Zonde is opstand tegen God

Dirk van Genderen • 87 - 2011 • Uitgave: 20
‘Zonde is het doel missen’. U hebt deze algemene betekenis van zonde wellicht al vaker gehoord of gelezen. Toch is dit naar mijn idee veel te zwak uitgedrukt. Zonde is opstand tegen God. Dat is toch waar het bij de zondeval in het paradijs om draaide? De mens wilde als God zijn. U, ik. Ongehoorzaamheid. Rebellie. Romeinen 14:23 zegt: ‘Alles wat niet uit geloof is, is zonde.’

Over het Bijbelse begrip zonde wordt vandaag de dag niet vaak meer gesproken. We willen de mensen niet afstoten in onze samenkomsten. We willen een blijde boodschap brengen. Een boodschap die daardoor buitengewoon eenzijdig wordt. God is liefde. De verlossing is behaald. We zijn allemaal op de snelweg richting de hemel. Prijs de Here, halleluja.
Ja, ja! Duizenden, tienduizenden christenen zijn door een verwaterd en vervalst evangelie onderweg naar de hel, terwijl ze ervan uitgaan dat ze richting de hemel gaan. Zo ernstig is de situatie, omdat we Gods Woord niet serieus meer nemen. We sussen de mensen in slaap.

Het is zeer nodig eens een keer dieper stil te staan bij de vraag: ‘Wat is zonde?’ Wie werkelijk de ernst van de zonde heeft leren inzien en tot geloof in de Here Jezus Christus is gekomen, wie mag weten dat al zijn zonden door Hem vergeven zijn, zal pas werkelijk beseffen hoe groot de verlossing is.
Dat blijkt zeker ook uit wat we lezen in Lucas 7. Een zondares kwam tot de Here Jezus en maakte huilend Zijn voeten nat met haar tranen, waarop ze Zijn voeten afdroogde met haar haren en ze vervolgens zalfde met olie.
De Here Jezus zegt dan: “Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.” Ook tegen de zondares zegt Hij het: “Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!”

De eerste zonde vinden we in het paradijs. God had alles goed geschapen, in zes dagen. Hij zag dat het zeer goed was, lezen we. Verleid door de slang, door de satan zelf, eet Eva van de verboden vrucht, waarna zij ook haar man Adam te eten geeft (Genesis 3:6). Dit dramatische keerpunt in de wereldgeschiedenis heeft enorme gevolgen. De dood komt in de wereld. ‘Want het loon van de zonde is de dood’, zegt Romeinen 6:23.

Laten we niet gering denken over de ernst van de zonde. Romeinen 1:18 zegt: ‘Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen.’
En voor het geval dat u denkt dat het wel meevalt, zegt Romeinen 3:10 en 11: ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.’ In vers 23 vervolgt Paulus: ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.’

Wat is zonde? Alles wat niet uit het geloof is, alles wat niet tot eer van de Here is, is zonde. Denk niet direct aan grote zonden. Dan zou je nog kunnen denken dat het wel meevalt bij u.
Toen mij de vraag werd gesteld een artikel te schrijven over de vraag ‘Wat is zonde’, moest ik denken aan de preek die Jonathan Edwards in het Engelse Northampton in 1735 hield over dit onderwerp. Hij deed dat aan de hand van Romeinen 3:19: ‘Opdat elke mond gestopt wordt.’
Deze zeer aangrijpende preek over de ernst van de zonde had een grote uitwerking. Velen raakten erdoor overtuigd van hun zonden en bekeerden zich. Met grote ernst schildert Edwards de levenssituatie waarin velen zich bevinden. Ze bungelen als aan een zijden draadje boven de hel. Omdat ze leven in zonde en nog nooit tot werkelijke overgave aan de Here Jezus zijn gekomen.

Enkele citaten uit dit boek van Edwards:
‘Hebt u niet veel kostelijke tijd doorgebracht met in uw verbeelding aan uw lusten te voldoen, zelfs tijdens de openbare aanbidding en dienst in Gods huis, toen u in Gods meer onmiddellijke tegenwoordigheid verscheen?’
‘Aan welk een wraakzucht en aan wat een boosaardigheid staat u niet schuldig tegenover uw naasten? Hebt u niet aan een duivelse geest gehoor gegeven door anderen te haten en ze kwaad toe te wensen?’
‘Wat een hebzucht heeft er niet in u gehuisd! Uw overmatige liefde tot de wereld en uw onmatige zorg omtrent de dingen van de wereld, vervulden uw hart zodanig, dat er geen plaats meer overbleef voor God en Zijn dienst. U hebt meer gelet op de wereld dan op uw eeuwige verlossing.’

De zonde is zo afschuwelijk, dat Gods oordeel, Gods toorn erop rust. ‘De hele wereld is doemwaardig voor God’ (Romeinen 3:19). Het valt niet mee en het is genade van God dat Hij ons nog het leven geeft. Dat hebben we niet verdiend, God is rechtvaardig wanneer Hij ons voor eeuwig zou verwerpen. Hij wil niet dat we verloren zullen gaan, maar dat we tot bekering zullen komen en gered zullen worden. Hij verlangt ernaar genadig te zijn, zegt Jesaja 30:18.
Zo vreselijk is de zonde, dat bij de Here Jezus, toen Hij in de hof van Getsemané Zich voorbereidde op de bittere en smadelijke dood aan het kruis, druppels zweet als bloed van Zijn voorhoofd op de aarde neervielen (Lucas 22:44). Dat was niet vanwege het lijden aan het kruis – dat ook natuurlijk – maar vanwege de drinkbeker vol met het oordeel van God over onze zonden, die Hij moest drinken om de straf die wij hadden verdiend, te verzoenen. Denk daar nooit gering over.

Het is de Heilige Geest Die de mensen overtuigt van zonde. Dat kan gebeuren tijdens het lezen van Gods Woord of tijdens het luisteren naar een preek. Het kan ook gebeuren wanneer u Het Zoeklicht leest, of een ander christelijk tijdschrift of een christelijk boek, of misschien wel wanneer u een christelijke website of Nieuwsbrief leest. Maar misschien ook wel in de nacht of in het open veld of tijdens uw gebeden. Voor de Here is niets te wonderlijk.

Dat kan het zijn dat de Heilige Geest u wijst op Galaten 3:10 ‘Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.’ Dan wordt dat jouw grote zonde. Je bent vervloekt, omdat je Gods wet hebt overtreden en niet hebt geleefd zoals Hij het wilde. Je weet niet meer waar je het zoeken moet, omdat je weet: zo kan ik de Here niet ontmoeten.
Dan wordt alles wat niet tot Gods eer is, zonde voor je. Dat heb je geen rust en geen vrede meer, omdat de Heilige Geest je overtuigt. En o wonder van genade, als de Heilige Geest dan je ogen opent voor de Here Jezus en je laat zien dat Hij ook voor jou de straf, de vloek heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. Wat een verlossing, wat een bevrijding als je dat mag geloven. Dat is leven uit de dood.

Dirk van Genderen