Zeven Zevens (1): Zeven dagen

Jules Hollebrandse • 97 - 2021 • Uitgave: 6
In deze serie willen we in zeven artikelen zeven van die zevens onder de loep nemen. Zeven inzettingen of gebeurtenissen uit het verleden die ons iets te zeggen hebben over de toekomst. Zevens die het vooruitzicht en perspectief dat christenen op grond van Gods Woord mogen hebben bevestigen en verzekeren.

De Bijbel is een Boek vol getallensymboliek. Het getal 7 neemt een heel bijzondere plaats in. Alleen al in Openbaring komt het meer dan 50 keer voor. Zeven is het Godsgetal, het getal der volkomenheid. God werkt veel in zevens en de Bijbel deelt dingen vaak in zevenen. Om te beginnen bestuderen we de profetische betekenis van ‘zeven dagen’.

‘één dag bij de Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag’.

Scheppingsdagen, beeld van millennia
God schiep de aarde in zes dagen. Na de beschrijving van iedere scheppingsdag volgt het refrein: ‘het was avond geweest en morgen geweest, de … e dag’. De zevende dag was een rustdag voor de Heere.
Daarin zien we een scheppingsordening: zes dagen werken, gevolgd door een dag van rust. In de wet van de tien geboden legt God een verband tussen deze scheppingsordening en de weekindeling voor Israël, met de zevende dag, de sabbat, als rustdag (Exodus 20:8-11).
In de Hebreeënbrief wordt hieraan nóg een relatie toegevoegd, namelijk ‘het ingaan in de eeuwige rust’. Dat is de rust van het 1000-jarig rijk (Hebreeën 4:3-11). Hieruit kunnen we concluderen dat de zes scheppingsdagen met elkaar 6000 jaar representeren. Het is ‘de grote week van de geschiedenis van de mens’. Petrus’ stelling dat ‘één dag bij de Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag’ (2 Petrus 3:8b) stemt hiermee overeen.

De eerste vier dagen gaan over de periode van Adam tot aan de eerste komst van Jezus Christus naar deze aarde. Hij openbaarde Zich op de vijfde millennium-dag als het Brood des Levens. (Merk op dat het leven op aarde op de vijfde scheppingsdag geschapen werd (Genesis 1:20)).
Hij werd ter dood gebracht, maar op de derde dag stond Hij op als de Eersteling (1 Korinthe 15:20-23). Dat is een verwijzing naar het moment waarop zij die van Hem zijn, na twee millennium-dagen, eveneens zullen opstaan en levend gemaakt worden. Wie in Hem gelooft, die heeft het leven in Zijn Naam (Johannes 20:31b).
Aan het begin van de zevende millennium-dag keert Jezus Christus in heerlijkheid en glorie naar deze aarde terug om als Koning te regeren over Zijn 1000-jarig rijk van rust en vrede.
Zoals het genoemde refrein ontbreekt aan de beschrijving van de zevende dag van de schepping (Genesis 2:2,3), zo komt aan Gods grote sabbat ook geen einde! (Jesaja 9:6; Lukas 1:33). Deze gaat over in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, als de eerste voorbij zijn gegaan (Openbaring 21:1). Het getal van een nieuw begin is acht.

Beelden van millennium-dagen
Je zou er zomaar overheen lezen, maar op diverse plaatsen in de Bijbel wordt expliciet vermeld op welke dag een bepaalde gebeurtenis plaatsvond. Als je daar het ‘duizend jaar als één dag’-principe op toepast kom je tot verrassende ontdekkingen. Het zegt ons iets over de toekomst. Om slechts enkele voorbeelden te noemen:

• Johannes 2 zet als volgt in: ‘En op de derde dag was er een bruiloft te Kana …’ Jezus was daar ook. Het is een verwijzing naar de derde millennium-dag ná Jezus’ eerste komst, waarop de Bruiloft van het Lam begint.
• In Johannes 4:40 lezen we: ‘Toen dan de Samaritanen tot Hem gekomen waren, baden zij Hem, dat Hij bij hen bleef; en Hij bleef aldaar twee dagen’. Waarom twee dagen? Omdat dat verwijst naar de tijd van twee millennium-dagen dat Hij bij de heidenen zou verblijven, nadat Israël Hem definitief had afgewezen. In vers 41 lezen we : ‘En er geloofden er veel meer om Zijns woords wil’. Na die twee dagen pakt God de draad met Israël als volk weer op en gaat met hen verder.
• Daar sluit Hosea 6:2 op aan: ‘Hij zal ons na twee dagen levend maken; op de derde dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.’ De twee dagen met de heidenen zijn nagenoeg voorbij. Dan breekt de tijd aan dat God Israël weer levend zal maken! Ook al is dat volk vandaag voor het overgrote deel geestelijk dood, agnost of atheïst en slechts een kleine minderheid Messias-belijdend of orthodox. Hij maakt Zijn belofte waar vóór Hij op de derde dag in heerlijkheid en glorie terugkomt.
• Exodus 19:11,15,16 geeft ons een beeld van die wederkomst: ‘En bereid zijn tegen de derde dag; want op de derde dag zal de HEERE voor de ogen van al het volk afkomen, op de berg Sinaï.’ De Heere Jezus zal op de derde millennium-dag ná Zijn eerste komst wederkomen op dezelfde berg als waar Hij de wet gegeven heeft. Daarna reist Hij via dezelfde route als destijds het volk Israël, door de woestijn, over de Koningsweg, langs de Dode Zee naar Jeruzalem.
• Als slot van deze opsomming voorbeelden: Mattheüs 17 verhaalt de geschiedenis van Jezus’ verheerlijking op de berg. ‘En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen.’ Na zes millennium-dagen vanaf de schepping, dus op de zevende dag komt Jezus terug, schitterend in al Zijn heerlijkheid!

Zes dagen voorbij
Bovenstaande voorbeelden van millennium-dagen bieden ons meer inzicht dan wat interessante wetenswaardigheden. Ze hebben een profetische betekenis. Zo kunnen we eruit leren dat we twee dagen, dat is 2000 jaar, na Christus’ eerste komst leven en dat de 6 dagen bijna voorbij zijn. We zijn zelfs al ver gevorderd in de vierde nachtwake (Markus 13:35). De zevende dag staat op aanbreken. Nog even en dan komt de Zon der gerechtigheid op in de morgenstond (naar Maléachi 4:2, een beeld van de wederkomst van Jezus Christus).
Nét voor de zon opkomt is het in de natuur op z’n koudst. Er komt een zeer zware tijd van grote verdrukking over de aarde als de toorn van God losbarst en de duivel volle speelruimte krijgt. De tekenen der tijden wijzen erop dat dit niet lang meer duurt.
2 Petrus 1:19 schrijft over ‘de morgenster die opgaat in onze harten voordat de dag aanbreekt’. De morgenster is een heldere ster die opgaat vlak voordat de zon opkomt. Als die morgenster in uw hart is, mag u ‘Zijn Zoon uit de hemelen verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn’ (1 Thessalonicenzen 1:10).
Maak u dan gereed voor vertrek, en wees bereid om de Heere te ontmoeten in de lucht als Hij uw naam roept!

Jules Hollebrandse