tot het christelijk geloof heeft bekeerd. Hij heet Ehsan Jami en vluchtte ruim tien jaar geleden met zijn ouders weg uit Iran. Hij is Nederlander geworden en zit in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg voor de PvdA. Ondanks alle risico’s zet hij zich in om moslims bij te staan die de islam willen verlaten en verder willen leven als ex-moslim of als christen. Deze mensen lopen direct levensgevaar, ook in ons land. Een jonge, intelligente man als Ehsan Jami verdient onze waardering en steun. Hij zegt hardop dat de islam intolerant is. In onze Westerse wereld zijn er gelukkig meer ex-moslims die zich duidelijk uitspreken, maar toch te weinig.Ehsan Jami verwijst o.a. naar de Haagse schilderswijk die geheel Turks-Marokkaans is geworden, wegens een verkeerd huisvestingsbeleid van de gemeente Den Haag. Alles moest politiekcorrect zijn. Het gevolg is dat Turken en Marokkanen in de wijk de dingen naar hun hand wensen te zetten. “Zij hebben daar vrij spel om de boel naar hun hand te zetten. Zij vinden dat Nederlanders zich zouden moeten aanpassen aan de allochtonen. Islamitische feestdagen willen ze invoeren,” zegt hij.In deze sfeer kunnen de fanatici opmarcheren, aansporen, ronselen, de macht in moskeeën overnemen, gematigde moslims intimideren en opjagen. Allemaal in onze landen in Europa.Ex-moslims verklaren openlijk op een website (www.islam-watch.org) dat “de islam helemaal geen religie is. De koran, de hadith (Overleveringen van Mohammed en zijn volgelingen) en de sjaria zijn middelen tot het verspreiden van haat jegens alle andersdenkenden. Wie de islam wil moderniseren speelt met zijn leven. Wie het serieus bestudeert, ziet dat terreur en wreedheid behoren bij de islam zoals die is en zoals die was in het 7e eeuwse Arabische barbarisme. Laat de wereld toch gewaarschuwd zijn,” zo staat op deze website.Hieraan mogen we onze toekomstige generaties niet uitleveren.Feike ter Velde